Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng mềm quyết định 80% sự thành công

Được đăng lên bởi Linh Duong Duy
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1992 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Kỹ năng mềm quyết định 80% sự thành công

Khoảng 80% nhà quản lý và nhà tuyển dụng than phiền nhân viên trẻ quá yếu kỹ
năng mềm, lơ ngơ, không đáp ứng được yêu cầu công việc dù có bằng cấp rất tốt.
Cũng có nhà quản trị cho rằng 80% sự thành công của một cá nhân là nhờ vào kỹ
năng mềm chứ không phải “kỹ năng cứng” (kiến thức). Intel đã từng thất vọng ê
chề khi chỉ chọn được 40 trong số 2.000 nhân viên cần tuyển dụng cho dự án đầu
tư vào Việt Nam. Trong khi đó, sinh viên ngành CNTT loại khá, giỏi vẫn ra
trường hàng năm, các giải “Trí tuệ Việt Nam”, “Sao khuê”,… vẫn được trao đều
đặn, các cuộc thi Olympic toán học, vật lý , tin học, … quốc tế, sinh viên, học sinh
Việt Nam vẫn đoạt giải cao. Nói như vậy để thấy giới trẻ Việt Nam không hề yếu
kiến thức, nhưng lại bị các nhà tuyển dụng đánh giá là “ngớ ngẩn” chỉ vì thiếu kỹ
năng mềm.
Vậy kỹ năng mềm là gì? Và tại sao người Việt lại thiếu kỹ năng mềm?
Định nghĩa về kỹ năng mềm khá rộng nhưng theo tôi, kỹ năng mềm là khả năng, là
cách thức chúng ta tiếp cận và phản ứng với môi trường xung quanh, không phụ
thuộc vào trình độ chuyên môn, kiến thức. Nhiều người cho rằng kỹ năng mềm
chính là tính cách, là bẩm sinh. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Với tôi, kỹ năng mềm
là do chúng ta rèn luyện mà có. Người Việt Nam đặc biệt yếu kỹ năng mềm vì nền
văn hóa Việt là văn hóa cộng đồng, mọi cái tôi cá nhân đều bị triệt tiêu, mọi sự
khác biệt đều bị cô lập và phản ứng.
Từ nhỏ, chúng ta đã được dạy “trứng không được khôn hơn vịt”. Ở nhà, chúng ta
không được phép nghĩ và làm trái ý bố mẹ. Đến trường, chúng ta không được nghĩ
và làm trái với những gì thầy cô dạy. Và kết quả là kỹ năng Tư duy sáng tạo của

chúng ta bị giết chết ngay từ khi chưa kịp sinh ra. Học sinh nào dám giải bài theo
cách khác với cách của thầy dạy thì lập tức bị trừ điểm, thậm chí bị đánh rớt (vì
không đúng với đáp án). Chúng ta giống như những con ngựa bị chủ che mất tầm
nhìn nên phải lầm lũi một đường mà tiến dù có khi con đường ấy chẳng sáng sủa
gì.
Và vì chỉ biết nhìn thẳng nên kỹ năng nhận định và giải quyết vấn đề của chúng ta
cũng yếu. (Có khó gì đâu mấy bài toàn đố, nhưng vì không nhận ra cái lắt léo
được giấu trong đề bài nên ta không giải được). Vì quen sống trong cái tôi đơn
độc, chúng ta trở thành những “viên kim cương” vững chắc lúc nào không hay.
Những “viên kim cương” ấy không thể liên kết với cát, xi măng được và chúng ta
không biết làm việc nhóm. Chúng ta chỉ được dạy cách lắng nghe (vừa nghe vừa
ngủ gật vì mỗi lần phát biểu chính kiến là ta bị “d...
K năng mm quyết định 80% s thành công
Khong 80% nhà qun lý và nhà tuyn dng than phin nhân viên tr quá yếu k
năng mm, lơ ngơ, không đáp ng được yêu cu công vic dù có bng cp rt tt.
Cũng có nhà qun tr cho rng 80% s thành công ca mt cá nhân là nh vào k
năng mm ch không phi “
k năng cng” (kiến thc). Intel đã tng tht vng ê
ch khi ch chn được 40 trong s 2.000 nhân viên cn tuyn dng cho d án đầu
tư vào Vit Nam. Trong khi đó, sinh viên ngành CNTT loi khá, gii vn ra
trường hàng năm, các gii “Trí tu Vit Nam”, “Sao khuê”,… vn được trao đều
đặn, các cuc thi Olympic toán hc, vt lý , tin hc, … quc tế, sinh viên, hc sinh
Vit Nam vn đot gii cao. Nói như vy để thy gii tr Vit Nam không h yếu
kiến thc, nhưng li b các nhà tuyn dng đánh giá là “ng ngn” ch vì thiếu k
năng mm.
Vy
k năng mm là gì? Và ti sao người Vit li thiếu k năng mm?
Định nghĩa v k năng mm khá rng nhưng theo tôi, k năng mm là kh năng, là
cách thc chúng ta tiếp cn và phn ng vi môi trường xung quanh, không ph
thuc vào trình độ chuyên môn, kiến thc. Nhiu người cho rng k năng mm
chính là tính cách, là bm sinh. Nhưng tôi không nghĩ vy. Vi tôi, k năng mm
là do chúng ta rèn luyn mà có. Người Vit Nam đặc bit yếu k năng mm vì nn
văn hóa Vit là văn hóa cng đồng, mi cái tôi cá nhân đều b trit tiêu, mi s
khác bit đều b cô lp và phn ng.
T nh, chúng ta đã được dy “trng không được khôn hơn vt”. nhà, chúng ta
không được phép nghĩ và làm trái ý b m. Đến trường, chúng ta không đưc nghĩ
và làm trái vi nhng gì thy cô dy. Và kết qu là k năng
Tư duy sáng to ca
Kỹ năng mềm quyết định 80% sự thành công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng mềm quyết định 80% sự thành công - Người đăng: Linh Duong Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kỹ năng mềm quyết định 80% sự thành công 9 10 861