Ktl-icon-tai-lieu

Lương tâm của người cầm bút

Được đăng lên bởi Love Yesung
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LƯƠNG TÂM, TRÁCH NHIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT

Dường như trong các nghề thì nghề kiếm cơm bằng ngòi bút và cũng chỉ với ngòi bút là cái nghề
mang nhiều nợ đời nhất. Mỗi điều họ viết ra dù là chủ để, là cái gì đi nữa thì cũng chính là những thứ xuất
phát từ bản thân mình. Một nhà báo viết về đề tài Công an không thể viết hay nếu họ chỉ ngồi một mình ở
nhà để nghĩ và vẽ ra những câu chuyện báo chí mới. Họ phải lăn lộn lên tận những nơi khó khăn, những nơi
hiểm nguy để tìm cho mình những tình tiết mới về những khó khăn của những chiến sỹ Công an trên mặt
trận phòng, chống tội phạm ma túy, những chiến công trên trận tuyến thầm lặng giữ gìn bình yên cho cuộc
sống hôm nay; những câu chuyện chưa hề được nói, được viết đã được chuyển tải trên những bài báo in,
những thước phim tư liệu chính là những những sản phẩm xứng đáng cho sự cống hiến và nhiệt thành trong
công tác, những thứ mà dù cho họ có là một thiên tài về trí tưởng tượng cũng không thể nghĩ ra được.
Chính sự lăn lộn, sống trải mình với thực tế đã mang lại cho họ không chỉ là những điều mới trong chủ đề họ
đang viết mà những kinh nghiệm sống, chất nhân văn trong con người cũng qua đây mà hình thành. Qua
những chuyến công tác dài ngày trên những vùng biên cương xa xôi của Tổ Quốc, những cây viết, những
phóng viên đã cho mình những trải nghiệm, những phút giây yêu Tổ quốc bao la, hùng vĩ mà nếu ở một góc
phố nào đó nơi thủ đô thì họ không bao giờ có được.
Và cái được lớn nhất từ những chuyến đi này là sự nhìn nhận khách quan chân thực về những điều
mắt thấy, tai nghe từ chính cuộc sống này. Không ai trong chúng ta có thể tự hào rằng, mình có thể thấu
đạt mọi chuyện chỉ bằng cách tư duy trong những phòng lạnh, điều hòa và những cơ sở vật chất tiện nghi
sang trọng bởi nơi đây có chăng họ chỉ nhìn cuộc sống bằng màu hồng, bằng lăng kính của một người có
cuộc sống đủ đầy, viên mãn về vật chất. Có chăng, họ chỉ thấy những nét khuất của cuộc sống qua những
tiếng rao đêm, cuộc sống từ những khu nhà ổ chuột nơi phố thị. Mà chắc gì họ đã một lần qua nơi đó. Ấy
vậy mà, họ sẽ có được tất thảy những điều đó với những chuyến đi. Trong quá khứ, chúng ta từng biết tới
một điển hình cho “chủ nghĩa xê dịch” và sự dấn thân trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật – nhà văn
Nguyễn Tuân. Nếu một ai đó từng lên vùng Sơn La, Hòa Bình – nơi mà con Sông Đà vừa hung dữ, vừa dịu
hiền (như cách nói của Nguyễn Tuân) thì mới biết được để có được những dòng văn dầy chất thơ khi miêu
tả về dòng sông Đà hùng vỹ, hung tợn này Nguyễn Tuân đã “...
LƯƠNG TÂM, TRÁCH NHIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT
Dường như trong các ngh thì ngh kiếm cơm bng ngòi bút và cũng ch vi ngòi bút là cái ngh
mang nhiu n đi nht. Mi điu h viết ra dù là ch đ, là cái gì đi na thì cũng chính là nhng th xut
phát t bn thân mình. Mt nhà báo viết v đ tài Công an không th viết hay nếu h ch ngi mt mình
nhà đ nghĩ và v ra nhng câu chuyn báo chí mi. H phi lăn ln lên tn nhng nơi khó khăn, nhng nơi
him nguy đ tìm cho mình nhng tình tiết mi v nhng khó khăn ca nhng chiến s Công an trên mt
trn phòng, chng ti phm ma túy, nhng chiến công trên trn tuyến thm lng gi gìn bình yên cho cuc
sng hôm nay; nhng câu chuyn chưa h được nói, được viết đã được chuyn ti trên nhng bài báo in,
