Ktl-icon-tai-lieu

Kỷ năng làm việc theo nhóm

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Tú
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1954 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kỹ năng LÀM VIỆC THEO NHÓM
I.

NHÓM TRONG ĐỜI SỐNG CHÚNG TA

“Không ai có thể làm gì một mình. Mỗi chúng ta sinh ra trong một nhóm và không thể
sống còn nếu không có nhóm”.
Chúng ta sinh ra trong một gia đình. Chập chững biết đi thì kết với các bạn nhỏ trong
xóm. Theo các nhà khoa học thì các nhóm bạn nhỏ xíu này có vai trò xã hội hóa rất tốt. Ở đó ta
học tuân thủ luật chơi, nhường nhịn và chia sẻ với bạn bè để sau này biết tôn trọng luật pháp và
hợp tác. Đến trường thế nào cũng có một nhóm bạn thân. Rồi ta tham gia các CLB đội nhóm.
Vào đại học có khi thầy cô cho làm bài theo nhóm. Khi đi làm việc ta được chỉ định vào một tổ
sản xuất hay phòng ban cũng là nhóm. Ở cộng đồng ta có thể tham gia đội dân phòng, ban điều
hành khu phố, nhóm phụ nữ tiết kiệm tín dụng.....
Tuy nhiên, dù rất cần thiết, các nhóm trong cuộc sống không phải lúc nào cũng vận hành
một cách suông sẻ. Như con người, nhóm khai sinh, lớn lên, trưởng thành rồi kết thúc. Như con
người cũng đau ốm, bịnh tật, sống èo uột. Ví dụ gia đình kia giữa đường gãy gánh. Nhóm bạn nọ
mới thân đó rồi lại chia rẽ. Tổ sản xuất trì trệ không vì máy hư mà vì có sự bất đồng giữa tổ
trưởng và tổ viên. Ở phòng ban nọ mọi sự bề ngoài có vẻ tốt đẹp nhưng bên trong người ta
“chơi” nhau sát ván. CLB kia thành lập thật rầm rộ rồi chết yểu.
Do đó, từ đầu thế kỷ 20 các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu các tổ sản xuất công nghiệp
như những nhóm nhỏ để tìm hiểu tác động của các mối quan hệ con người đến hiệu quả sản xuất.
Từ đó các tổ trưởng sản xuất được tập huấn để họ hiểu tâm lý nhóm, vận động và phát huy tiềm
năng của tổ viên, phát huy sức mạnh của toàn tổ để đẩy mạnh sản xuất. Các giám đốc cũng được
tập huấn theo nhóm nhỏ để nâng cao kỹ năng lãnh đạo.
Cùng thời gian đó, ở Châu Âu sau Thế chiến thứ II xảy ra tình trạng nguồn thực phẩm hết
sức khan hiếm nhưng các bà nội trợ lại không chịu sử dụng lòng bò, một nguồn thực phẩm giàu
dinh dưỡng, nếu không dùng thì thật lãng phí. Kurt Lewin một nhà xã hội học, sau này là một
trong những người khai khoa học về nhóm được giao nhiệm vụ thuyết phục các bà. Nghĩa là giúp
các bà thay đổi thói quen dinh dưỡng. Nói cách khác là THAY ĐÔI HÀNH VI trong văn hóa ẩm
thực. Hai nhóm đối chứng được tổ chức. Một nhóm chỉ thụ động nghe thuyết trình. Nhóm kia
chia ra thành nhiều nhóm nhỏ để các bà tự do thảo luận, nêu thắc mắc, trao đổi kinh nghiệm với
sự hỗ trợ của các nhà tâm lý. Hai nhóm ra về đều được phát các tờ rơi về nhiều cách chế biến
lòng bò. Một thời gian sau khi khảo sát cả hai nhóm ...
K năng LÀM VIC THEO NHÓM
I. NHÓM TRONG ĐỜI SNG CHÚNG TA
“Không ai có th làm gì mt mình. Mi chúng ta sinh ra trong mt nhóm và không th
sng còn nếu không có nhóm”.
Chúng ta sinh ra trong mt gia đình. Chp chng biết đi thì kết vi các bn nh trong
xóm. Theo các nhà khoa hc thì các nhóm bn nh xíu này có vai trò xã hi hóa rt tt. đó ta
hc tuân th lut chơi, nhường nhn và chia s vi bn bè để sau này biết tôn trng lut pháp và
hp tác. Đến trường thế nào cũng có mt nhóm bn thân. Ri ta tham gia các CLB đội nhóm.
