Ktl-icon-tai-lieu

MasterCam V9

Được đăng lên bởi kdieuvp91
Số trang: 141 trang   |   Lượt xem: 1965 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thái Văn Hùng

PHAÀN 1

DESIGN
CHÖÔNG 1

VEÕ CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG HÌNH 2D
------------------------------------------

1.1.Point (Taïo Ñieåm)
Leänh point ñöôïc bieåu hieän vôùi daïng (+). Nhöõng ñieåm naøy ñöôïc söû duïng nhö laø
ñieåm chuaån cho caùc caáu truùc hình hoïc khaùc khi maø ta caàn.

Hình 1.1
1.1.1. Creat  point  position:

Hình 1.1. Caùc coâng cuï taïo ñieåm baèng leänh positionPage 1

Thái Văn Hùng
- Origin: Taïo ñieåm taïi goác toaï ñoä (x=0, y=0).
- Center: Taïo ñieåm taïi taâm cuûa moät ñöôøng troøn, cung troøn. Muoán taïo ñieåm taïi
taâm cung troøn naøo ta chæ caàn choïn cung troøn ñoù.
- End point: Taïo ñieåm taïi ñieåm ñaàu, ñieåm cuoái cuûa caùc ñöôøng thaúng, cung troøn,
ñöôøng cong. Muoán taïo ñieåm taïi vò trí naøo ta choïn ñoái töôïng gaàn vò trí ñoù.
- Intersec: Ñieåm maø ta caàn taïo laø giao ñieåm giöõa 2 ñoái töôïng ñöôïc choïn nhö ñöôøng
thaúng –ñöôøng thaúng, ñöôøng thaúng – cung troøn, cung troøn – cung troøn.
- Midpoint: Taïo ñieåm naèm giöõa moät ñoái töôïng nhö ñöôøng thaúng, cung troøn…
- Last: Söï löïa choïn naøy giuùp ta choïn laïi nhöõng ñieåm maø ta ñaõ taïo tröôùc laàn cuoái keá
tieáp noù
- Relative: Taïo 1 ñieåm coù moái quan heä vôùi 1 ñieåm khaùc. Moái quan heä ñoù laø khoaûng
caùch (toaï ñoä x, y), xoay quanh 1 ñieåm vôùi baùn kính vaø goùc nghieâng theo phöông x.
- Quadrant: Phöông phaùp taïo ñieåm naøy giuùp ta taïo ñöôïc ñieåm naèm ôû ¼ cung troøn
hoaëc ñöôøng troøn.
- Sketch: Muoán taïo ñieåm ôû ñaâu thì duøng chuoät click vaøo treân maøn hình ôû ñoù
1.1.2. Creat  point  Along ent:
Coâng cuï naøy nhaèm taïo nhieàu ñieåm naèm doïc theo moät ñoái töôïng (ñöôøng thaúng, cung
troøn, ñöôøng troøn, ñöôøng cong) vôùi khoaûng caùch giöõa caùc ñieåm khoâng thay ñoåi(Hình
1.2).

Hình 1.2
Ghi chuù:Vôùi leänh naøy ñöôc öùng duïng sau naøy khi ta muoán phaù vôõ, chia moät ñoái
töôïng thaønh nhieàu ñoái töôïng thì ta söû duïng noù.Ví duï: Ta coù moät cung troøn, ta muoán
chia thaønh 6 cung troøn nhoû thì ta phaûi taïo 6 ñieåm naèm doïc theo cung troøn ñoù (Hình
1.3).
1.1.3. Creat  point  Node pts, Cpts NURBS, Dynamics: Taïo laïi caùc ñieåm
ñieàu khieån döïng leân ñöôøng spline (ñöôøng cong). Ñöôøng spline ñöôïc taïo ra phaûi coù tuøy
choïn Type laø P (parametric).Page 2

Thái Văn Hùng

Hình1.3
Hình 1.4
1.1.4. Creat  point  Cpt NURBS : Taïo laïi caùc ñieåm ñieàu khieån döïng leân
ñöôøng spline (ñöôøng cong). Ñöôøng spline ñöôïc taïo ra...
Thái Văn Hùng
http://thaihungcadcamcnc.wordpress.com Page 1
PHAÀN 1
DESIGN
CHÖÔNG 1
VEÕ CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG HÌNH 2D
------------------------------------------
1.1.Point (Taïo Ñieåm)
Leänh point ñöôïc bieåu hieän vôùi daïng (+). Nhöõng ñieåm naøy ñöôïc û duïng nhö laø
ñieåm chuaån cho caùc caáu truùc hình hoïc khaùc khi maø ta caàn.
Hình 1.1
1.1.1. Creat point position:
Hình 1.1. Caùc coâng cuï taïo ñieåm baèng leänh position
MasterCam V9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MasterCam V9 - Người đăng: kdieuvp91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
141 Vietnamese
MasterCam V9 9 10 411