Ktl-icon-tai-lieu

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Được đăng lên bởi nga-ngo
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1531 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LOGO

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Nội dung đào tạo

N ội
dung

1

Khái niệm

2

Quy trình
giải quyết vấn đề

3

Công cụ
giải quyết vấn đề

Vấn đề là trạng thái mà ở đó có sự mâu
thuẫn hay là có khoảng cách giữa thực
tế và mong muốn.

3

Vấn đề là
gì?
Là sự khác biệt giữa
những điều mà lẽ ra
nó
phải vậy so với thực
trạng, mà chưa rõ
nguyên nhân

Vấn đề là tình huống mà người ta
đặt cho mình mục đích cần đạt
được, nhưng bằng cách nào để đạt
được thì chưa biết.

LOGO

Giải quyết vấn đề?

6

Giải quyết vấn đề
Giải quyết vấn đề là một
quá trình xác định, phân
tích nguyên nhân, lựa chọn
giải pháp tối ưu, triển khai
và đánh giá giải pháp
nhằm loại bỏ mâu thuẫn
giữa thực tế và mong
muốn.

Giải quyết vấn đề là:
Phương tiện đi
l ại

GP 1

Vấn đề con
người

GP 2

GP 5
Mục
đích
Yếu tố quản
lý

Vấn đề môi
trường sống

GP 4

V ấ n đề c ơ s ở
vật chất

GP 3

Giải quyết vấn đề là
tìm ra giải pháp tối ưu
để đạt được mục đích
đề ra.

Quy trình giải quyết vấn đề
Xác  đị nh 
vấn  đề

Tìm
y  nh
u
g
N
ên
ân

Triển khai
h
Gi ải p áp

Chọn GP 
tối ưu

LOGO

Trò chơi Gỡ rối tơ lòng

6 mũ thông minh

RẼ PHẢI

RẼ TRÁI

LOGO

Không thể vận dụng
bộ não theo
mọi hướng trong
cùng một thời điểm

6 chiếc mũ tư duy
- Tổng kết
- Đánh giá, kết luận
- Kế hoạch hành động

Mũ lam

- Giải pháp

Mũ trắng

6 mũ

- Ý tưởng sáng tạo

Thông tin
khách quan
Contents
Cảm xúc
Linh cảm
Không lý do

Mũ lục
- Điểm mạnh

Contents

- Lợi ích

- Khó khăn
- Cảnh báo nguy hiểm

- Cơ hội
- Viễn cảnh

-Điểm yếu, sai lầm

Mũ vàng

Mũ đen - Nguyên nhân

Giải quyết tình huống
o Đội 1: Cả đội có kế hoạch đi chơi tại Tam Đảo, cần thống
nhất. Đội bạn hãy lên kế hoạch.
o Đội 2: Đội bạn hãy tổng kết lại khóa học Kỹ năng mềm
o Đội 3: Nhà trường yêu cầu đội của bạn tổ chức một buổi
event Noel, hãy sử dụng 6 mũ để lên kế hoạch tổ chức.

Ứng dụng 6 mũ trong:
o Giải quyết vấn đề
o Ra quyết định đồng đội
o Trình bày dự án mới
o Đánh giá dự án cũ
o Ghi chép tổng kết
o Điều hành họp

LOGO

...
LOGO
K năng gi i quy t v n đ ế
KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ - Người đăng: nga-ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 9 10 436