Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật thương thuyết

Được đăng lên bởi huyennguyenau10
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1120 lần   |   Lượt tải: 2 lần
How to Negotiate Effectively

HOW TO NEGOTIATE EFFECTIVELY

By David Oliver
Copyright © David Oliver, 2003, 2006
First Published in 2003 by Kogan Page Limited., UK.
Vietnamese Edition © 2007 by First News – Tri Viet.
Published by arrangement with Kogan Page Limited., UK.
All rights reserved.

HOW TO NEGOTIATE EFFECTIVELY

NGHÏÅ THUÊÅT THÛÚNG THUYÏËT
Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát
haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng
chuyïín giao baãn quyïìn vúái NXB Kogan Page, Anh Quöëc.
Bêët cûá sûå sao cheáp, trñch dêîn naâo khöng àûúåc sûå
àöìng yá cuãa First News vaâ Kogan Page àïìu laâ bêët húåp
phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn
quyïìn Quöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã
hûäu Trñ tuïå Berne.
CÖNG TY VÙN HOÁA SAÁNG TAÅO TRÑ VIÏÅT - FIRST NEWS

11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh
Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: 

How to Negotiate Effectively
Taác giaã: DAVID OLIVER
Biïn dõch: Viïåt Haâ – Lan Nguyïn

First News

NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH

Lúâi giúái thiïåu
Khi baån cêìm cuöën saách naây trïn tay thò chùæc
hùèn laâ baån àang hoaåt àöång trong lônh vûåc kinh
doanh. Àùåc àiïím cú baãn cuãa kinh doanh laâ thûåc
hiïån nhûäng thûúng vuå mua baán. Cuöën saách naây
giuáp baån phaát huy hiïåu quaã töëi ûu trong moåi thoãa
thuêån, duâ àoá laâ thûúng vuå chó xaãy ra möåt lêìn hay
möåt möëi quan hïå cêìn phaãi duy trò lêu daâi. Cuöën
saách cuäng gúåi yá nhiïìu kyä nùng thiïët thûåc giuáp baån
trúã thaânh ngûúâi mua haâng hay baán haâng àêìy
chuyïn nghiïåp.
Nhûäng yïëu töë chñnh yïëu nhùçm thûúng lûúång
hiïåu quaã hún àïìu àûúåc trònh baây cuå thïí àïí aáp duång
cho viïåc mua baán trong kinh doanh. Haäy linh àöång
aáp duång nhûäng nguyïn tùæc trong cuöën saách naây,
chùæc chùæn kïët quaã seä khöng laâm baån thêët voång: lúåi
nhuêån baån thu vïì tùng lïn, võ thïë thûúng lûúång cuãa
baån vûäng chùæc hún vaâ nhûäng nhûúång böå töët nhêët seä
àïën vúái baån.
Sûå thaânh cöng trong lônh vûåc kinh doanh ngaây
nay phaãi laâ sûå cöång taác giûäa khaách haâng vaâ nhaâ
cung ûáng. Àïí coá àûúåc möëi quan hïå lêu daâi, caã

6

How to negotiate effectively

ngûúâi mua lêîn ngûúâi baán àïìu phaãi àaåt àûúåc sûå
nhêët trñ àöi bïn vïì thûúng vuå àûúåc giao dõch –
khöng chó vïì giaá caã maâ coân moåi àiïìu khoaãn, àiïìu
kiïån vaâ caác yïëu töë liïn quan kha...
How to Negotiate Effectively
Nghệ thuật thương thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghệ thuật thương thuyết - Người đăng: huyennguyenau10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Nghệ thuật thương thuyết 9 10 757