Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng viết báo cáo

Được đăng lên bởi lich-pham
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 3333 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tâm Vi t Group

VI T BÁO CÁO

K năng

1

Trong cu c s ng hàng ngày

T i trư ng ñ i h c

Áp d ng các công c vào quá trình h c

Phát tri n kh năng làm vi c chuyên nghi p

M c ñích

2

V n d ng các k năng hoàn thi n BC

Th c hành c u trúc báo cáo

Ghi chép thông tin b ng sơ ñ tư duy

Làm ñư c sơ ñ tư duy

Kh i t o ý tư ng trong làm vi c nhóm

K t thúc chương trình, h c viên có th :

M c tiêu

3

Quy trình vi t báo cáo

Công c vi t báo cáo

T ng quan v vi t báo cáo

K năng vi t báo cáo

4

Hàng trăm nghìn ý tư ng

5

H th ng ý tư ng

6

D dàng thu th p thông tin và d li u

Rõ ràng, cô ñ ng và d ñ c

Là m t phương th c trình bày thông tin

Báo cáo

7

DÙNG NGAY & QUAY VÒNG

V N S NG

Ý ni m

Ý tư ng

8

Ý CHÍ
TƯ TƯ NG
KHÁI NI M

H xí t ho i
T l nh
Vư n ươm
9

S t rác

hay

Vư n ươm

ð u ta là

10

Trí nh
ng n h n

G i
nh

Mã
hoá

Thông tin
không ñư c
nh m l i b m t
sau 15 giây

S
chú ý

Toàn b thông
tin b m t trong
vòng t 0,5 ñ n
3 giây

Thông
tin t
giác
quan

Trí nh
giác quan

S nh m l i
duy trì

11

M t vài thông
tin có th b
m t theo th i
gian

Trí nh
dài h n

Chia s

&

S ng
12

Quy trình vi t báo cáo

Công c vi t báo cáo

T ng quan v vi t báo cáo

K năng vi t báo cáo

13

Tâm Vi t Group

(Brainstorming)

Phương pháp
kh i t o ý tư ng

14

t t c chúng ta h p l i

Không ai m nh b ng

15

3.Không nh n xét ho c phê bình các ý ki n

2.Khuy n khích sáng t o ý tư ng m i l

1.Khuy n khích càng nhi u ý tư ng càng t t

Nguyên t c

16

Hãy ghi l i các
ho t ñ ng bu i
khai gi ng
ð i h c FPT
17

Tâm Vi t Group

18

Sơ ñ tư duy

19

V n ñ ng

Kh u giác

V giác

Thính giác

Th giác

Vùng c m giác

20

K t h p hai bán c u não

21

Nh c
ñi u

Không
gian

Tr i
nghi m

N i tâm

Logic

T
nhiên

Ngôn
ng

Giao
ti p

8 năng l c tư duy

22

Ý

Ý

n

co

.2
4

Ý
co n

n

n
co

1
4.

4.3

Ý

co

Ý c
on 1
.3

2
1.

1.1
co n
Ý

Ý

c

h
ín
h

Ý

4

ch
ín
1

CH

h

ð

Ý
Ý

23

Ý con 2.3

Ý con 2.2

2.1
Ý con

Ý con 3.1
Ý
co
n
Ý
3.
co
2
n
3.
3

h 2
chín

ch
nh
í

3

LuËt t¹o
S¬ ®å t− duy

Sö dông

Tõ

H×nh ¶nh

3m u

Tiªu ®Ò

M u s¾c

H×nh ¶nh
BiÓu t−îng

Liªn kÕt
§Ëm/ m¶nh
D i=Tõ/ H×nh ¶nh
Uèn cong

Liªn kÕt
CÊp bËc
Râ r ng

Ch÷ in
Mét ý

§−êng nÐt

CÊu tróc

Trung t©m

24

Quy trình vi t báo cáo

Công c vi t báo cáo

T ng quan v vi t báo cáo

K năng vi t báo cáo

25

Trư c
Trong
Sau

Làm b ng 3 ngư i khác

26

Không chu n b là
chu n b cho th t b i

Trư c
27

Cho ai?

Cái gì?

Xác ñ nh rõ m c ñích

28

Hình th c, b c c

N i dung b t bu c

Các yêu c u

29

30

...
1
K năng
VIT BÁO CÁO
Tâm Vit Group
Kỹ năng viết báo cáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng viết báo cáo - Người đăng: lich-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Kỹ năng viết báo cáo 9 10 63