nhng thước phim tư liu chính là nhng nhng sn phm xng đáng cho s cng hiến và nhit thành trong
công tác, nhng th mà dù cho h có là mt thiên tài v trí tưởng tượng cũng không th nghĩ ra được.
Chính s lăn ln, sng tri mình vi thc tế đã mang li cho h không ch là nhng điu mi trong ch đ h
đang viết mà nhng kinh nghim sng, cht nhân văn trong con người cũng qua đây mà hình thành. Qua
nhng chuyến công tác dài ngày trên nhng vùng biên cương xa xôi ca T Quc, nhng cây viết, nhng
phóng viên đã cho mình nhng tri nghim, nhng phút giây yêu T quc bao la, hùng vĩ mà nếu mt góc
ph nào đó nơi th đô thì h không bao gi có được.
Và cái được ln nht t nhng chuyến đi này là s nhìn nhn khách quan chân thc v nhng điu
mt thy, tai nghe t chính cuc sng này. Không ai trong chúng ta có th t hào rng, mình có th thu
đt mi chuyn ch bng cách tư duy trong nhng phòng lnh, điu hòa và nhng cơ s vt cht tin nghi
sang trng bi nơi đây có chăng h ch nhìn cuc sng bng màu hng, bng lăng kính ca mt người có
cuc sng đ đy, viên mãn v vt cht. Có chăng, h ch thy nhng nét khut ca cuc sng qua nhng
tiếng rao đêm, cuc sng t nhng khu nhà chut nơi ph th. Mà chc gì h đã mt ln qua nơi đó. y
vy mà, h s có được tt thy nhng điu đó vi nhng chuyến đi. Trong quá kh, chúng ta tng biết ti
mt đin hình cho “ch nghĩa xê dch” và s dn thân trong hot đng sáng to ngh thut – nhà văn
Nguyn Tuân. Nếu mt ai đó tng lên vùng Sơn La, Hòa Bình – nơi mà con Sông Đà va hung d, va du
hin (
nh
ư
cách nói c
a Nguy
n Tuân
) thì mi biết được đ có được nhng dòng văn dy cht thơ khi miêu
t v dòng sông Đà hùng v, hung tn này Nguyn Tuân đã “liu” thế nào? S dn thân không ngng vào
chính nhng nơi ngn ngun ca hơi th cuc sng đã cho Nguyn Tuân biết được Sông Đà không nhng vĩ
đi mà còn tri dài, còn đp như mái tóc ca người thiếu n buông xung. Tt c chính là s đn bù cho
nhng c gng, nhng s
qu
c
m
” trong hot đng Ngh thut đích thc. Và đúng như nhng gì mà quy
lut cuc sng, nhng tìm tòi cng hiến ca chính nhng người như Ông đã được nhng công chúng yêu
ngh thut và nhng cơ quan thm đnh ngh thut đánh giá cao. Nhc đến “
Ng
ườ
i lái đò Sông Đà
”, người
ta nhc ngay đến nhà văn Nguyn Tuân và còn rt lâu na người ta mi có th vượt được Nguyn Tuân
trong miêu t v Sông Đà hay như nhiu nhà phê bình văn hc tng phát biu: “
Nguy
n Tuân đã đóng đinh
v
i hình t
ượ
ng sông Đà
”. Và chính tác phm này cũng góp công không nh đ nhà nước trao tng ông Gii
thưởng văn hc ngh thut H Chí Minh cho nhng cng hiến xut sc và tiêu biu trong lĩnh vc văn hc
ngh thut.
Đ lí gii cho nhng bước đi xung trong nn văn hc ngh thut đương đi, rt nhiu nhà phê bình
đã thng thn nhn đnh là hin ti đang thiếu nhng cây viết dám v vi thc tế, dám tri lòng vi thc
tế. H ch biết ngm nhìn cuc sng ca mình qua nhng lng kính cá nhân mà quên đi rng chính h không
th thu cho mình hết được nhng gì đã, đang và s xy ra t cuc sng. H ngi đi, ngi khó, ngi kh
dn đến h ngi luôn nhng danh tiếng, nhng bước tiến trong ngh nghip. Có người trong s h đã an
phn đã làm được trong quá kh và tm chp nhn nó. Thi thong có mt s tác phm cũng có được nhng
hiu ng t chính xã hi nhưng cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng cũng ch vì nhng cách viết xa ri hơi
th cuc sng, thoát ly khi cuc sng. Trước nhng bước tht lùi ca nn văn hc nước nhà nhiu cây bút
cũng trăn tr đ tìm cho mình nhng li thoát thc s nhưng vài ba tri sáng tác, nhng cuc “
vi hành
” do
Lương tâm của người cầm bút - Trang 2
Lương tâm của người cầm bút - Người đăng: Love Yesung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lương tâm của người cầm bút 9 10 932