Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng ra quyết định

Được đăng lên bởi meobatga
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 3268 lần   |   Lượt tải: 7 lần
KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH

I/ KHÁI NIỆM CHUNG

1. Khái niệm
• Ra quyết định liên quan đến giải quyết vấn đề và giải quyết vấn
đề cần phải ra quyết định. Vì vậy không cần thiết phải tách hai từ
này ra. Chúng ta sẽ đồng thời xem xét việc giải quyết vấn đề và
việc ra quyết định.
• Nhà quản trị luôn luôn ra quyết định, và ra quyết định là một
trong những kỹ năng chủ yếu của nhà quản trị. Bạn luôn luôn
được mời ra quyết định và thực hiện quyết định. Chất lượng và
kết quả của quyết định của bạn có khả năng ảnh hưởng tích cực
hoặc tiêu cực đến nhân viên và tổ chức của bạn. Điều chủ yếu là
bạn phải biết tối đa hóa khả năng ra quyết định của bạn nếu bạn
muốn trở thành một thà quản trị thực sự có hiệu quả.

2. Phân loại:
• Quyết định theo chuẩn : các quyết định có tính hằng
ngày, dựa vào qui trình có sẵn, đã hình thành tiền lệ.
• Quyết định cấp thời.
• Quyết định có chiều sâu : cần suy nghĩ, ra kế hoạch.
• Ví dụ
 Chuyến bay đến trễ. Giám đốc hãng hàng không
Vietnam Airlines phải gặp hành khách và quyết định
xem nên để họ chờ / cho họ về nhà. (cấp thời)
 Mua 1 máy in cho cô thư ký đánh máy vi tính. (theo
chuẩn)
 Mua 10 máy vi tính cho các nhân viên gồm 6 kỹ sư &
4 cô thư ký. (có chiều sâu)

2.1 Quyết định theo chuẩn
• Quyết định theo chuẩn bao gồm những quyết định hàng ngày
theo lệ thường và có tính chất lặp đi lặp lại. Giải pháp cho những
quyết định loại này thường là những thủ tục, luật lệ và chính
sách đã được quy định sẵn. Quyết định loại này tương đối đơn
giản do đặc tính lặp đi lặp lại của chúng. Bạn có khuynh hướng
ra những quyết định này bàng cách suy luận logic và tham khảo
các qui định có sẵn. Vấn đề có thể phát sinh nếu bạn không thực
hiện theo đúng các qui tắc sẵn có.
• Dĩ nhiên là có những quyết định theo chuẩn không được trực tiếp
giải quyết bằng những qui trình của tổ chức. Nhưng bạn vẫn có
khuynh hướng ra những quyết định loại này gần như một cách
tự động. Vấn đề thường chỉ nẩy sinh nếu bạn không nhạy cảm
và không biết tác động đúng lúc. Một lời cảnh giác cho bạn :
không nên để những quyết định theo chuẩn trở thành những
chứng cứ biện hộ cho những quyết định cẩu thả hoặc tránh né.

2.2 Quyết định cấp thời
• Quyết định cấp thời là những quyết định đòi hỏi tác
động nhanh và chính xác và cần phải được thực hiện
gần như tức thời.
• Đây là loại quyết định thường nảy sinh bất ngờ không
được báo trước và đòi hỏi bạn phải chú ý tức thời và
trọn vẹn.
• Tình huống của quyết định cấp thời cho phép rất ít
thời gian để hoạch định hoặc lôi kéo người khác vào
qu...
KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH
Kỹ năng ra quyết định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng ra quyết định - Người đăng: meobatga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Kỹ năng ra quyết định 9 10 598