Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng giao việc/ủy quyền

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 4309 lần   |   Lượt tải: 16 lần
KỸ NĂNG GIAO VIỆC/UỶ QUYỀN

07/05/12

1










07/05/12

Các hình thức giao việc.
Phân loại công việc giao theo nhân viên: theo mức chuyên
môn, theo tính khí, cá tính, phẩm chất.
Phân biệt giao việc và uỷ quyền.
Quy trình giao việc.
Giao việc cho ai, tại sao? Căn cứ là gì?
Theo dõi giao việc.
Đánh giá giao việc.

2

1. Phân biệt giao việc và uỷ quyền.




07/05/12

Giao việc mang tính chất giao nhiệm vụ cho nhân
viên.
Uỷ quyền mang tính sự vụ, giao nhiệm vụ và trách
nhiệm quyền hạn.

3

2. Lợi ích của giao việc




Trách nhiệm nhân viên được xác định và nâng lên, nhân viên trở
nên quan tâm và có trách nhiệm.



Sự phân công trách nhiệm quyền hạn rõ ràng sẽ giúp cho việc kiểm
tra của nhà lãnh đạo bớt khó khăn hơn.



Tân dụng hết nguồn nhân sự và năng suất làm việc tăng lên.



07/05/12

Nhiều công việc được thực hiện trong cùng thời gian sẽ tạo điều
kiện thuận lợi cho việc hoàn thành mục tiêu.

Nếu không biết giao việc dẫn đến NV tự làm, hỏng nhiều và nhà
quản lý phải xử lý sự vụ nhiều hơn.

4

2. Lợi ích của giao việc (tt)




Chất lượng làm việc của từng cá thể được đánh giá chính xác hơn.



Những việc bổi dưỡng, khen thưởng liên quan trực tiếp tới mọi
người. Nhân viên cảm thấy thoả mãn và dễ đồng tình hơn.



07/05/12

Nhân viên trưởng thành tiến bộ.

Người lãnh đạo có thời gian để làm những công việc mà không thể
giao cho người khác được. Người lảnh đạo có nhiều thời gian để
lập kế hoạch, tỗ chức, thực hiện cà kiển tra.

5

3. Những biểu hiện
của bệnh phân công tồi




Không tìm được ngườI trong tổ chức để giao việc.



Một số nhân viên quá bận rộn - Một số nhân viện ngồi không.



Các nhân viên được giao những nhiện vụ không liên quan gì tới
chuyên môn và nghiệp vụ của họ.



Các nhân viên không tự tin vào quyền hạn của mình.



07/05/12

Công việc thường trễ hạn, và tổ chức hay gặp khó khăn do
những quyết định đưa ra chận trễ.

Quyết định của nhnâ viên thường vựơt quá hạn của mình và
dường như chẳng ai biết ai là người đảm trách dự án.

6

3. Những biểu hiện
của bệnh phân công tồi




Các nhân viên có năng lực đôi khi cảm thấy nhàn chán, tổ chứa
có nhiều nhân viên xin thôi việc.



NgườI lảnh đạo dôi khi can thiệp vào việc đã được giao mà
không thông qua người đã phân qua việc đó.



07/05/12

Các nhân viên có liên quan không được thông báo những thong
tin nằm trong kế hoạch và mục tiêu.

Người L. đạo thường quá bận rộn không có thời T. gian quan tâm
tới nhân viên.

7

4. Những trở ngại từ nhà lãnh đạo trong
gia...