Ktl-icon-tai-lieu

LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO. ĐỊNH LUẬT HÚC

Được đăng lên bởi Thuog Nguyen
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3023 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO. ĐỊNH LUẬT HÚC

1. Kiến thức
- Nêu được những đặc điểm về điểm đặt và hướng lực đàn hồi của lò xo.
- Phát biểu được định luật Húc và viết được công thức tính độ lớn lực đàn hồi
của lò xo.
- Nêu được những đặc điểm của lực căng của dây và của áp lực giữa hai bề mặt
tiếp xúc.
2. Kỹ năng
- Giải thích được sự biến dạng đàn hồi của lò xo.
- Biểu diễn được lực đàn hồi của lò xo khi bị dãn hoặc bị nén.
- Sử dụng được lực kế để đo lực, biết xem xét giới hạn đo của dụng cụ trước khi
sử dụng.
- Vận dụng được định luật Húc để giải các bài tập tương tự như trong bài học.
3. Thái độ
- Thận trọng khi xem xét giới hạn đo của dụng cụ trước khi sử dụng.

Ở Trung học cơ sở ta đã biết, lực kế là dụng cụ dùng để đo lực và bộ phận
chủ yếu của nó là một lò xo. Tuy nhiên, ta còn chưa biết viếc chế tạo lực kế
dựa trên định luật Vật Lí nào?

I - HƯỚNG VÀ ĐIỂM
ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN
HỒI CỦA LÒ XO
1. Điểm đặt
Lực đàn hồi của lò
xo xuất hiện ở hai đầu
của lò xo và tác dụng
vào các vật tiếp xúc hoặc
gắn với nó làm nó biến
dạng.
2. Hướng

Hướng của lực đàn
hồi ngược với hướng
của ngoại lực gây
biến dạng. Cụ thể, khi
bị dãn, lực đàn hồi
của lò xo hướng theo
trục của lò xo vào
phía trong; còn khi bị
nén, lực đàn hồi
hướng theo trục của
lò xo ra phía
ngoài(Video 12.1a,b).

Video 12.1a. Mô phỏng bản chất hiện tượng

Video 12.1b. Mô phỏng bản chất hiện tượng

II - ĐỘ LỚN CỦA
LỰC ĐÀN HỒI CỦA
LÒ XO. ĐỊNH LUẬT
HÚC

Nhà bác học người
Anh Rô-bớt
Húc(Robert Hooke,
1635 - 1703) là người
đầu tiên nghiên cứu
và giải quyết được
mối liên quan giữa độ
lớn của lực kéo và độ
lớn của lực đàn hồi
với độ dãn của lò xo.
1. Thí nghiệm

Bố trí thí nghiệm
như ở Video 12.2.
Lúc đầu treo một
quả cân có trọng
lượng P vào lò xo.
Theo định luật Niutơn III, lực mà quả
cân kéo lò xo và lực
của lò xo kéo quả cân
luôn có độ lớn bằng
nhau. Khi quả cân
đứng yên : F = P =
mg.
Treo 2, 3 quả cân
vào lò xo. Mỗi lần, ta
đo chiều dài l và
lo của lò xo trước và
sau khi treo quả cân
rồi tính độ dãn
. Ta có kết
quả như Bảng 12.1.

Video 12.1. Mô phỏng thí nghiệm

Bảng 12.1

2. Giới hạn đàn hồi của
lò xo

Thí nghiệm còn cho
thấy, nếu trọng lượng
của tải vượt quá một
giá trị nào đó thì độ
lớn của lò xo sẽ
không còn tỉ lệ với
lực kéo và khi bỏ tải
thì lò xo không co về
đến chiều dài cũ nữa.
Cặp giá trị đó của F
và Δl xác định giới
hạn đàn hồi của lò
xo.

Video 12.1. Mô phỏng thí nghiệm

3. Định luật Húc
a) Phát biểu
Trong giới hạn đàn
hồi, độ lớn của lực đàn
hồi của lò xo tỉ lệ thuận
với độ biến dạng của lò
x...


- Nêu được những đặc điểm về điểm đặt và hướng lực đàn hồi của lò xo.
- Phát biểu được định luật Húc và viết được công thức tính độ lớn lực đàn hồi
của lò xo.
- Nêu được những đặc điểm của lực căng của dây và của áp lực giữa hai bề mặt
tiếp xúc.
 !"
- Giải thích được sự biến dạng đàn hồi của lò xo.
- Biểu diễn được lực đàn hồi của lò xo khi bị dãn hoặc bị nén.
- Sử dụng được lực kế để đo lực, biết xem xét giới hạn đo của dụng cụ trước khi
sử dụng.
- Vận dụng được định luật Húc để giải các bài tập tương tự như trong bài học.
#$%&
- Thận trọng khi xem xét giới hạn đo của dụng cụ trước khi sử dụng.

'()"*+,-.%/012342567"768"%9%:23;50&<=
>?)>.@25A&2BC:)?D1.BE.0;F:234
63.(D%G2)=H=I5:J
LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO. ĐỊNH LUẬT HÚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO. ĐỊNH LUẬT HÚC - Người đăng: Thuog Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO. ĐỊNH LUẬT HÚC 9 10 692