Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng sống

Được đăng lên bởi lapcuongvnn
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 3739 lần   |   Lượt tải: 45 lần
T N M N CU C S NG ð I TH NG

Sưu Tâm và biên so n b i LapCuong

Vĩnh Phúc, tháng 2 năm 2012

K năng s ng

Sưu t m và biên so n b i Lapcuong

L IT A
Cu c s ng thư ng ngày có muôn hình muôn v , cu c s ng công s l i càng nhi u m t,
nhi u khía c nh hơn. ð i nhân s th như th nào ñ tr thành ngư i v n toàn nh t là m t ñi u
ñư c xem là khó khăn nhưng không ph i là không tư ng. Sau th i gian ñư c c ñi h c nâng cao tr
v quê nhà c m nh n ñư c mình còn r t nhi u thi u sót trong k năng s ng. Tôi là m t ngư i h c
không cao, tài không gi i, ñ i nhân s th chưa ñư c v n toàn, tuy nhiên b n thân t th y ñư c
nh ng thi u sót c a mình. Sau m t ngày h c hành hay làm vi c, ñêm v luôn suy xét l i sau m t
ngày ñã qua như th nào, tuy nhiên ñã g n n a ñ i ngư i trôi qua r i mà v n mãi còn thi u sót.
Nhân nh ng ngày ñ u năm ngoài vi c h c t p nghiên c u giúp ñ gia ñình tôi ñã lang thang trên
m ng Internet và xem qua r t nhi u trang website nói v k năng s ng và cu c s ng thư ng ngày,
tôi ñã lưu chép l i và so n theo t ng ph n theo các lĩnh v c c a k năng s ng.
T t c các bài vi t ñ u ñư c ñăng trích ngu n g c cũng như tác gi , lúc ñ u ch mu n ghi
chép l i ñ khi nào có th i gian rãnh t mình ng i ñ c l i, sau ñó v i lòng ham mê v ghi chép tài
li u Tôi ñã biên so n l i thành t p tài li u và là m t món quà ñ u năm 2012 ñ thân t ng nh ng
ngư i b n c a tôi.
T p tài li u ñư c chia thành 5 ph n chính:
Ph n I: B n thân và nh ng thi u sót
Ph n II: K năng s ng v i ñ ng nghi p và trong làm vi c nhóm
Ph n III: K năng s ng v i thư ng c p
Ph n IV: K năng s ng c a nhà lãnh ñ o qu n lý
Ph n V: K năng trong lĩnh v c bán hàng
ð tài li u này ñư c hoàn thi n tôi xin chân thành c m ơn m v và con tôi ñã tào ñi u ki n
v th i gian cho tôi, các trang Website, các bài báo mà tôi ñã xem và ñăng trích.
Tài li u hoàn thành r t mong ñư c b n ñ c nh n xét và b sung, và hy v ng b n ñ c s có
nh ng ngày vui v và hoàn thi n sau m i ngày!

Vĩnh Phúc, tháng 2 năm 2012
Thân!
Lapcuong

-1-

K năng s ng

Sưu t m và biên so n b i Lapcuong

PH N I: B N THÂN VÀ NH NG THI U SÓT

10 Bư c ð Xây D ng Lòng T Tr ng C a B n
Tác gi : Mary Johnson
Bư c 1: Hãy nh r ng n u không có s thay ñ i, thì s không có s phát tri n.
N u b n chưa bao gi th m t cái gì m i l , b n s không bao gi bi t ñư c nh ng ñi u thú
v v b n thân. Hãy h c cách tr thành m t ngư i dám m o hi m m t vài lĩnh v c trong cu c
s ng. Và tham gia m t l p h c, h c h i b t c ñi u gì m i m , b n s khám phá ra nhi u ñi u khác
l v mình.
Bư c 2: Hình dung ra nh ng m c tiêu c n ñ ...
TN MN CUC SNG ðI THNG
Vĩnh Phúc, tháng 2 năm 2012
Sưu Tâm và biên son bi LapCuong
Kỹ năng sống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng sống - Người đăng: lapcuongvnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Kỹ năng sống 9 10 672