Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng điều hành hội thảo

Được đăng lên bởi Micro9x
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2510 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ts. Phan Qu c Vi t
Ths. Nguy n Huy Hoàng

K năng
ði u hành H i th o

1

Phương pháp ñ ng não

K năng ñi u hành h p

Chu n b cho m t cu c h p

Khái ni m và nguyên t c

N i dung

2

Phương pháp ñ ng não

K năng ñi u hành h p

Chu n b cho m t cu c h p

Khái ni m và nguyên t c

N i dung

3

Nhi m v ñi u hành

Nguyên t c ñi u hành

Ngư i ñi u hành

Quy trình cu c h p

Nhi m v cu c h p

Cu c h p

Khái ni m và nguyên t c

4

ra quy t ñ nh, k ho ch hay hành ñ ng.

chia s thông tin;

ñ :

thông qua ñi n tho i

thông qua phương ti n ñi n t ;

tr c ti p g p m t nhau;

Cu c h p x y ra khi hai hay nhi u ngư i:

Cu c h p là gì?

5

G m c hai.

Quy t ñ nh hành ñ ng

Chia s thông tin;

Các cu c h p có th ñư c phân lo i:

Phân lo i

6

Lý do cùng ng i ñ ra quy t ñ nh cu i cùng

Cái mà ta c g ng ñ t ñư c trong cu c h p

Nhi m v cu c h p

7

C i ti n quy trình gi i quy t 90% v n ñ

Các k năng ñ hoàn thành nhi m v ñ ra.

8

Cách làm vi c d cùng hoàn thành nhi m v .

Quy trình cu c h p

hay s

ki n tương t .

m t di n bi n/
9

h p/ h i th o/ cu c th o lu n/

lãnh ñ o/ qu n lý m t cu c

Ngư i ñi u hành là ngư i

Qu n lý di n bi n
Phương pháp
K thu t s d ng

M c tiêu c n ñ t

M i ngư i tham d

Ngư i ñi u hành

N i dung s ki n

Ngư i t ch c

Phân bi t

10

4. Không gi i quy t v n ñ m t mình

3. Không cho phép dùng uy tín ñ l n át

Làm nh ng vi c ñã hoàn t t

Làm sai ch c năng

2. Tránh b l i d ng

1. Th c hi n ñúng nh ng ph n vi c c a mình

Các nguyên t c ñi u hành

11

8. Làm cho m i ngư i hi u và ch p nh n

Tìm gi i pháp và k t qu rõ ràng

Khách quan

7. Ph i luôn luôn:

6. Không cho phép ch trích ngư i v ng m t

5. T o môi trư ng làm vi c bình ñ ng

Các nguyên t c ñi u hành

12

5. Bám sát chương trình ñã ñ nh

4. Nêu các quy t c cơ b n

3. Gi i thích và cung c p chương trình

2. Tuyên b m c ñích, m c tiêu cu c h p

1. Khai m c, tóm t t cu c h p

Nhi m v khi ñi u hành

13

10.Xem xét các s ki n x y ra và ñánh giá

9. Bàn giao tài li u, k t qu , trách nhi m

8. Văn b n hoá các k t qu

7. ði u khi n/ hư ng cu c h p ñúng m c tiêu

6. Duy trì nguyên t c, k lu t

Nhi m v khi ñi u hành

14

Phương pháp ñ ng não

K năng ñi u hành h p

Chu n b cho m t cu c h p

Khái ni m và nguyên t c

N i dung

15

cho th t b i

là chu n b

Không chu n b

16

Chu n b các thi t b

Ch n ñ a ñi m

Chu n b chương trình

M i ngư i tham d

Chu n b

17

18

Có ph i ñ i l ch n u h không tham d ñư c?

Chi phí và th i gian cho vi c ñi l i?

Ngư i tham d s làm vi c như th nào?

Ch n ngư i tham ...
1
Kỹ năng
ð
iu hành Hi tho
Ts. Phan Quc Vit
Ths. Nguy
n Huy Hoàng
Kỹ năng điều hành hội thảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng điều hành hội thảo - Người đăng: Micro9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Kỹ năng điều hành hội thảo 9 10 996