Ktl-icon-tai-lieu

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

Được đăng lên bởi phanmemcantho
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tâm Vi t Group

kinh doanh

Lập kế hoạch

1

Viết kế hoạch kinh
doanh là một khởi
ñiểm cơ bản cho mọi
nỗ lực kinh doanh
2

respected professional

transforms you into a

A good business plan

3

To STAY in business,
you need a PLAN

To START a business,
you need an IDEA

4

là

lập kế hoạch cho thất bại

Không lập kế hoạch

5

Kế hoạch kinh doanh

Khái niệm chung

Nội dung

6

Kế hoạch kinh doanh

Khái niệm chung

Nội dung

7

Tiêu chuẩn của một KHKD tốt?

Kết cấu chung của bản KHKD?

Tại sao ta cần KHKD?

KHKD là gì?

Khái niệm chung

8

9

Kế hoạch kinh doanh là một
tài liệu mô tả về công ty, công
việc kinh doanh, công việc dự
ñịnh thực hiện và cách ñạt
ñược các mục ñích và mục
tiêu kinh doanh.

Lựa chọn các giải pháp tối ưu...

Tránh các lỗi và lãng phí

ðảm bảo các chỉ tiêu và mục tiêu thực tế

Công cụ kế hoạch (hướng tới tương lai):

Tại sao cần KHKD?

10

Thời hạn
Vô hạn
10 năm
Vài năm
Năm
Tháng/ Quý
Ngày/ Tuần

Loại mục tiêu
Tầm nhìn (Vision)

Sứ mệnh (Mission)
Mục ñích (Goal)

Mục tiêu (Objective)
Chỉ tiêu (Target)
Công tác (Task)

Chỉ ra mục tiêu và chiến lược thực hiện
Phân loại mục tiêu theo thời hạn

Thế nào là ñịnh hướng

11

(Súc tích, diễn cảm, dễ nhớ, say mê lòng người)

Mục tiêu gì? Tại sao?

Triết lý và sức mạnh cốt lõi gì?

Viễn cảnh tươi sáng?

Sản phẩm dịch vụ gì?

Trả lời 4 câu hỏi:

Xây dựng tầm nhìn

12

Là ngọn cờ tập hợp lực lượng

kim chỉ nam cho hoạt ñộng của tổ chức”

niềm tin son sắt của nhân viên mọi thế hệ, là

mà cần muôn vàn biện pháp ñể biến thành

“Tầm nhìn không phải là khẩu hiệu trên giấy

13

Tầm quan trọng của tầm nhìn

Nâng T m ng i Vi t cao hơn

Làm Tâm ng i Vi t sáng hơn
14

15

Tâm Việt chuyên sâu ñào tạo kỹ
năng lãnh ñạo bản thân, lãnh
ñạo tổ ñội, lãnh ñạo tổ chức và
xây dựng văn hoá doanh
nghiệp nhằm phát huy tối ña
tiềm năng của mỗi con người
và cộng ñồng.

Sứ mệnh

16

Tâm Việt là tổ chức hàng ñầu về
giáo dục và ñào tạo, nhằm giúp
mọi người phát huy tối ña tiềm
năng bản thân ñể sống hạnh
phúc và thành ñạt, cùng nhau
xây dựng thế giới hoà bình,
thịnh vượng.

Tầm nhìn

Cùng tạo lập

Gia tăng giá trị

Kiên ñịnh

Nhiệt tình

Nhân văn

Giá trị cốt lõi

17

Quản trị doanh nghiệp

Tư vấn:

Các kỹ năng chưa ñược học ở trường

ðào tạo:

Các hoạt ñộng của Tâm Việt

18

19

FPT mong muốn trở thành một tổ chức
kiểu mới, giàu mạnh bằng nỗ lực sáng
tạo trong khoa học, kỹ thuật và công
nghệ, góp phần làm hưng thịnh quốc
gia, ñem lại cho mỗi thành viên của
mình ñiều kiện phát triển ñầy ñủ nhất về
tài năng...
1
Lp kế hoch
kinh doanh
Tâm Vit Group
KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH - Người đăng: phanmemcantho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 9 10 595