Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng giao dịch

Được đăng lên bởi tranthimen
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 2376 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHÀO MỪNG ANH CHỊ ĐẾN VỚI CHUYÊN ĐỀ

KỸ NĂNG GIAO DỊCH

TS. Lê Thị Thu Hằng – Khoa QTKD – HVNH - lethuhanghvnh@yahoo.com - 0912040295

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

1. Về kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về giao tiếp.
2. Về kỹ năng: Hình thành, phát triển và hoàn thiện kĩ năng
giao tiếp trong giao dịch ngân hàng.

KỸ NĂNG GIAO DỊCH

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
1. TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP

2. CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CƠ BẢN

3. KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG

4. CHUẨN MỰC ỨNG XỬ CHO GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG

KỸ NĂNG GIAO DỊCH

1. TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP
1.1. Khái niệm giao tiếp
1.2. Vai trò của giao tiếp
1.3. Nguyên tắc giao tiếp
1.4. Phân loại giao tiếp
1.5. Các phương tiện giao tiếp
1.6. Một số hiện tượng tâm lý trong giao tiếp
1.7. Một số lưu ý trong giao tiếp
KỸ NĂNG GIAO DỊCH

1.1. KHÁI NIỆM GIAO TIẾP

“Giao tiếp là hoạt động xác lập và
vận hành các mối quan hệ xã hội
giữa người với người, hoặc giữa
người với các yếu tố xã hội nhằm
thỏa mãn những nhu cầu nhất định”
TS. Thái Trí Dũng (2009)
KỸ NĂNG GIAO DỊCH

1.2. VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP

●

Điều kiện tất yếu trong hoạt động của con người

●

Giúp cá nhân phát triển và hoàn thiện nhân cách

●

Là tiền đề cho sự phát triển của xã hội

KỸ NĂNG GIAO DỊCH

1.3. NGUYÊN TẮC GIAO TIẾP

●

Tôn trọng

●

Hợp tác

●

Thông cảm

●

Chấp nhận

KỸ NĂNG GIAO DỊCH

1.4. PHÂN LOẠI GIAO TIẾP

1.4.1. Căn cứ vào khoảng cách
1.4.2. Căn cứ vào hình thức tiếp xúc

KỸ NĂNG GIAO DỊCH

1.4.1. CĂN CỨ VÀO KHOẢNG CÁCH

Giao tiếp trực tiếp

Giao tiếp gián tiếp

KỸ NĂNG GIAO DỊCH

1.4.2. PHÂN LOẠI DỰA VÀO HÌNH THỨC TIẾP XÚC

Giao tiếp chính thức

Giao tiếp không chính thức

KỸ NĂNG GIAO DỊCH

1.5. CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP
–

1.5.1. Giao tiếp bằng ngôn ngữ

–

1.5.2. Giao tiếp phi ngôn ngữ

KỸ NĂNG GIAO DỊCH

1.5.1. GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ

1.5.1.1. Nội dung của ngôn ngữ
1.5.1.2. Phong cách ngôn ngữ

KỸ NĂNG GIAO DỊCH

1.5.1.1. NỘI DUNG CỦA NGÔN NGỮ
–

Là nghĩa, là ý muốn chuyển đến người nghe, người đọc.

–

Phát âm ảnh hưởng đến nội dung lời nói/thông điệp

–

Giọng nói ảnh hưởng đến ý nghĩa của thông điệp

–

Tốc độ, nhịp độ, cách nhấn giọng ảnh hưởng chất lượng
thông điệp

KỸ NĂNG GIAO DỊCH

1.5.1.2. PHONG CÁCH NGÔN NGỮ

●

Lối nói thẳng

●

Lối nói lịch sự

●

Lối nói ẩn ý

●

Lối nói mỉa mai

KỸ NĂNG GIAO DỊCH

1.5.1.2. PHONG CÁCH NGÔN NGỮ
●

●

Lối nói thẳng: lối nói cơ giới (1) thể hiện trực tiếp
suy nghĩ, quan điểm của chủ thể giao tiếp, (2) tiết
kiệm thời gian, (3) giao tiếp giữa những người thân
trong gia đình...
1
CHÀO MỪNG ANH CHỊ ĐẾN VỚI CHUYÊN Đ
KỸ NĂNG GIAO DỊCH
TS. Lê Thị Thu Hằng – Khoa QTKD – HVNH - lethuhanghvnh@yahoo.com - 0912040295
Kỹ năng giao dịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng giao dịch - Người đăng: tranthimen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Kỹ năng giao dịch 9 10 596