Ktl-icon-tai-lieu

KỸ NĂNG ĐIỆN THOẠI

Được đăng lên bởi phanmemcantho
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tâm Vi t Group
1

ðIỆN THOẠI

K năng

Hãy nhiệt tình khi
trả lời ñiện thoại.

Ta là ñại sứ của
công ty

2

ðáp ứng tốt hơn mong ñợi của khách hàng

Xử lý thành công các cuộc gọi khó

Cung cấp rõ thông tin liên quan cho người gọi

Có ñược thông tin rõ, chính xác từ cuộc gọi

Tinh thần sẵn sàng phục vụ

Tính chuyên nghiệp

Thực hiện các cuộc ñiện thoại chứng tỏ ñược:

Mục tiêu

3

Xử lý các cuộc gọi khó

Nhận cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi

Tầm quan trọng

Kỹ năng ñiện thoại

4

Xử lý các cuộc gọi khó

Nhận cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi

Tầm quan trọng

Kỹ năng ñiện thoại

5

Lựa lời mà nói cho
vừa lòng nhau

Lời nói chẳng mất
tiền mua

6

Kỹ năng không thể thiếu trong cuộc sống

Tạo ấn tượng ban ñầu của KH với công ty

Dùng ñiện thoại tiết kiệm hơn gặp trực tiếp

7

Thời gian giao dịch ñiện thoại ngày càng tăng

Tầm quan trọng

8

Tiết kiệm công sức, thời gian của nhiều người

Tiết kiệm tiền

Giải quyết vấn ñề nhanh chóng hơn

Làm ñẹp hình ảnh doanh nghiệp

Kỹ năng ñiện thoại tốt của nhân viên

Tầm quan trọng

Các tiêu chuẩn sau ñều
có thể nâng cao nếu có
thái ñộ tốt.

Tiêu chuẩn hàng ñầu của
người dịch vụ khách hàng là
thái ñộ tốt, rồi mới ñến kinh
nghiệm, trình ñộ, diện mạo.

9

ChuyÓn chç
3%
Cã c¸c quan
t©m kh¸c
5%

Qua ®êi
1%

BÞ ®èi thñ
l«i kÐo
9%

Nh©n viªn
phôc vô
kh«ng tèt
68%

Kh«ng tho¶
m n víi SP
14%

Tại sao khách hàng bỏ ta

10

11

khách hàng tiềm năng khác nữa.

bạn sẽ ñánh mất thêm 250

Mỗi khi ñể mất một khách hàng,

Henry Ford
12

Giữ ñược nhau mới là thành công

Làm việc cùng nhau là sự tiến bộ

ðến với nhau chỉ là sự khởi ñầu

Gián ñoạn bất cứ lúc nào

Khách hàng “ñến” không báo trước

Khó ñoán ñược phản ứng

Không có hình ảnh trực diện với KH

ðặc ñiểm giao tiếp ñiện thoại

13

ngược lại

nhỏ trở thành lớn và

làm cho một tổ chức

ðiện thoại có thể

14

50% số cuộc gọi là thông tin một chiều

67% cắt ngang những việc quan trọng hơn

75% không ñạt mục ñích trong lần ñầu tiên

ðiện thoại

15

số lần ñổ chuông

tỷ lệ nghịch với

16

Chất lượng dịch vụ

Trong mắt khách hàng:

Xử lý các cuộc gọi khó

Nhận cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi

Tầm quan trọng

Kỹ năng ñiện thoại

17

Giờ

Ngày

Thời gian gọi phù hợp

ðiện thoại,…

ðịa chỉ

Tên

Lập danh sách cuộc gọi

Lên KH và tổ chức cuộc gọi

18

Nhà thầu xây dựng: trước 9h, sau 17h

Giáo sư: thứ Hai ñến thứ Sáu

Hoá học gia, kỹ sư: 13h ñến 15h

Nhân viên ngân hàng: trước 10h sau17h

Kế toán viên: tránh 01 ñến 05 hàng tháng

Thời gian gọi

19

Luật gia: 11h ñến 14h

cửa hàng, trưởng...
1
K năng
ðIN THOI
Tâm Vit Group
KỸ NĂNG ĐIỆN THOẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ NĂNG ĐIỆN THOẠI - Người đăng: phanmemcantho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
KỸ NĂNG ĐIỆN THOẠI 9 10 782