Ktl-icon-tai-lieu

Kỷ năng giải quyết vấn đề

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Tú
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 818 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Baøi ñoïc Chöông 6
GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ (PROBLEM SOLVING)
Muïc luïc baøi ñoïc
6.1 Vaán ñeà
6.2 George Polya (nhaø toaùn hoïc Hungary) vaø giaûi toaùn:
1. Four principles (boán nguyeân lyù cuûa Polya)
2. Heuristics (caùc nguyeân lyù heuristic trong giaûi quyeát vaán ñeà)
6.3 Caùc phöông phaùp giaûi quyeát vaán ñeà:
Creative Problem Solving Process (quaù trình giaûi quyeát vaán ñeà moät caùch
saùng taïo)
Productive Thinking Model (Moâ hình suy nghó saùng taïo)
6.4 Hai coâng cuï cho giaûi quyeát vaán ñeà:
Baûn ñoà tö duy (Mindmap)
Naõo coâng (brainstorming)
6.5 TRIZ Phöông phaùp luaän saùng taïo

6.1 VAÁN ÑEÀ:
1. Vaán ñeà laø gì:
- Töø goác (Problem = baøi toaùn) vieäc phaûi giaûi (quyeát)
- Nghóa roäng: Khaùi nieäm VAÁN ÑEÀ coù theå duøng ñeå chæ moät khoaûng caùch giöõa mong muoán vaø thöïc
teá, moät traïng thaùi khoâng haøi loøng vôùi thöïc teá hay moät khoù khaên, raéc roái caàn giaûi quyeát hay moät
nhu caàu chöa vaø caàn ñöôïc thoûa maõn.
=> ta luoân gaëp vaán ñeà vaø phaûi giaûi quyeát vaán ñeà.
2. VAÁN ÑEÀ bao goàm 2 thaønh phaàn:
1. Moät thöïc theå hay moät vieäc: caâu hoûi, tình huoáng, hieän töôïng, con ngöôøi .... Thöïc theå cuûa
vaán ñeà bao goàm caû loaïi vaán ñeà vaø troïng taâm cuûa vaán ñeà traû lôøi caâu hoûi caùi gì, khi naøo, ôû ñaâu vaø
ai ñaëc thuø cho töøng tình huoáng naûy sinh vaán ñeà
2. Moät giaù trò: söï baát ñònh, khoù khaên, mong muoán, caûn trôû, hoaøi nghi... ñi vôùi nhöõng mong
muoán, höùng khôûi vaø nhu caàu cuûa con ngöôøi
Thöïc theå coù tính khaùch quan, khoâng phuï thuoäc con ngöôøi trong khi giaù trò phuï thuoäc vaøo
con ngöôøi coù vaán ñeà caàn giaûi quyeát. Chính giaù trò quyeát ñònh lôøi giaûi laø hôïp lyù hay khoâng, coù taùc
duïng hay khoâng.
3. Phaân loaïi:
a. Phaân loaïi theo lónh vöïc:
– Caùc vaán ñeà (baøi toaùn) toaùn hoïc: Coù tính logic raát cao, neân vieäc giaûi chuùng ñöôïc goïi laø chöùng

minh, tính ñuùng sai chæ phuï thuoäc vaøo tieàn ñeà (thöïc theå) vaø khoâng phuï thuoäc vaøo chuû theå giaûi
chuùng.
giaû thieát  CHÖÙNG MINH (suy luaän logic)  Keát luaän
Vieäc chöùng minh döïa vaø caùc tieàn ñeà ñaõ ñöôïc coâng nhaän cuøng caùc qui luaät logic.
Toaùn hoïc coù öùng duïng raát to lôùn trong nhöõng ngaønh khaùc, khi ta khôùp ñaàu vaøo vaán ñeà vôùi
giaû thieát, ta coù ñaàu ra khôùp vôùi keát luaän.
– Caùc vaàn ñeà (khoa hoïc) xaõ hoäi: Lieân quan ñeán töông taùc con ngöôøi vôùi nhau trong xaõ hoäi. Caùc
baøi toaùn naøy phuï thuoäc raát nhieàu yeáu toá: thôøi gian, khoâng gian, con ngöôøi tham gia vaø n...
Baøi ñoïc Chöông 6
GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ (PROBLEM SOLVING)
Muïc luïc baøi ñoïc
6.1 Vaán ñeà
6.2 George Polya (nhaø toaùn hoïc Hungary) vaø giaûi toaùn:
1. Four principles (boán nguyeân lyù cuûa Polya)
2. Heuristics (caùc nguyeân lyù heuristic trong giaûi quyeát vaán ñeà)
6.3 Caùc phöông phaùp giaûi quyeát vaán ñeà:
Creative Problem Solving Process (quaù trình giaûi quyeát vaán ñeà moät caùch
saùng taïo)
Productive Thinking Model (Moâ hình suy nghó saùng taïo)
6.4 Hai coâng cuï cho giaûi quyeát vaán ñeà:
Baûn ñoà tö duy (Mindmap)
Naõo coâng (brainstorming)
6.5 TRIZ Phöông phaùp luaän saùng taïo
6.1 VAÁN ÑEÀ:
1. Vaán ñeà laø gì:
- Töø goác (Problem = baøi toaùn) vieäc phaûi giaûi (quyeát)
- Nghóa roäng: Khaùi nieäm VAÁN ÑEÀ coù theå duøng ñeå chæ moät khoaûng caùch giöõa mong muoán vaø thöïc
teá, moät traïng thaùi khoâng haøi loøng vôùi thöïc teá hay moät khoù khaên, raéc roái caàn giaûi quyeát hay moät
nhu caàu chöa vaø caàn ñöôïc thoûa maõn.
=> ta luoân gaëp vaán ñeà vaø phaûi giaûi quyeát vaán ñeà.
2. VAÁN ÑEÀ bao goàm 2 thaønh phaàn:
1. Moät thöïc theå hay moät vieäc: caâu hoûi, tình huoáng, hieän töôïng, con ngöôøi .... Thöïc theå cuûa
vaán ñeà bao goàm caû loaïi vaán ñeà vaø troïng taâm cuûa vaán ñeà traû lôøi caâu hoûi caùi gì, khi naøo, ôû ñaâu vaø
ai ñaëc thuø cho töøng tình huoáng naûy sinh vaán ñeà
2. Moät giaù trò: söï baát ñònh, khoù khaên, mong muoán, caûn trôû, hoaøi nghi... ñi vôùi nhöõng mong
muoán, höùng khôûi vaø nhu caàu cuûa con ngöôøi
Thöïc theå coù tính khaùch quan, khoâng phuï thuoäc con ngöôøi trong khi giaù trò phuï thuoäc vaøo
con ngöôøi coù vaán ñeà caàn giaûi quyeát. Chính giaù trò quyeát ñònh lôøi giaûi laø hôïp lyù hay khoâng, coù taùc
duïng hay khoâng.
3. Phaân loaïi:
a. Phaân loaïi theo lónh vöïc:
Caùc vaán ñeà (baøi toaùn) toaùn hoïc: Coù tính logic raát cao, neân vieäc giaûi chuùng ñöôïc goïi laø chöùng
Kỷ năng giải quyết vấn đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỷ năng giải quyết vấn đề - Người đăng: Nguyễn Ngọc Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Kỷ năng giải quyết vấn đề 9 10 529