Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng quản lý thời gian

Được đăng lên bởi nguyentrong-bang
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 3468 lần   |   Lượt tải: 34 lần
Tâm Vi t Group

Qu n lý
Th i gian

K năng

1

2

Công c qu n lý th i gian

Các th h qu n lý th i gian

Giá tr c a th i gian

Qu n lý th i gian

3

Công c qu n lý th i gian

Các th h qu n lý th i gian

Giá tr c a th i gian

Qu n lý th i gian

4

Th i gian là ngu n l c không th tái t o

Th i gian là t do

Th i gian là tương ñ i

Giá tr c a th i gian

5

6

Th i gian là cu c s ng.

Th i gian là Vàng.

36,792,000 Phút

24 Gi
60 Phút

70 Tu i
X 365 Ngày

7

70 Tu i
X 365 Ngày
24 Gi
60 Phút
60 Giây
2,207,520,000 Giây

8

9

b gì mua n y?

Ta ñi ch ,

ho t ñ ng
hi u qu
10

Làm nh ng gì c n làm theo th t quan tr ng

ð nh hư ng

Làm b t c cái gì có th ho c ñ n v i mình

ð nh hư ng

Hai cách ti p c n

5. Lo l ng thái quá

4. Giám sát quá ch t ch

3. ð t quá nhi u m c tiêu

2. Các m c ñích không rõ ràng

1. Làm vi c không có k ho ch

Nguyên nhân lãng phí th i gian

11

ta ñ n ñâu c .
12

Ta r t n l c nhưng không ñưa

Lo l ng gi ng như ng i xích ñu.

10. Trì hoãn công vi c

9. S a sai

8. Vòng vo

7. Theo ch nghĩa hoàn h o

6. Có quá nhi u công vi c gi y t

Nguyên nhân lãng phí th i gian

13

Treo c

là

Treo vi c

14

Làm ngay t c thì

Không làm không ñư c

Không làm

Không làm cũng ñư c

15

16

M t ch m

15. Có quá nhi u giao ti p xã h i

14. T c gi n

13. Ngh s m

12. D các cu c h p vô b

11. M t th i gian ch ñ i

Nguyên nhân lãng phí th i gian

17

18

khác cùng lãng phí th i gian.

m t mình, h luôn kéo ngư i

Không ai mu n ch u m t mát

móc ví c a ta?
19

v i nh ng ngư i

Ta có ñ ng tình

20

Giá có thêm 1 ngày ñ làm vi c này thì t t bi t m y

Giá 1 ngày có 25 ti ng

Tôi không có th i gian ñ làm h t m i vi c

Ngày mai nhé, mai.... l i mai

D o này anh b n, ph i v mu n

Ý tư ng r t hay, nhưng tôi chưa có th i gian

H i ch ng... v i

H n g p khách, nhưng khi h ñ n l i không nh

Ng c a ti p khách, nhưng không bao gi có m t

V i ch y ñ n và r i cu c h p không ñúng gi

Dư ng như lúc nào cũng b n b u v i m t cái gì ñó

B nh n chìm trong công vi c

Ngư i cán b quan tr ng!

21

B nñ n
hay không
thì máy bay
v n c t cánh

22

Công c qu n lý th i gian

Các th h qu n lý th i gian

Giá tr c a th i gian

Qu n lý th i gian

23

Làm cái mà ngu n l c s n có trư c

Làm cái t n nhi u th i gian trư c

Làm cái d làm trư c

Làm cái bi t cách làm trư c

Làm cái thích trư c, cái không thích sau

Thói quen dùng th i gian

24

Cái gì ñ n trư c làm trư c

Làm vi c nh trư c khi làm vi c l n

Ch ñ n h n cu i cùng m i làm

Làm vi c g p trư c vi c quan tr ng

Ph n ng l...
1
K năng
Qun
Thi gian
Tâm Vit Group
Kỹ năng quản lý thời gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng quản lý thời gian - Người đăng: nguyentrong-bang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Kỹ năng quản lý thời gian 9 10 700