Ktl-icon-tai-lieu

kỹ năng thuyết trình

Được đăng lên bởi Minh Lee
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sáu bí quyết để có một mở đầu bài thuyết trình ấn tượng
“Vạn sự khởi đầu nan”, “Đầu xuôi đuôi mới lọt”, “Mở bài thành công là thắng lợi
một nửa”… là kinh nghiệm của những người thuyết trình chuyên nghiệp. Theo các kết
quả nghiên cứu người ta thấy rằng, để thu hút và gây ấn tượng với người nghe, bạn
chỉ có 4 phút để có một phần mở đầu cho một bài thuyết trình hoàn hảo. Người nghe
có tiếp tục ủng hộ bạn hay không chính là phụ thuộc vào 4 phút đầu tiên đó của bạn.
Vậy làm thế nào để có một mở đầu bài thuyết trình đi vào tâm trí người nghe? Làm
thế nào để có thể lôi cuốn thính giả tham gia vào bài thuyết trình của bạn? Sau đây là
6 bí quyết sẽ giúp bạn một phần thực hiện mong muốn đó.
1. Mở bài bằng một tình huống gây sốc.
Tôi đã từng tham dự một buổi thuyết trình giới thiệu sản phẩm của một công ty điện
thoại. Khi khách hàng vừa ổn định chỗ ngồi, bất ngờ một nhân viên của công ty chạy
ra và đập mạnh chiếc điện thoại trên tay xuống sàn nhà. Các thiết bị của máy văng ra
mỗi nơi một bộ phận. Người nhân viên đó từ từ nhặt nhạnh và ghép các bộ phận lại
với nhau. Thật tuyệt vời, chiếc điện thoại vẫn chạy tốt. Vâng, đó là một trong những
tính năng độc đáo của chiếc điện thoại của hãng chúng tôi, người thuyết trình từ trong
cánh gà từ từ bước ra tuyên bố. Thật sự khách hàng khi đó rất sốc trước tình huống đó,
tất cả bị cuốn vào bài thuyết trình của công ty.
Mở đầu bài thuyết trình bằng một tình huống gây sốc cũng là một cách thức bạn có
thể sử dụng trong những bài nói của mình. Những tình huống gây sốc sẽ khiến người
nghe bất ngờ và bị thu hút vào bài nói của bạn, tuy nhiên bạn cũng cần chú ý không
nên gây ra những tình huống quá sốc và phản cảm cho người nghe.
2. Những con số thống kê
“Trăm nghe không bằng một thấy”, “Nói có sách, mách có chứng” là những câu ngạn
ngữ được ông cha ta đúc kết từ ngàn đời nay. Để thuyết phục người nghe không cách
nào hơn là bạn hãy đưa ra cho họ những con số thống kê cụ thể.
Ví dụ để thuyết phục người nghe lựa chọn hình thức học tập Elearning, bạn hãy mở
đầu bài thuyết trình của mình bằng các con số nghiên cứu: giảm 70% chi phí đào tạo,
tiết kiệm 60% thời gian học tập, tăng năng xuất làm việc cho bạn 25%.
3. Một câu chuyện hay một tình huống hài hước
Có một biểu hiện tâm lý mà bạn cần biết, dù là người lớn nhưng ai cũng thích nghe kể
chuyện hay được xem một tình huống hài hước. Hãy để người nghe thỏa mãn mong
muốn của họ. Nếu đó là một buổi thuyết trình kinh doanh hãy kể câu chuyện về một
khách hàng đã sử dụng sản phẩm của bạn và họ cả...
