Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng giao tiếp trong quản lý

Được đăng lên bởi Nguyen trang
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
BỘ MÔN LƯU TRỮ HỌC – QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

š›&

BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KỲ MÔN HỌC
KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ
ĐỀ TÀI: KỸ NĂNG ỨNG XỬ VỚI ĐỒNG NGHIỆP

GVHD: TS. Lê Thị Ngọc Điệp
SVTH: Nguyễn Thị Trang
MSSV: 1156130033
KHÓA: 2011 – 2015
BỘ MÔN: Lưu trữ - QTVP

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2015

MỤC LỤC
DẪN LUẬN……………………………………………………………………………1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lý do chọn đề tài....................................................................................................2
Mục đích nghiên cứu.............................................................................................3
Lịch sử nghiên cứu vấn đề.....................................................................................3
Nguồn tài liệu tham khảo.......................................................................................3
Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................4
Bố cục tiểu luận......................................................................................................5

Trang 2 / 16

DẪN LUẬN
1. Lý do chọn đề tài

Giao tiếp là một phương thức tồn tại cơ bản của con người, do đó, những nghiên cứu
về giao tiếp rất đa dạng và phong phú, bao trùm một phạm vi tương đối rộng, tù lý luận
đến những nghiên cứu thực nghiệm, xuất phát từ nhiều quan điểm, quan niệm khác nhau 1.
Trong cuộc sống hằng ngày luôn tồn tại các mối quan hệ giao tiếp, vì mỗi con người là
tổng thể các mối quan hệ xã hội. Người xưa có câu:
“ Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
Văn hóa ứng xử là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Trong
tất cả các mối quan hệ trong xã hội chúng ta đều phải giao tiếp, ứng xử với nhau. Để tạo
nên một mối quan hệ tốt chúng ta cần phải có cách giao tiếp và ứng xử tốt. Ngày nay, với
thông điệp “ toàn cầu hóa” càng khẳng định hơn nữa vai trò của giao tiếp nói chung và
môi trường quản lý nói riêng.
Trong môi trường công sở bao gồm tổng hòa nhiều mối quan hệ khác nhau
giữa cấp trên và cấp dưới, giữa các đồng nghiệp với nhau, hay còn là mối quan hệ với
những người ngoài công sở như công dân hay doanh nghiệp nào đó…Việc điều hòa các
mối quan hệ này sao cho hợp lý là một việc vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay việc
ứng xử, giao tiếp trong môi trường công sở dường như đang bị lơ là và xem nhẹ, đặc
biệt là mối quan hệ giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp nhiều khi vẫn còn chưa được chú
trọng, nhất là khi có những quan điểm ti...
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
BỘ MÔN LƯU TRỮ HỌC – QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
&
BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KỲ MÔN HỌC
KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ
ĐỀ TÀI: KỸ NĂNG ỨNG XỬ VỚI ĐỒNG NGHIỆP
GVHD: TS. Lê Thị Ngọc Điệp
SVTH: Nguyễn Thị Trang
MSSV: 1156130033
KHÓA: 2011 – 2015
BỘ MÔN: Lưu trữ - QTVP
Tp.Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2015
Kỹ năng giao tiếp trong quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng giao tiếp trong quản lý - Người đăng: Nguyen trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Kỹ năng giao tiếp trong quản lý 9 10 190