Ktl-icon-tai-lieu

kỹ năng mềm

Được đăng lên bởi quocduc07
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1540 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM
KHOA MÁY TÀU THỦY


TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN

022014 - KỸ NĂNG MỀM 1
Người biên soạn:

1. TS. Nguyễn Duy Trinh
2. GV. Nguyễn Sơn Tùng
3. GV. Phạm Văn Chiến

TPHCM, tháng 03/2014

KỸ NĂNG MỀM 1

MỤC LỤC
TỔNG QUAN VỀ KỸ NĂNG MỀM ......................................................................................................... 6
CHƯƠNG 1:PHÂN TÍCH S.W.O.T (S.W.O.T ANALYSIS) ........................................................... 10
1.1

Khái niệm S.W.O.T ................................................................................................................. 10

1.1.1 Thế nào là điểm mạnh, điểm yếu của bản thân? ............................................... 10
1.1.2 Cơ hội và thách thức là gì? ......................................................................................... 11
1.2

PHÂN TÍCH S.W.O.T .............................................................................................................. 14

1.2.1 Khái niệm ma trận S.W.O.T........................................................................................ 14
1.2.2 Cách lập ma trận S.W.O.T: .......................................................................................... 16
1.2.3 Phân tích ma trận S.W.O.T ......................................................................................... 17
CHƯƠNG 2:KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH ......................................................................................... 20
2.1

TỔNG QUAN: ........................................................................................................................... 20

2.2

CHUẨN BỊ THUYẾT TRÌNH ................................................................................................ 21

2.2.1 Xác định tình huống. .................................................................................................... 21
2.2.2 Phân tích khán giả và diễn giả: ................................................................................ 22
2.2.3 Xác định mục đích, mục tiêu: .................................................................................... 24
2.2.4 Trang phục ....................................................................................................................... 25
2.2.5 Phương tiện, tuyến đường di chuyển và địa điểm thuyết trình ................. 26
2.2.6 Thiết bị hỗ trợ ....................................................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HC GIAO THÔNG VN TI TPHCM
KHOA MÁY TÀU THY

TÀI LIU THAM KHO MÔN
022014 - K NĂNG MỀM 1
Người biên son: 1. TS. Nguyn Duy Trinh
2. GV. Nguyn Sơn Tùng
3. GV. Phạm Văn Chiến
TPHCM, tháng 03/2014
kỹ năng mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ năng mềm - Người đăng: quocduc07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
kỹ năng mềm 9 10 503