Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng tổ chức sinh hoạt hội họp đoàn thể

Được đăng lên bởi lapcuongvnn
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1907 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bán anh em xa mua láng giềng gần -远
远 亲 不如 近邻

0 11 năm 2012
Dương Lăng, tháng

LỜI TỰA
Tổ chức xã hội ñược dùng với nhiều nghĩa khác nhau trong các ngành khoa
học khác nhau và trong tư duy ñời thường. Tổ chức xã hội có thể ñược hiểu hoặc là
một thành tố của cơ cấu xã hội, hoặc là một dạng hoạt ñộng, hay là mức ñộ trật tự
nội tại, sự hài hòa giữa các thành phần của một chỉnh thể. Tổ chức xã hội ñược
xem như là một thành tố của cơ cấu xã hội, tổ chức xã hội chính là một hệ thống
các quan hệ, tập hợp liên kết cá nhân nào ñó ñể ñạt ñược một mục ñích nhất ñịnh.
Nếu như giữa tập hợp các cá nhân không có những quan hệ xã hội thì họ chưa thể
ñược coi là thành viên của một tổ chức xã hội nào ñó. Mỗi cá nhân chúng ta là một
nhân tố của một tổ chức xã hội nhất ñịnh nào ñó, hoặc có thể là tham gia rất nhiều
tổ chức xã hội cùng lúc. Từ khi chúng ta còn rất nhỏ ñều tham gia sinh hoạt tại các
tổ chức khác nhau, từ tổ chức ðội, ñoàn ñến các ñoàn thể khác. Mỗi cá nhân có thể
là một thành viên tham gia trong các buổi sinh hoạt tổ chức, hoặc là người trực tiếp
ñiều hành tổ chức sinh hoạt ñó. Tuy nhiên tham gia như thế nào? ðiều hành các
buổi sinh hoạt, các cuộc hội thảo, cuộc họp như thế nào ñể có hiệu quả cao nhất thì
không phải bất kỳ ai cũng ñều ñạt ñược. Trong quá trình tham gia sinh hoạt ñoàn
thể tổ chức lại nảy sinh ra các vấn ñề về kỹ năng giao lưu, hay nói cách khác là kỹ
năng giao tiếp hàng ngày.
Giao lưu là sự tiếp xúc, gặp gỡ, trao ñổi qua lại giữa 2 hay nhiều ñơn vị với
nhau nhằm học tập, giải trí, hiểu biết lẫn nhau... tăng cường hơn nữa mối ñoàn kết
hữu nghị giữa các ñơn vị. Giao lưu có rất nhiều hình thức thể hiện như thông qua
một kỳ trại, một buổi ñấu bóng ñá, bóng chuyền... một buổi hội thảo, trao ñổi.
Trong cuộc sống, trong giao tiếp hàng ngày con người luôn phải ứng phó với
biết bao tình huống, có lúc dễ dàng xử lý, có lúc thật phức tạp, khó xử. Xã hội càng
văn minh thì nhu cầu trong giao tiếp của con người càng cao. Ứng xử một cách
thông minh, khôn khéo, tế nhị, kịp thời, có hiệu quả, ñạt tới mức ñộ nghệ thuật,
ngày nay còn ñược coi như bí quyết thành công trong cuộc ñời, trong công việc khi
bạn là một cán bộ hoạt ñộng ðoàn trong thanh thiếu niên.
Tổ chức thành công cuộc họp là công việc mà bất cứ người lãnh ñạo có năng
lực nào ũng cần phải có khả năng thực hiện. ðây là một việc không dễ dàng gì.
Các cuộc họp nên ñược tổ chức như thế nào ñể biết chắc chắn người tham dự sẽ
ñến ñúng giờ? Truyền ñạt cho mọi người như thế nào? Tổ chức thực hiện công
việc s...
0
Bán anh em xa mua láng ging gn -
不如不如
不如 近邻
近邻近邻
近邻
Dương Lăng, tháng 11 năm 2012
Kỹ năng tổ chức sinh hoạt hội họp đoàn thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng tổ chức sinh hoạt hội họp đoàn thể - Người đăng: lapcuongvnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Kỹ năng tổ chức sinh hoạt hội họp đoàn thể 9 10 741