Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng điện thoại

Được đăng lên bởi lich-pham
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 3251 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Tâm Vi t Group
1

ðI N THO I

K năng

Hãy nhi t tình khi
tr l i ñi n tho i.

Ta là ñ i s c a
công ty

2

ðáp ng t t hơn mong ñ i c a khách hàng

X lý thành công các cu c g i khó

Cung c p rõ thông tin liên quan cho ngư i g i

Có ñư c thông tin rõ, chính xác t cu c g i

Tinh th n s n sàng ph c v

Tính chuyên nghi p

Th c hi n các cu c ñi n tho i ch ng t ñư c:

M c tiêu

3

X lý các cu c g i khó

Nh n cu c g i

Th c hi n cu c g i

T m quan tr ng

K năng ñi n tho i

4

X lý các cu c g i khó

Nh n cu c g i

Th c hi n cu c g i

T m quan tr ng

K năng ñi n tho i

5

L a l i mà nói cho
v a lòng nhau

L i nói ch ng m t
ti n mua

6

K năng không th thi u trong cu c s ng

T o n tư ng ban ñ u c a KH v i công ty

Dùng ñi n tho i ti t ki m hơn g p tr c ti p

7

Th i gian giao d ch ñi n tho i ngày càng tăng

T m quan tr ng

8

Ti t ki m công s c, th i gian c a nhi u ngư i

Ti t ki m ti n

Gi i quy t v n ñ nhanh chóng hơn

Làm ñ p hình nh doanh nghi p

K năng ñi n tho i t t c a nhân viên

T m quan tr ng

Các tiêu chu n sau ñ u
có th nâng cao n u có
thái ñ t t.

Tiêu chu n hàng ñ u c a
ngư i d ch v khách hàng là
thái ñ t t, r i m i ñ n kinh
nghi m, trình ñ , di n m o.

9

ChuyÓn chç
3%
Cã c¸c quan
t©m kh¸c
5%

Qua ®êi
1%

BÞ ®èi thñ
l«i kÐo
9%

Nh©n viªn
phôc vô
kh«ng tèt
68%

Kh«ng tho¶
m n víi SP
14%

T i sao khách hàng b ta

10

11

khách hàng ti m năng khác n a.

b n s ñánh m t thêm 250

M i khi ñ m t m t khách hàng,

ti n b

Henry Ford
12

Gi ñư c nhau m i là thành công

Làm vi c cùng nhau là s

ð n v i nhau ch là s kh i ñ u

Gián ño n b t c lúc nào

Khách hàng “ñ n” không báo trư c

Khó ñoán ñư c ph n ng

Không có hình nh tr c di n v i KH

ð c ñi m giao ti p ñi n tho i

13

ngư c l i

nh tr thành l n và

làm cho m t t ch c

ði n tho i có th

14

50% s cu c g i là thông tin m t chi u

67% c t ngang nh ng vi c quan tr ng hơn

75% không ñ t m c ñích trong l n ñ u tiên

ði n tho i

15

s l n ñ chuông

t l ngh ch v i

Ch t lư ng d ch v

16

Trong m t khách hàng:

X lý các cu c g i khó

Nh n cu c g i

Th c hi n cu c g i

T m quan tr ng

K năng ñi n tho i

17

Gi

Ngày

Th i gian g i phù h p

ði n tho i,…

ð a ch

Tên

L p danh sách cu c g i

Lên KH và t ch c cu c g i

18

Nhà th u xây d ng: trư c 9h, sau 17h

Giáo sư: th Hai ñ n th Sáu

Hoá h c gia, k sư: 13h ñ n 15h

Nhân viên ngân hàng: trư c 10h sau17h

K toán viên: tránh 01 ñ n 05 hàng tháng

Th i gian g i

19

Lu t gia: 11h ñ n 14h

c a hàng, trư ng các b ph n: sau 10h30

ð i di n thương m i, thươn...
1
K năng
ðIN THOI
Tâm Vit Group
Kỹ năng điện thoại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng điện thoại - Người đăng: lich-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Kỹ năng điện thoại 9 10 260