Ktl-icon-tai-lieu

kỹ năng lập kế hoạch thực hiện sự kiện

Được đăng lên bởi dai dai
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1012 lần   |   Lượt tải: 2 lần
- Xây dựng Kế hoạch là quá trình ấn định những mục tiêu,
nội dung và biện pháp tốt nhất để đạt được những mục tiêu
đó
- Xây dựng liên hệ với những phương tiện cũng như với
những mục đích
Tất cả những người quản lý đều làm công việc lập kế hoạch

2

- Thiết lập tư duy hệ thống để tiên liệu các tình huống quản
lý
- Phối hợp mọi nguồn lực (hữu hạn) của tổ chức hữu hiệu
hơn
- Sẵn sàng ứng phó/đối phó với những thay đổi của môi
trường bên ngoài
- Phát triển hữu hiệu các tiêu chuẩn kiểm tra

3

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NỘI DUNG CÔNG VIỆC
5WH2C5M
- Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc (Why); nội dung công
việc (What) và 3W khác (where, when, who)
- Xác định cách thức thực hiện 1H (How)
- Xác định phương pháp kiểm soát (Control) và phương pháp
kiểm tra (Check)
- Xác định nguồn lực thực hiện 5M (Man power, Money,
Materials, Machinary và Methodology)
4

- Tại sao phải làm công việc này?
- Nó có ý nghĩa như thế nào với tổ chức, bộ phận?
- Hậu quả nếu không thực hiện chúng?
- Nguyên tắc SMART: Specific (Cụ thể, dễ hiểu); Measurable
(Đo lường được); Achievable (Vừa sức); Realistics (Thực
tế) và Timebound (Có thời hạn)

5

- Tồn tại và tăng trưởng
- Lợi nhuận
- Phân bổ các nguồn lực và rủi ro
- Năng suất
- Vị thế cạnh tranh
- Phát triển nguồn lực
- Phát triển công nghệ
- Trách nhịêm xã hội

6

STT

Nội dung
công việc

Người
Tổng
thực hiện thời gian

Tiến độ

1
2
4
4
5
6
7

Xác định được yêu cầu, mục tiêu giúp người thực hiện
luôn hướng trọng tâm các công việc vào mục tiêu và đánh
giá hiệu quả cuối cùng.

8

W (What) Nội dung công việc đó là gì?
Xác định/mô tả cụ thể, chi tiết và chính xác nội dung công
việc để đạt mục tiêu đề ra. Có bốn loại công việc:
- Công việc quan trọng và khẩn cấp;
- Công việc không quan trọng nhưng khẩn cấp;
- Công việc quan trọng nhưng không khẩn cấp; và
- Công việc không quan trọng và không khẩn cấp.
Nội dung sau phải kế thừa được nội dung trước; phải thực
hiện công việc quan trọng và khẩn cấp trước.

9

Where: ở đâu, bao gồm các câu hỏi sau:
- Công việc đó thực hiện tại đâu?
- Kiểm tra tại bộ phận nào?
- Đánh giá những công đoạn nào?
When: Công việc đó thực hiện khi nào, khi nào thì giao, khi
nào kết thúc?
Để xác định được thời hạn phải làm công việc, cần xác định
được mức độ khẩn cấp và mức độ quan trọng của từng công
việc

10

Who: Ai, bao gồm các khía cạnh sau:
- Ai làm việc đó
- Ai kiểm tra
- Ai hổ trợ
- Ai chịu trách nhiệm

11

H (How) nghĩa là như thế nào (bằng cách nào)? Nó bao
gồm các nội dung:
- Tài liệu hướng dẫn thực hiện là ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ năng lập kế hoạch thực hiện sự kiện - Người đăng: dai dai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
kỹ năng lập kế hoạch thực hiện sự kiện 9 10 406