Sáu bí quy t đ có m t m đ u bài thuy t trình n t ngế ế ượ
“V n s kh i đ u nan”, “Đ u xuôi đuôi m i l t”, “M bài thành công th ng l i
m t n a”… là kinh nghi m c a nh ng ng i thuy t trình chuyên nghi p. Theo các k t ườ ế ế
qu nghiên c u ng i ta th y r ng, đ thu hút gây n t ng v i ng i nghe, b n ườ ượ ườ
ch 4 phút đ m t ph n m đ u cho m t bài thuy t trình hoàn h o. Ng i nghe ế ườ
có ti p t c ng h b n hay không chính là ph thu c vào 4 phút đ u tiên đó c a b n.ế
V y làm th nào đ m t m đ u bài thuy t trình đi vào tâm trí ng i nghe? Làm ế ế ườ
th nào đ th lôi cu n thính gi tham gia vào bài thuy t trình c a b n? Sau đây ế ế
6 bí quy t s giúp b n m t ph n th c hi n mong mu n đó.ế
1. M bài b ng m t tình hu ng gây s c.
Tôi đã t ng tham d m t bu i thuy t trình gi i thi u s n ph m c a m t công ty đi n ế
tho i. Khi khách hàng v a n đ nh ch ng i, b t ng m t nhân viên c a công ty ch y
ra đ p m nh chi c đi n tho i trên tay xu ng sàn nhà. Các thi t b c a máy văng ra ế ế
m i n i m t b ph n. Ng i nhân viên đó t t nh t nh nh ghép các b ph n l i ơ ườ
v i nhau. Th t tuy t v i, chi c đi n tho i v n ch y t t. Vâng, đó m t trong nh ng ế
tính ng đ c đáo c a chi c đi n tho i c a hãng chúng tôi, ng i thuy t trình t trong ế ườ ế
cánh gà t t b c ra tuyên b . Th t s khách hàng khi đó r t s c tr c tình hu ng đó, ướ ướ
t t c b cu n vào bài thuy t trình c a công ty. ế
M đ u bài thuy t trình b ng m t tình hu ng gây s c cũng m t cách th c b n ế
th s d ng trong nh ng bài nói c a mình. Nh ng tình hu ng gây s c s khi n ng i ế ườ
nghe b t ng b thu hút vào bài nói c a b n, tuy nhiên b n cũng c n chú ý không
nên gây ra nh ng tình hu ng quá s c và ph n c m cho ng i nghe. ườ
2. Nh ng con s th ng kê
“Trăm nghe không b ng m t th y”, “Nói sách, mách ch ng” nh ng câu ng n
ng đ c ông cha ta đúc k t t ngàn đ i nay. Đ thuy t ph c ng i nghe không cách ượ ế ế ườ
nào h n là b n hãy đ a ra cho h nh ng con s th ng kê c th .ơ ư
d đ thuy t ph c ng i nghe l a ch n hình th c h c t p ế ườ Elearning, b n hãy m
đ u bài thuy t trình c a mình b ng các con s nghiên c u: gi m 70% chi phí đào t o, ế
ti t ki m 60% th i gian h c t p, tăng năng xu t làm vi c cho b n 25%. ế
3. M t câu chuy n hay m t tình hu ng hài h c ướ
Có m t bi u hi n tâm lý mà b n c n bi t, dù là ng i l n nh ng ai cũng thích nghe k ế ườ ư
chuy n hay đ c xem m t tình hu ng hài h c. Hãy đ ng i nghe th a mãn mong ượ ướ ườ
mu n c a h . N u đó m t bu i thuy t trình kinh doanh hãy k câu chuy n v m t ế ế
khách hàng đã s d ng s n ph m c a b n và h c m nh n t t nh th nào. ư ế
Đ thu hút ng i nghe, nhi u ng i thuy t trình chuyên nghi p còn s d ng bi n ườ ườ ế
pháp di n hài, k các câu chuy n c i th m chí l y mình ra làm tình hu ng hài h c. ườ ướ
M t l i khuyên cho b n, n u b n không năng khi u gây c i cho ng i khác y ế ế ườ ườ
tránh xa cách th c này.
kỹ năng thuyết trình - Trang 2
kỹ năng thuyết trình - Người đăng: Minh Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
kỹ năng thuyết trình 9 10 836