Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng điện thoại

Được đăng lên bởi Micro9x
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1839 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tâm Vi t Group
1

đI N THO I

K năng

Hãy nhi t tình khi
tr l i ựi n tho i.

Ta là ự i s c a
công ty

2

đáp ng t t hơn mong ự i c a khách hàng

X lý thành công các cu c g i khó

Cung c p rõ thông tin liên quan cho ngư i g i

Có ựư c thông tin rõ, chính xác t cu c g i

Tinh th n s n sàng ph c v

Tính chuyên nghi p

Th c hi n các cu c ựi n tho i ch ng t ựư c:

M c tiêu

3

X lý các cu c g i khó

Nh n cu c g i

Th c hi n cu c g i

T m quan tr ng

K năng ựi n tho i

4

X lý các cu c g i khó

Nh n cu c g i

Th c hi n cu c g i

T m quan tr ng

K năng ựi n tho i

5

L a l i mà nói cho
v a lòng nhau

L i nói ch ng m t
ti n mua

6

K năng không th thi u trong cu c s ng

T o n tư ng ban ự u c a KH v i công ty

Dùng ựi n tho i ti t ki m hơn g p tr c ti p

7

Th i gian giao d ch ựi n tho i ngày càng tăng

T m quan tr ng

8

Ti t ki m công s c, th i gian c a nhi u ngư i

Ti t ki m ti n

Gi i quy t v n ự nhanh chóng hơn

Làm ự p hình nh doanh nghi p

K năng ựi n tho i t t c a nhân viên

T m quan tr ng

Các tiêu chu n sau ự u
có th nâng cao n u có
thái ự t t.

Tiêu chu n hàng ự u c a
ngư i d ch v khách hàng là
thái ự t t, r i m i ự n kinh
nghi m, trình ự , di n m o.

9

ChuyÓn chẫ
3%
Cã cịc quan
tẹm khịc
5%

Qua ệêi
1%

Bỡ ệèi thự
lềi kĐo
9%

Nhẹn viến
phôc vô
khềng tèt
68%

Khềng thoờ
m n víi SP
14%

T i sao khách hàng b ta

10

11

khách hàng ti m năng khác n a.

b n s ựánh m t thêm 250

M i khi ự m t m t khách hàng,

ti n b

Henry Ford
12

Gi ựư c nhau m i là thành công

Làm vi c cùng nhau là s

đ n v i nhau ch là s kh i ự u

Gián ựo n b t c lúc nào

Khách hàng Ộự nỢ không báo trư c

Khó ựoán ựư c ph n ng

Không có hình nh tr c di n v i KH

đ c ựi m giao ti p ựi n tho i

13

ngư c l i

nh tr thành l n và

làm cho m t t ch c

đi n tho i có th

14

50% s cu c g i là thông tin m t chi u

67% c t ngang nh ng vi c quan tr ng hơn

75% không ự t m c ựích trong l n ự u tiên

đi n tho i

15

s l n ự chuông

t l ngh ch v i

Ch t lư ng d ch v

16

Trong m t khách hàng:

X lý các cu c g i khó

Nh n cu c g i

Th c hi n cu c g i

T m quan tr ng

K năng ựi n tho i

17

Gi

Ngày

Th i gian g i phù h p

đi n tho i,Ầ

đ a ch

Tên

L p danh sách cu c g i

Lên KH và t ch c cu c g i

18

Nhà th u xây d ng: trư c 9h, sau 17h

Giáo sư: th Hai ự n th Sáu

Hoá h c gia, k sư: 13h ự n 15h

Nhân viên ngân hàng: trư c 10h sau17h

K toán viên: tránh 01 ự n 05 hàng tháng

Th i gian g i

19

Lu t gia: 11h ự n 14h

c a hàng, trư ng các b ph n: sau 10h30

đ i di n thương m i, thươn...
1
K năng
ðIN THOI
Tâm Vit Group
Kỹ năng điện thoại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng điện thoại - Người đăng: Micro9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Kỹ năng điện thoại 9 10 423