Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng quản lý theo mục tiêu

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 4330 lần   |   Lượt tải: 7 lần
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU

1

I/ KHÁI NIỆM
1.

Khái niệm

2.

Ý nghĩa

3.

Điều kiện của mục tiêu

2

1. Khái niệm
Mục tiêu là những trạng thái, cột mốc mà
doanh nghiệp muốn đạt được trong một khoảng
thời gian xác định.
Tên tiếng anh là management by object (viết
tắt là MBO).

3

2. Vai trò của mục tiêu


Là phương tiện để đạt được mục đích.



Nhận dạng được các ưu tiên làm cơ sở lập kế
hoạch hoạt động và phân bổ các nguồn lực.



Thiết lập các tiêu chuẩn thực hiện/hoạt động.



Hấp dẫn các đối tượng hữu quan (cổ đông,
khách hàng, nhân viên…).



Quyết định hiệu quả hoạt động của DN.
4

3. Lợi ích của MBO


Khuyến khích tính chủ động sáng tạo của cấp
dưới tham gia vào việc lập mục tiêu.



Kiểm soát dễ hơn.



Tổ chức được phân định rõ ràng.



Có sự cam kết của cấp dưới về yêu cầu, hiệu
quả công việc của họ.
5

4. Hạn chế của MBO:


Sự thay đổi của môi trường có thể tạo ra các lỗ
hổng.



Tốn kém thời gian.



Cần môi trường nội bộ lý tưởng.



Một số mục tiêu có tính ngắn hạn.



Sự nguy hiểm của tính cứng nhắc do ngần ngại
thay đổi mục tiêu.
6

5. Điều kiện của mục tiêu:







Điều kiện của mục tiêu phải đảm bảo yêu cầu của
nguyên tắc SMART
Specific - cụ thể, dễ hiểu
Measurable – đo lường được
Achievable – vừa sức.
Realistics – thực tế.
Timebound – có thời hạn.
Hiện nay, một số quan điểm phát triển nguyên tắc
SMART thành SMARTER. Trong đó, E là engagement liên kết và Ralevant là thích đáng.

7

5.1 Specific - cụ thể, dễ hiểu


Chỉ tiêu phải cụ thể vì nó định hướng cho các
hoạt động trong tương lai.



Đừng nói mục tiêu của bạn là dẫn đầu thị
trường trong khi đối thủ đang chiếm 40 % thị
phần.



Hãy đặt mục tiêu chiếm tối thiểu 41% thị phần,
từ đó bạn sẽ biết mình còn phải cố đạt bao
nhiêu % nữa.

8

5.2 Measurable – đo lường được


Chỉ tiêu này mà không đo lường được thì không
biết có đạt được hay không?



Đừng ghi: “phải trả lời thư của khách hàng
ngay khi có thể”. Hãy yêu cầu nhân viên trả lời
thư ngay trong ngày nhận được.

9

5.3 Achievable – vừa sức.


Chỉ tiêu phải có tính thách thức để cố gắng,
nhưng cũng đừng đặt chỉ tiêu loại không thể
đạt nổi.



Nếu bạn không có giọng ca trời phú thì đừng
đặt chỉ tiêu trở thành siêu sao. Giữ trọng lượng
ở mức lý tưởng 45kg có thể vừa sức hơn.

10

5.4 Realistics – thực tế.


Đây là tiêu chí đo lường sự cân bằng giữa khả
năng thực hiện so vối nguồn lực của doanh
nghiệp bạn (thời gian, nhân sự, tiền bạc..).



Đừng đặt chỉ tiêu giảm 20 kg trong một tháng
để đạt trọng...
1
K N NG QU N LÝ THEO M C TIÊU Ă
Kỹ năng quản lý theo mục tiêu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng quản lý theo mục tiêu - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Kỹ năng quản lý theo mục tiêu 9 10 125