Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật giao tiếp

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1114 lần   |   Lượt tải: 3 lần
.........Nice to meet you!..............
---- Better late than never!!! ---dohoanganhtn@gmail.com
dohoanganhtn@yahoo.com
09.15.93.15.25
Web:!
" # $ %
&
'
(
) (%
*
+, +$
( +.
/0! $%
1 203(
4 %56
$ 7.
8* 9 :)3;
<=
+ , >+.
? @ 4
.
4
(
%AB * 3C
0D
.
3E
%
B
7* 7
<E 3;
20+.
1
F %G)
$3
H <C
1 8I %& <
E
> +" )
JK
, J
% 7
L M
1
<= 7
L 3E B
>
N
7 J
J
%O
P Q
3E B
> ) +.
$ M
"+"
K
,
*%
9
R

< + >8) -S 1
+, + )
' @
8 9
0T
U
) W
J
9:)N
)J
%'9
7
1 $J $
J
%

<=
L
( S
+,

<
F
>+V? >
L

<= 7
L
P ?
7
;>

M
B
%
) S>9
7B
<E >X K

& <= !
9
20 '>0 T
T >Y T
W
'
Z
= (
1
<= 9 :)
W
8)
<= 0 B %J 2 K J M
'7
20 >+* 9[7 ! > N"
07
'
, %& <= +
M
'
,> B 8'
7" X>
*0>
$ 1
9
8H '>\8
$ '>+Z
U
$ $0
S %]2 9 % ' I
%,
U
4
<= ^
'
)> . I 3E $ 1 8
>
^
(
> ' 81 ,
7_
<
Q
D + )9H !
J
CJ3E '%& <=
K `> <C
Y
Y
) '
'9
a I <C %bQ
8)
#
>'9
!
, +V 0 L >
8W ,
+
+c
,
<=
9
W9W )
) 9_% 8) 9
'
> ( +
* V +L 4
'>7
J 1 HJ '
8 JB
W +D J
%G 9
P3 a <@ 7$0 ;
>'
3
(
> L T 1 7"
8. 0 _+; >8.
@>8.
7 >8. Nd T >8.
E
8
a ; % I P3
,
^
K 7 Ne
M% ' P
2
<=
>
2 W
'
3 a I
< $ $ %& <=
)>9
< !
+ , '><@
' 7 +L 8? I
)
\ Y +
> <
8) 3 0 B Q
3E '
<=
0T
^
2
$ %& <=
Q 7$
2 ' <R
<C > '
Z %'+
M I
, > ' T +1 \>8. <E0
8T 7= % '
8 3( <
. 7 >8 E
<
I
>7
, +*
%
8
@
M
'
1 I $
:% , +
3E > ' \8 7)7K 3(9H * >7
<=
_ <@
;!
%& <
8.
Y 0T
$0N 3E 7=
*0 L0 < $
<E M
'>3 9
)
@ ' 1 9, 7 L
)
/0 T% 8)
>' g
720 7207 8Z > ;
9
Q
(% '
+T) J
+ 1 7h 7K
E
>
i
Q
( 3;
(
<=
;
9
L %
%
%
J& 3L
<
' 3d
,
I 4 %G
(
<= 7" X>9
L 7=
M
'> ' <@
$ 9H
_
M
'> ) ' 7
Y +
>_ '
.
3E : 2 3
+1 N<4
N<4
X
K%
)

f

<= U 7 9
)
(
1 7 %B 7
1 $ C% '
V>7* 4
9"
0 W >8
< ^ <E0> ' X 7=
%& <=
\ <= 9 > <= 9
E
: 8T 7= 7 +" <= ' X 7= %& <=
X 7=
3
,
7 +"9H 9 $
L 7
W K
F> W
0 _+; > W , e %f
+, +
7
)
(
'0 2 < %O 8M
' Q 9 j
; K
< K07; 8 %f
B
>+
N< + , 8Z > U
<=
8) -S 1 7
Q <C
) _
)$
:>9
_%& U
9
3E +*
9[ > ' 9
)
, 0 D <C %& <=
'
7
1
I ;
0 %kL
Q
,
0D
?
T M
;
- +
"9
( ! $% S ) L
< 1
I
+
N" M
?3
$
M
; %& 7 $ 7# ' 7
_
Ng 9 ? M
. >W
8. +"9H 9 $
0Q%
?
%f +
Q
3E
(
<= , +
?
+
3l
72 >X
_ +
)
<= M
;
Y Ng %7=
M
;
J
7X J7 9:) X Ba M 9H 9 $ > h ,
+
M I
< _3`>X
_ +
T
* )
<= M
;
,
Q >+l 7l >9
h M 7X Nd ND9H 9 $ %kL
>9
20
W ,0
>- +
S (0 h
L
> #9
@
_
E7=
9
_
?7a
M A<
1 J
& *
+* 8B > _
3 ND
&
8L
1 7=
;
,
7= g 3 ? J
% 8)
8<=
C0 20 <=
>+K +
0T
9

