Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật lãnh đạo

Được đăng lên bởi maihuunhuancfc-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 549 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC:

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO
(LEADERSHIP)
Người biên soạn: NGUYỄN HỮU LAM.
Số đơn vị học trình: 2 – 30 tiết
Đối tượng: Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh
Điều kiện tiên quyết: Đã học xong môn Quản trị học, Hành vi tổ chức,
và Chiến lược Kinh doanh

Tổng quan:
Trong điều kiện môi trường thay đổi nhanh hiện nay, lãnh đạo trở thành một chủ đề được
quan tâm đặc biệt. Sự thành công của tổ chức đòi hỏi những người đứng đầu các tổ chức phải
giỏi cả Quản trị lẫn Lãnh đạo. Thậm chí, trong nhiều rất nhiều trường hợp, cần nhiều sự lãnh
đạo hơn. Môn học này cung cấp những yếu tố quan trọng trong đánh giá và phản ánh những
điểm cốt lõi của lãnh đạo trong lý thuyết và thực tiễn. Điềy này đạt được thông qua việc xem
xét đánh giá các lý thuyết lãnh đạo khác nhau, thảo luận cởi mở, tự đánh giá cá nhân và phản
ánh những thực tiễn lãnh đạo. Những thảo luận cởi mở về lãnh đạo trên phương diện lý
thuyết và thực tiễn còn giúp cho người học phát triển các kỹ năng cốt yếu của lãnh đạo trong
môi trường hiện đại là hình thành tầm nhìn, truyền đạt tầm nhìn đến các thành viên trong tổ
chức, tạo ra khả năng, điều kiện thuận lợi để đạt được tầm nhìn chung.

Mục tiêu:
Sau khi học xong môn học này, những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong:
1. Thảo luận những khái niệm về lãnh đạo và phát triển những khái niệm lãnh đạo của
chính bản thân mình.
2. Nhận ra những mô hình lãnh đạo khác nhau, sự giống và khác nhau của chúng, đồng
thời đánh giá được bản thân trên cơ sở các mô hình lãnh đạo này.
3. Phân tích bối cảnh của lãnh đạo theo đó các quan niệm, mô hình, và lý thuyết là phù
hợp cho việc lãnh đạo hiệu quả.
4. Phát triển các kỹ năng cốt yếu của lãnh đạo: hình thành tầm nhìn, truyền đạt tầm nhìn,
tạo khả năng... các kỹ năng được quan tâm phát triển trong quá trình môn học là
truyền đạt, giải quyết xung đột, phát triển đội, tương tác qua lại giữa các cá nhân.

-1-

Nội dung:
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU.
I.
Định nghĩa về lãnh đạo.
II.
Hiệu quả của Lãnh đạo.
III.
Giới thiệu về nội dung môn học.
CHƯƠNG II: QUYỀN LỰC VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG.
I.
Khái niện về quyền lực và sự ảnh hưởng
II.
Các yếu tố cấu thành quyền lực và hiệu quả của việc sử dụng chúng
III.
Mô hình về quyền lực và sự ảnh hưởng
IV.
Các chiến lựơc ảnh hưởng.
CHƯƠNG IV: PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO.
I.
Những phẩm chất của người lãnh đạo thành công.
II.
Những kỹ năng lãnh đạo
CHƯƠNGV: PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO.
I.
Khái niệm về phong cách lãnh đạo
II.
Nghiên cứu của Kurt Lewin
III.
Mô hình của trường đại học bang Ohio
IV.
Nghiên cứu của t...
-1-
ĐỀ CƯƠNG MÔN HC:
NGH THUT LÃNH ĐẠO
(LEADERSHIP)
Người biên son: NGUYN HU LAM.
S đơn v hc trình: 2 – 30 tiết
Đối tượng: Sinh viên ngành Qun tr kinh doanh
Điu kin tiên quyết: Đã hc xong môn Qun tr hc, Hành vi t chc,
và Chiến lược Kinh doanh
Tng quan:
Trong điu kin môi trường thay đổi nhanh hin nay, lãnh đạo tr thành mt ch đề được
quan tâm đặc bit. S thành công ca t chc đòi hi nhng người đứng đầu các t chc phi
gii c Qun tr ln Lãnh đạo. Thm chí, trong nhiu rt nhiu trường hp, cn nhiu s lãnh
đạo hơn. Môn hc này cung cp nhng yếu t quan trng trong đánh giá và phn ánh nhng
đim ct lõi ca lãnh đạo trong lý thuyết và thc tin. Điy này đạt được thông qua vic xem
xét đánh giá các lý thuyết lãnh đạo khác nhau, tho lun ci m, t đánh giá cá nhân và phn
ánh nhng thc tin lãnh đạo. Nhng tho lun ci m v lãnh đạo trên phương din lý
thuyết và thc tin còn giúp cho người hc phát trin các k năng ct yếu ca lãnh đạo trong
môi trường hin đại là hình thành tm nhìn, truyn đạt tm nhìn đến các thành viên trong t
chc, to ra kh năng, điu kin thun li để đạt được tm nhìn chung.
Mc tiêu:
Sau khi hc xong môn hc này, nhng người tham gia s có kh năng tt hơn trong:
1. Tho lun nhng khái nim v lãnh đạo và phát trin nhng khái nim lãnh đạo ca
chính bn thân mình.
2. Nhn ra nhng mô hình lãnh đạo khác nhau, s ging và khác nhau ca chúng, đồng
thi đánh giá được bn thân trên cơ s các mô hình lãnh đạo này.
3. Phân tích bi cnh ca lãnh đạo theo đó các quan nim, mô hình, và lý thuyết là phù
hp cho vic lãnh
đạo hiu qu.
4. Phát trin các k năng ct yếu ca lãnh đạo: hình thành tm nhìn, truyn đạt tm nhìn,
to kh năng... các k năng được quan tâm phát trin trong quá trình môn hc là
truyn đạt, gii quyết xung đột, phát trin đội, tương tác qua li gia các cá nhân.
Nghệ thuật lãnh đạo - Trang 2
Nghệ thuật lãnh đạo - Người đăng: maihuunhuancfc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nghệ thuật lãnh đạo 9 10 195