Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Được đăng lên bởi chinh-luong-tung
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 835 lần   |   Lượt tải: 1 lần
G
N

Ề
Đ

VÀ

A
R

Ă
N ẤN NH
Ỹ
Ị
V
K T
Đ
T
Ế
Ế
Y
Y
U
U
Q
Q
I
Ả
I
G
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Họ tên: Lương Tùng Chinh
Đơn vị: TT. Hỗ trợ - Phát triển Dạy & Học
Đt: 0919. 545 755
Email: ktchinh@gmail.com

PHÂN LOẠI VẤN ĐỀ
Có thể chia vấn đề thành 3 loại:
• Vấn đề trước mắt
• Vấn đề dự báo
• Vấn đề suy diễn

CÁC BƯỚC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA
QUYẾT ĐỊNH
Đánh giá

Thực hiện quyết định
Lựa chọn giải pháp
Tìm giải pháp
Xác định vấn đề

BƯỚC 1

H
N
Ị
Đ
C
Á
Ề
X
Đ
N
VẤ
Xác định vấn đề

XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ

 Sử dụng kỹ thuật: 5 Whys
(Sakichi Toyoda)

BƯỚC 2

TÌM

P
Á
H
P
GIẢI

Tìm giải pháp
Xác định vấn đề

TÌM GIẢI PHÁP

 Bằng kỹ thuật Động não (Brainstorming)

 Bằng Tư duy tích cực
 Bằng kỹ thuật Tư duy ngoài chiếc hộp
(Think out of box )

TÌM GIẢI PHÁP

Lưu ý:
- Tuyệt đối không được khen ngợi hay phê
phán, chê bai.
- Đưa ra càng nhiều ý kiến càng tốt.
- Tất cả các ý kiến nên được ghi nhận chân
thành.

BƯỚC 3

LỰA CHỌN
GIẢI PHÁP
Tìm giải pháp
Xác định vấn đề

LỰA CHỌN GIẢI PHÁP
 Bằng kỹ thuật Phân tích đường kẻ ô
(Grid Analysis)
Yếu tố

A

B

C

D

E

F
Tổng

Trọng lượng
Giải pháp 1
Giải pháp 2
Giải pháp 3

….

LỰA CHỌN GIẢI PHÁP
 Kỹ thuật Phân tích đường kẻ ô (Grid Analysis)
1.

Liệt kê tất cả giải pháp, và các yếu tố cần cân nhắc.

2.

Chấm điểm từng giải pháp sử dụng điểm 10 (rất tốt)
tương ứng với từng yếu tố.

3.

Xác định mức độ quan trọng của từng yếu tố vào
dòng trọng lượng.

LỰA CHỌN GIẢI PHÁP
 Kỹ thuật Phân tích đường kẻ ô (Grid Analysis)
4.

Nhân số điểm ở bước 2 với bước 3. Điều này
sẽ cho bạn điểm trọng lượng kết hợp của
từng giải pháp/yếu tố.

5. Cuối cùng, cộng tất cả điểm trọng lượng cho
mỗi giải pháp. Giải pháp nào có số điểm cao
nhất là giải pháp được chọn.

BƯỚC 4

THỰC HIỆN
QUYẾT ĐỊNH
Lựa chọn giải pháp
Tìm giải pháp
Xác định vấn đề

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH

1. Phương pháp độc đoán
2. Phương pháp phát biểu cuối cùng
3. Phương pháp nhóm tinh hoa
4. Phương pháp cố vấn
5. Phương pháp luật đa số

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH
Lập kế hoạch công việc STARS
Steps
Các bước

Timing Assignment
Thời
gian

Người
thực hiện

Responsibility
Người chịu
trách nhiệm

Success
Criteria
Tiêu chí
thành
công

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH
Bước thực hiện đòi hỏi phải:
 Hết

lòng, tận tụy với giải pháp đã chọn

 Nhận
 Xác

trách nhiệm đối với quyết định

định ai là người sẽ là người thực hiện giải pháp

 Quyết

tâm thi hành/tiến hành giải pháp

BƯỚC 5
ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ
Thực hiện quyết định
Lựa chọn giải pháp
Tìm giải pháp
Xác định vấn đề

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

 Đánh giá dựa v...
K
N
Ă
N
G
G
I
I
Q
U
Y
T
V
N
Đ
V
À
R
A
Q
U
Y
T
Đ
N
H
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Họ tên: Lương Tùng Chinh
Đơn vị: TT. Hỗ trợ - Phát triển Dạy & Học
Đt: 0919. 545 755
Email: ktchinh@gmail.com
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - Người đăng: chinh-luong-tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 9 10 332