Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng đăt câu hỏi

Được đăng lên bởi Micro9x
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tâm Vi t Group

ð t câu h i

K năng

1

2

thay

ñ i c a ngư i nghe ra sao

th nào mà c m nh n và s

như th nào, không ph i h i như

Không ph i h i cái gì mà h i

V nñ :

3

“ð t câu h i ñúng
quan tr ng hơn ngàn l n
tìm câu tr l i ñúng cho
m t câu h i sai”

K năng ñ t câu h i hi u qu

Nh ng sai l m khi ñ t câu h i

M c ñích, vai trò, phân lo i

N i dung

4

K năng ñ t câu h i hi u qu

Nh ng sai l m khi ñ t câu h i

M c ñích, vai trò, phân lo i

N i dung

5

Tìm ki m phương pháp gi i quy t (How?)

Who? Which?..)

6

Thu th p thông tin c n thi t (When?, Where?,

Xác ñ nh nguyên nhân (Why?)

Xác ñ nh v n ñ (What?)

M c ñích ñ t câu h i

7

Gi i pháp

&

Câu h i

T o môi trư ng thân thi n

Tìm ki m s ñ ng tình và ng h

D n d t tư duy, ñ nh hư ng chương trình

Khuy n khích tham gia

Kh i t o suy nghĩ

M c ñích ñ t câu h i

8

9

10

11

stupid question

No question is

H i m t câu ch
d t trong ch c lát
không dám h i s
d t su t ñ i!
12

Không h i thành t i

Mu n gi i ph i h c

Không bi t thì h i

13

H I

T I

VS

GI I

14

Xoa d u, gi i quy t mâu thu n

Xây d ng & c ng c các m i quan h

T o ñư c quan ñi m chung

Giúp t p trung suy nghĩ

ð t câu h i ñúng

15

ð t câu h i
ñúng thành
công m t n a!

16

Khơi d y suy ng m và t v n

Chuy n t i nh ng thông tin tinh t , t nh

Thu hút s tham gia c a t p th

Th hi n s chân thành, quan tâm

ð t câu h i ñúng

17

Câu h i chi n lư c

Câu h i ñ nh hư ng

Theo ñ nh hư ng

Câu h i tr c ti p/gián ti p

Theo cách tr l i

Câu h i ñóng/m

Theo cách ñ t câu h i

Phân lo i câu h i

18

M t s l a ch n: A, B, C...

Hai l a ch n ñ i l p: Có/ không

Câu tr l i c th :

H c viên n m ñư c n i dung?

Câu h i ñóng

19

liên tư ng

Hoàn thành b c tranh

Hoàn thành câu chuy n

Hoàn thi n câu

T

Phi c u trúc hoàn toàn

C n nhi u phương án tr l i

B t ñ u ch ñ m i

Câu h i m

20

Th nào ?

ñâu?

Khi nào?

Ai?

Câu h i m

21

T i sao?

Cái gì?

ñ h i

gây tranh cãi

Không có thông tin

t

Không b t ñ u b ng

Ng n g n

Chi ti t

Tr c ti p

Câu h i ñóng

ñ h i

ñúng ñ n hơn
22

Hư ng ñ n ch ñ ng và

B t ñ u b ng t

Yêu c u tr l i t m

G i ý câu tr l i chi ti t

Không tr c ti p

Câu h i m

So sánh hai lo i câu h i

nh t trí

Hư ng cu c ñ i tho i

Tăng thêm s

Yêu c u ít suy nghĩ

Thông tin rõ ràng

Câu h i ñóng

tr c ti p

Không d n hư ng

thân

Khám phá cho b n

Kéo dài, tăng ý ki n

Câu h i m

So sánh hai lo i câu h i

23

Câu h i ñóng

Tìm hi u v n ñ

Tìm hi u c m xúc

Câu h i tr c ti p

Câu h i ñóng, m

quy t v n ñ

Tìm h...
1
K
K
ng
ng
ð
ð
t u h
t u h
i
i
Tâm Vit Group
Kỹ năng đăt câu hỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng đăt câu hỏi - Người đăng: Micro9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Kỹ năng đăt câu hỏi 9 10 917