Ktl-icon-tai-lieu

KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ

Được đăng lên bởi Minh Mù Nguyễn
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 990 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI 1: KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ
(Thời lượng: 1 ngày)
I. Tổng quan về giao tiếp
1. Khái niệm giao tiếp
Với những góc độ và mục đích nghiên cứu khác nhau,
người ta đã đưa ra nhiều quan niệm khác nhau về giao tiếp.
Một số quan niệm về giao tiếp như sau:
“Giao tiếp là nói một điều gì đó với ai đó”.
“Giao tiếp là việc chuyển tải các ý tưởng giữa loài
người”.
“Giao tiếp là sự trao đổi thông tin”.
“Giao tiếp là sự chia sẻ thông tin và tạo quan hệ”.
“Giao tiếp là việc truyền đạt hướng dẫn, chỉ dẫn giữa
người này và người khác, có dẫn đến hành động.”…
Nếu hiểu theo nghĩa rộng “Giao tiếp là sự chia sẻ thông
tin và tạo quan hệ”, hiện tượng này không chỉ có ở xã hội loài
người, mà còn tồn tại khách quan, xuất hiện ở muôn loài trên
thế gian. Tuy nhiện, ở góc độ một Tổ chức, Công ty, Doanh
nghiệp, “giao tiếp” được hiểu là hành động xác lập mối quan
hệ và sự tiếp xúc giữa con người với con người, nhằm thoả
mãn nhu cầu nhất định về thông tin. Trên cơ sở thu nhận thông
tin, hai bên giao tiếp sẽ xây dựng, điều chỉnh mục tiêu, hành vi
qua sự tương tác lẫn nhau để cùng hiểu biết về một tình
huống, có cùng tiếng nói, thu được lợi ích nhiều nhất có thể.
Ngoài ra, giao tiếp còn là giao lưu tình cảm, tư tưởng để
phát triển và hoàn chính nhân cách con người. Ở một phạm vi
rộng hơn, chúng ta cũng có thể hiểu giao tiếp là: “việc trao đổi
thông tin giữa con người và thường dẫn tới hành động”.
Tóm lại, với rất nhiều quan niệm khác nhau nhưng những
quan niệm này đều có chung một cách hiểu: “Giao tiếp là quá
trình chuyển giao, tiếp nhận và xử lý thông tin giữa người này
với người khác để đạt được mục tiêu”.
1

2. Bản chất của giao tiếp
Dù chúng ta đứng ở góc độ nào, mục đích nghiên cứu
nào, khi đưa ra những quan niệm về “giao tiếp”, các quan
niệm đều có những điểm chung nhất thuộc về bản chất của
giao tiếp. Giao tiếp là một quá trình truyền đi một thông điệp,
nó bao gồm một người gửi và một hay nhiều người nhận.
Thông điệp là ý tưởng đã được mã hoá để người phát tin (giao
tiếp) và người nhận. Theo quan niệm này, giao tiếp là một quá
trình dựa trên sự trao đổi giữa hai hay nhiều người sử dụng
một mã cử chỉ, từ ngữ để có thể hiểu được một thông tin chính
thức hay phi chính thức được chuyển từ người phát tin đến
người nhận tin.
“Giao tiếp” là một tập hợp các hoạt động trước hết nhằm
thực hiện sự kết nối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Vì
vậy, mọi sự giao tiếp đều chứa thông tin và nó thường làm cho
thông tin được chuyển theo hai chiều:
- Một thông điệp được chuyển tải hoặc chia sẻ giữa...
BÀI 1: KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ
(Thời lượng: 1 ngày)
I. Tổng quan về giao tiếp
1. Khái niệm giao tiếp
Với những góc độ mục đích nghiên cứu khác nhau,
người ta đã đưa ra nhiều quan niệm khác nhau về giao tiếp.
Một số quan niệm về giao tiếp như sau:
“Giao tiếp là nói một điều gì đó với ai đó”.
“Giao tiếp việc chuyển tải các ý tưởng giữa loài
người”.
“Giao tiếp là sự trao đổi thông tin”.
“Giao tiếp là sự chia sẻ thông tin và tạo quan hệ”.
“Giao tiếp việc truyền đạt hướng dẫn, chỉ dẫn giữa
người này và người khác, có dẫn đến hành động.”…
Nếu hiểu theo nghĩa rộng “Giao tiếp sự chia sẻ thông
tintạo quan hệ”, hiện tượng này không chỉxã hội loài
người, còn tồn tại khách quan, xuất hiện muôn loài trên
thế gian. Tuy nhiện, góc độ một Tổ chức, Công ty, Doanh
nghiệp, “giao tiếp” được hiểu hành động xác lập mối quan
hệ sự tiếp xúc giữa con người với con người, nhằm thoả
mãn nhu cầu nhất định về thông tin. Trên cơ sở thu nhận thông
tin, hai bên giao tiếp sẽ xây dựng, điều chỉnh mục tiêu, hành vi
qua sự tương tác lẫn nhau để cùng hiểu biết về một tình
huống, có cùng tiếng nói, thu được lợi ích nhiều nhất có thể.
Ngoài ra, giao tiếp còn giao lưu nh cảm, tưởng để
phát triển hoàn chính nhân cách con người. một phạm vi
rộng hơn, chúng ta cũng có thể hiểu giao tiếp là: “việc trao đổi
thông tin giữa con người và thường dẫn tới hành động”.
Tóm lại, với rất nhiều quan niệm khác nhau nhưng những
quan niệm này đều chung một cách hiểu: “Giao tiếp là quá
trình chuyển giao, tiếp nhận và xử lý thông tin giữa người này
với người khác để đạt được mục tiêu”.
1
KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ - Người đăng: Minh Mù Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ 9 10 737