&X

7$0 M

'> ; +

0T 7

,
+T) '
0T
L $ + , 7=
<= %
W8
a9 ,
J
%' K
+ 0T
< ,
3E U
9H
> *
9, ! T
)%
g
_

+

)R
<R $ 7l0 T 3L > <
9
7" X B
)%] NY )>
M
' 7 >+Z
9
+
Q
; = 3 ? >0 T +X N' ,
* I
F > L
L >3
K '3
Jm
+ %
%
% )
K 9
"...
  



  !"#$%
&'()(%*+,- +$(+.
/0!$%1203(4%56 $7.8*9:)3;
<=+,>+.?@4.4(%AB*3C0D.3E%
B7*7<E3; 20+.1F%G)$3H<C18I%&<
E> +") JK,J%7LM1<=7L3EB>
N7JJ%OPQ 3EB>)+.$M"+" K
,*% 9R
<+>8)-S1 +,+)<= L<<=7LMB%
'@890T U(SF>+V?>P? )S>97B
)WJ9:)N)J%'9+,L 7;><E>XK
71$J$ J%
&<=-!920'>0TT >YTW' Z=(1
<=9:)  W 8)<=0B%J2KJM'720>+*9[7!> N"07'
,%&<=+M' ,>B8'7"X> *0> $1
98H'>\8$'>+ZU$$0S%]29%'I %,U
4 <=^')>.I3E$18> ^(>'81,7_<
QD+)9H-!J CJ3E'%&<=K`><CYY)'
'9aI<C%bQ8)#>'9!,+V0L>8W,
++c,<=9W9W))9_%8)9'>(+*V+L4
'>7J1HJ' 8JBW+DJ%G 9P3a<@-7$0; >'
3(>LT17"8.0_+;>8.@>8. 7>8.NdT>8.E 8
a;%IP3,^K7NeM%'P 2<=> 2W
' 3aI<$$%&<=)>9<!+,'><@'7+L8?I)
\Y+><8)30BQ3E'<=0T^2$%&<=
Q7$2'<R
f<C>' Z%'+MI,>'T+1\>8.<E08T7=%'
)83(<.7>8E<I >7,+*%8@
M' 1I$:%,+3E>'\87)7K3(9H*>7<=
_<@ ;!%&<8.Y0T$0N3E7= *0L0<$
<EM'>39)@'19,7L)/0T%8)>'g
72072078Z>;9Q (%'+T)J+17h7KE >
iQ (3; (<= ;9L%%%J& 3L<'3d,
I4%G (<=7"X>9L7= M'>'<@$9H_
M'>)'7Y+>_'. 3E:23+1N<4N<4X
K%
&X<=U79) (17%B71$C%'V>7*4
99"0W >8 <^<E0>'X7=%&<=\<=9><=9E
:8T7=7+"<='X7=%&<=X7= 3,7+"9H9$L7WKF>W
0_+;>W,e%f+,+ 7)('02<%O8M
'Q9j;K<K07;8%fB >+N<+,8Z>U<=
8)-S17Q<C)_)$:>9_%&U9 3E+*
9[>'9),0D<C%&<=' 71I;0%kLQ,
0D?TM;-+"9  (!$%S)L<1I
+N"M?3$M;%& 7$7#'7_Ng9?M.>W
8.+"9H9$0Q%?%f+Q3E(<=,+? 
+ 3l72>X_+)<=M;YNg%7= M; J
7XJ79:)XBaM9H9$>h, + MI <_3`>X
_+T*)<=M;,Q>+l7l>9hM7XNdND9H9$%kL
>920W,0>-+S(0hL>#9@_E7=
9_?7aMA<1J&*+*8B>_3ND& 8L17=;
,7=g3?J%8)8<=C020<=>+K+0T-
.........Nice to meet you!..............
---- Better late than never!!! ----
dohoanganhtn@gmail.com
dohoanganhtn@yahoo.com
09.15.93.15.25
Web:
http://dohoanganhtn.googlepages.com
http://360.yahoo.com/dohoanganhtn
Nghệ thuật giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghệ thuật giao tiếp - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Nghệ thuật giao tiếp 9 10 215