Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng trình bày luận văn

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 7336 lần   |   Lượt tải: 51 lần
Trình bày báo cáo
Luận văn tốt nghiệp

ThS Nguyễn Cao Trí
caotri@dit.hcmut.edu.vn

Nội dung
Các yêu cầu trình bày một LVTN
 Cấu trúc một luận văn tốt nghiệp
 Một số điểm chú ý
 Sử dụng Microsoft Word cho soạn thảo LVTN
 Ứng dụng Power Point trong báo cáo luận án tốt
nghiệp


Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí

03/2001

Slice 2

Các yêu cầu trình bày
LVTN
Mục tiêu trình bày
 Ðối tượng tham khảo
 Bố cục/nội dung của một luận văn
 Hình thức trình bày
 Qui chế về trình bày luận văn


Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí

03/2001

Slice 3

Bố cục của LVTN
Giới thiệu – Abstract – 1-2 trang
 Lời cảm ơn – Acknowledgement – ½ trang
 Mục lục –Table of content, Table, Figure,..
 Phân tích đề tài – Introduction – 5 %
 Cơ sở của đề tài – Background – 15-20%
 Xác định mục tiêu & các giới hạn – Objective – 5-10%
 Hiện thực đề tài - Thiết kế , phát triển,..- Implementation - 50-60%
 Ðánh giá - Kết luận – Evaluation - 10%
 Tài liệu tham khảo – Reference - IEEE
 Phụ lục - Appendix


Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí

03/2001

Slice 4

Một số điểm chú ý




Sự cần thiết của qui chế trình bày LVNT
LVTN giá trị hiện tại và lâu dài
Các lỗi nên tránh trong nội dung LVTN







Bố cục không chặt chẽ
Chồng lắp về nội dung
Không có tài liệu tham khảo rõ ràng
Chép lại các tài liệu đã có

Các vấn đề trình bày bản in LVTN





Sự thống nhất trong cách trình bày các đề , mục
Lỗi chính tả
Các vấn đề khác
Tránh “cắt vụn” nội dung bằng các thông tin phụ.

Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí

03/2001

Slice 5

Sử dụng MS Word

cho soạn thảo LVTN



Khai thác các tính năng của Style trong soạn thảo






Bảo đảm tính nhất quán trong trình bày
Thuận tiện trong việc đánh số và thay đổi
Tránh các lỗi trong trình bày bản in

Sử dụng các biến môi trường (fields trong MS
Word)



Theo dõi đánh số các reference, figure, table,..
Sử dụng note trong các chú thích

Tạo các mục lục, danh mục các bản, hình tự động
 Sử dụng Master Document:






Master document ?
Phân chia và quản lý các phần của tài liệu.
Thuận tiện trong việc soạn thảo

Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí

03/2001

Slice 6

Câu hỏi & giải đáp

Bài giảng “Trình bày luận văn và báo cáo đề tài tốt nghiệp”
Bản quyền © Nguyễn Cao Trí

03...
Trình bày báo cáo
Trình bày báo cáo
Luận văn tốt nghiệp
Luận văn tốt nghiệp
ThS Nguyễn Cao T
caotri@dit.hcmut.edu.vn
Kỹ năng trình bày luận văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng trình bày luận văn - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Kỹ năng trình bày luận văn 9 10 994