Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng quản lý thời gian

Được đăng lên bởi tailieu326
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 4144 lần   |   Lượt tải: 73 lần
Kỹ năng quản lý thời gian

Thời gian là quý báu cho nhà lãnh đạo. dù ở trong công việc nào, bạn vẫn phải biết quản lý thời gian của
mình. không có khác biệt nào giữa các cấp lãnh đạo. làm quản lý thường là giao việc cho người khác. dù
vậy, bạn không thể tổ chức giao việc hiệu quả nếu bạn không tự mình tổ chức cho mình. thời gian là tài
nguyên hiếm hoi. tự tổ chức và sắp xếp trách nhiệm có ý nghĩa là tổ chức và sử dụng quỹ thời gian của
bạn cho cá nhân hay trong công việc, bạn cần xây dựng cho mình một chương trình làm việc xác định rõ
quỹ thời gian nào dành cho việc nhỏ, ít quan trọng và dành nhiều thời gian hơn cho việc lớn, quan trọng
hơn.
tính chất phức tạp trong tổ chức ngày nay khiến cho bạn phải thực sự quan tâm đến việc sắp xếp chương
trình sao cho tận dụng thời gian tốt nhất để đạt hiệu quả cao nhất.
cần phải thích ứng để xác định đúng đắn, thận trọng những điều quan trọng thật sự cho dù cá nhân hay
trong công việc. bạn phải suy tính như vậy trước khi bắt đầu chương trình hành động nào để tận dụng tối
đa thời gian có được.
bạn cần xác định và phân tích việc sử dụng của bạn hiện nay. chúng tôi đề nghị hãy giảm thiểu những
điều ngăn trở thời gian của bạn và đây là vài ý kiến thực tế có thể giúp bạn khắc phục. sau cùng, đề nghị
bạn lập ra một phương án riêng, trong đó bạn sẽ quản lý thời gian của mình một cách đều đặn.

quản lý thời gian
quản lý nghĩa là làm việc và tổ chức cùng với người khác. phần lớn thời gian bạn đã dùng để giao tiếp, tổ
chức công việc với nhân viên. muốn tổ chức với người khác, bạn phải biết tự tổ chức và quản lý thời gian
của chính mình.
quản lý thời gian hiệu quả đem lại nhiều lợi ích thuyết phục
-

làm cho cuộc sống dễ dàng hơn

-

giảm căng thẳng (stress)

-

tăng hiệu quả

-

tăng niềm vui trong công việc

-

tăng năng suất của cá nhân và tập thể

-

tăng "thời gian riêng tư " cho bạn dùng

quản lý thời gian hiệu quả sẽ giúp bạn suy nghĩ thêm cho công việc quan trọng và thì giờ giải trí.
năm chữ << a >> trong quản lý thời gian hiệu quả
sơ đồ 1
sơ đồ để quản lý thời gian tốt hơn

1

1) aware

2) analyse

3) attack

4) assign

5) arrange

6) save time,
better use
1. aware : nhận biết : để đề ra mục tiêu cho cá nhân & công việc. sau đó sắp xếp ưu tiên
2. analyse : điều cần làm
3. attack : ăn cắp thời gian → loại bỏ kẻ ăn cắp thời gian của mình.
4. assign : lập thứ tự ưu tiên
5. arrange : hoàn thiện kỷ năng, lập kế hoạch
6. save time, better use : tiết kiệm thời gian, sử dụng thời gian tốt hơn
1. awareness : nhận biết
nhận biết...
1
K năng qun lý thi gian
Thi gian là quý báu cho nhà lãnh đạo. dù trong công vic nào, bn vn phi biết qun lý thi gian ca
mình. không có khác bit nào gia các cp lãnh đạo. làm qun lý thường là giao vic cho người khác. dù
vy, bn không th t chc giao vic hiu qu nếu bn không t mình t chc cho mình. thi gian là tài
nguyên hiếm hoi. t t chc và sp xếp trách nhim có ý nghĩa là t chc và s dng qu thi gian ca
bn cho cá nhân hay trong công vic, bn cn xây dng cho mình mt chương trình làm vic xác định rõ
qu thi gian nào dành cho vic nh, ít quan trng và dành nhiu thi gian hơn cho vic ln, quan trng
hơn.
tính cht phc tp trong t chc ngày nay khiến cho bn phi thc s quan tâm đến vic sp xếp chương
trình sao cho tn dng thi gian tt nht để đạt hiu qu cao nht.
cn phi thích ng để xác định đúng đắn, thn trng nhng điu quan trng tht s cho dù cá nhân hay
trong công vic. bn phi suy tính như vy trước khi bt đầu chương trình hành động nào để tn dng ti
đa thi gian có được.
bn cn xác định và phân tích vic s dng ca bn hin nay. chúng tôi đề ngh hãy gim thiu nhng
điu ngăn tr thi gian ca bn và đây là vài ý kiến thc tế có th giúp bn khc phc. sau cùng, đề ngh
bn lp ra mt phương án riêng, trong đó bn s qun lý thi gian ca mình mt cách đều đặn.
qun lý thi gian
qun lý nghĩa là làm vic và t chc cùng vi người khác. phn ln thi gian bn đã dùng để giao tiếp, t
chc công vic vi nhân viên. mun t chc vi người khác, bn phi biết t t chc và qun lý thi gian
ca chính mình.
qun lý thi gian hiu qu đem li nhiu li ích thuyết phc
- làm cho cuc sng d dàng hơn
-
gim căng thng (stress)
- tăng hiu qu
- tăng nim vui trong công vic
- tăng năng sut ca cá nhân và tp th
- tăng "thi gian riêng tư " cho bn dùng
qun lý thi gian hiu qu s giúp bn suy nghĩ thêm cho công vic quan trng và thì gi gii trí.
năm ch << a >> trong qun lý thi gian hiu qu
sơ đồ 1
sơ đồ để qu
n lý thi gian tt hơn
Kỹ năng quản lý thời gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng quản lý thời gian - Người đăng: tailieu326
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Kỹ năng quản lý thời gian 9 10 771