Vào đại hc có khi thy cô cho làm bài theo nhóm. Khi đi làm vic ta được ch định vào mt t
sn xut hay phòng ban cũng là nhóm. cng đồng ta có th tham gia đội dân phòng, ban điu
hành khu ph, nhóm ph n tiết kim tín dng.....
Tuy nhiên, dù rt cn thiết, các nhóm trong cuc sng không phi lúc nào cũng vn hành
mt cách suông s. Như con người, nhóm khai sinh, ln lên, trưởng thành ri kết thúc. Như con
người cũng đau m, bnh tt, sng èo ut. Ví d gia đình kia gia đường gãy gánh. Nhóm bn n
mi thân đó ri li chia r. T sn xut trì tr không vì máy hư mà vì có s bt đồng gia t
trưởng và t viên. phòng ban n mi s b ngoài có v tt đẹp nhưng bên trong người ta
“chơi” nhau sát ván. CLB kia thành lp tht rm r ri chết yu.
Do đó, t đầu thế k 20 các nhà khoa hc M đã nghiên cu các t sn xut công nghip
như nhng nhóm nh để tìm hiu tác động ca các mi quan h con người đến hiu qu sn xut.
T đó các t trưởng sn xut được tp hun để h hiu tâm lý nhóm, vn động và phát huy tim
năng ca t viên, phát huy sc mnh ca toàn t để đẩy mnh sn xut. Các giám đốc cũng được
tp hun theo nhóm nh để nâng cao k năng lãnh đạo.
Cùng thi gian đó, Châu Âu sau Thế chiến th II xy ra tình trng ngun thc phm hết
sc khan hiếm nhưng các bà ni tr li không chu s dng lòng bò, mt ngun thc phm giàu
dinh dưỡng, nếu không dùng thì tht lãng phí. Kurt Lewin mt nhà xã hi hc, sau này là mt
trong nhng người khai khoa hc v nhóm được giao nhim v thuyết phc các bà. Nghĩa là giúp
các bà thay đổi thói quen dinh dưỡng. Nói cách khác là THAY ĐÔI HÀNH VI trong văn hóa m
thc. Hai nhóm đối chng được t chc. Mt nhóm ch th động nghe thuyết trình. Nhóm kia
chia ra thành nhiu nhóm nh để các bà t do tho lun, nêu thc mc, trao đổi kinh nghim vi
s h tr ca các nhà tâm lý. Hai nhóm ra v đều được phát các t rơi v nhiu cách chế biến
lòng bò. Mt thi gian sau khi kh
o sát c hai nhóm các nhà khoa hc phát hin rng phía các bà
nghe thuyết trình ch có 3% chế biến th. Còn bên tho lun thì trên 30% các bà đã làm th.
Điu này đã dn đến mt khám phá gây tiếng vang ln trên thế gii là : gia hai phương
pháp thuyết trình và tho lun nhóm lượng thông tin tiếp thu được có th ngang nhau, nhưng v
tác động thay đổi hành vi thì phương pháp tho lun nhóm vượt xa phương pháp thuyết trình.
Bi l trong tho lun nhóm người hc ch động nêu vn đề và cái gì người ta nói lên thì người
ta làm. Hơn na s tương tác gia nhóm viên nh hưởng mnh m trên hành vi cá nhân. Người
ta bt chước ln nhau cam kết vi nhau để đi đến hành động.
Các nhà nghiên cu nhóm trong công nghip còn có nhiu công trình để nghim cho thy
rng nhóm có th tác động đến cá nhân mt cách tích cc hay tiêu cc. Ví d đưa mt công nhân
lười vào mt nhóm siêng năng tù t anh ta s thay đổi để được nhóm chp nhn. Ngược li mt
công nhân siêng năng có th mt hng hay b l loi trong mt nhóm l m, và mt thói quen tích
cc.
Mt khoa hc v nhóm hình thành gi là tâm lý nhóm hay động hc nhóm (group dynamics)
và nhóm được s dng cho nhiu mc tiêu khác nhau như :
- Giáo dc thay đổi hành vi. Người ta d bt chước nhng người đồng la, đồng cnh.
Giáo dc viên thay vì làm vic vi tng cá nhân s tác
động vào tiến trình nhóm/
Kỷ năng làm việc theo nhóm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỷ năng làm việc theo nhóm - Người đăng: Nguyễn Ngọc Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Kỷ năng làm việc theo nhóm 9 10 165