Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật ứng xử đẹp nơi công sở

Được đăng lên bởi quyencaroo
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Mở đầu
Văn hóa ứng xử là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta.
Trong tất cả các mối quan hệ trong xã hội chúng ta đều phải giao tiếp, ứng xử với nhau.
Để tạo nên một mối quan hệ tốt chúng ta cần phải có cách giao tiếp và ứng xử tốt. Cách
ứng xử tốt, giao tiếp tốt sẽ là một trong những nhân tố tạo nên sự thành công của mỗi cá
nhân trong xã hội. Trong môi trường công sở, công vụ thì vấn đề ứng xử và giao tiếp lại
càng vô cùng quan trọng. Với một môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp như
hiện nay, bên cạnh việc sáng tạo để tìm ra những cách riêng giúp làm việc nhanh hơn và
đạt hiệu quả cao hơn thì một cách khá tốt để xây dựng giá trị bản thân đó là hình thành
những thói quen, lề lối làm việc, phương cách ứng xử cùng hành vi văn minh, lịch sự
chốn công sở. Tuy nhiên, hiện nay việc ứng xử, giao tiếp trong môi trường công sở đang
bị lơ là và xem nhẹ, nhất là trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Trong môi trường
tiếp xúc với nhiều mối quan hệ xã hội, việc ứng xử, giao tiếp của các công chức, của
những người làm công vụ cần phải được nâng cao, quan tâm và chú trọng hơn nữa. Do đó
mà việc tìm hiểu và rèn luyện, nâng cao các kĩ năng ứng xử nơi công sở là rất cấp thiết và
cần thiết.
Vì vậy, đề tài “ Nghệ thuật ứng xử đẹp nơi công sở” sẽ phân tích văn hóa ứng xử
như một hệ thống, nhận diện thực trạng, những biểu hiện tiêu cực và tìm ra những
nguyên nhân tác động đến hiệu quả hoạt động tiếp dân nơi công sở, qua đó đề xuất
phương hướng cải thiện, những cách thức ứng xử khôn khéo, thông minh để nâng cao
chất lượng hoạt động giao tiếp. Giải quyết tốt các mối quan hệ thông qua cách ứng xử nơi
công sở sẽ tạo nên những nét đẹp văn hóa riêng của công sở và đóng góp đến sự thành
công trong công việc.

II. Nội dung
1. Cơ sở lí luận

1.1.Các khái niệm liên quan
Trước hết để tìm hiểu về nghệ thuật ứng xử nơi công sở thì phải hiểu được các khái
niệm công sở và văn hóa ứng xử công sở là gì.
Có thể hiểu văn hóa là toàn bộ sáng tạo của con người tích lũy trong quá trình hoạt
động thực tiễn xã hội, được đúc kết thành giá trị và chuẩn mực xã hội, biểu hiện qua vốn
di sản văn hóa và ứng xử. Với ý nghĩa đó, văn hoá có mặt ở mọi hoạt động sản xuất
vật chất cũng như sản xuất tinh thần của con người, trong mọi quan hệ ứng xử xã hội,
cộng đồng hay thái độ đối với thiên nhiên.
Công sở là là cơ quan của bộ máy nhà nước được thành lập theo luật định, có
tư cách pháp nhân, được pháp luật điều chỉnh để quản lý các công việc có tính
chuyên ngành và phục vụ lợ...
I. Mở đầu
Văn hóa ứng xử một vấn đề cùng quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta.
Trong tất cả các mối quan hệ trong xã hội chúng ta đều phải giao tiếp, ng xử với nhau.
Để tạo nên một mối quan hệ tốt chúng ta cần phải cách giao tiếp ứng xử tốt. Cách
ứng xử tốt, giao tiếp tốt sẽ là một trong những nhân tố tạo nên sự thành công của mỗi
nhân trong hội. Trong môi trường công sở, công vụ thì vấn đề ứng x giao tiếp lại
càng vô cùng quan trọng. Với một môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp như
hiện nay, n cạnh việc sáng tạo để tìm ra những cách riêng giúp làm việc nhanh hơn và
đạt hiệu quả cao hơn thì một cách khá tốt để xây dựng giá trị bản thân đó hình thành
những thói quen, lề lối làm việc, phương cách ứng xử cùng hành vi văn minh, lịch sự
chốn công s. Tuy nhiên, hiện nay việc ứng xử, giao tiếp trong môi trường ng sở đang
bị và xem nhẹ, nhất trong các quan hành chính Nhàc. Trong môi trường
tiếp xúc với nhiều mối quan hệ hội, việc ứng xử, giao tiếp của các công chức, của
những người làm công vụ cần phải được nâng cao, quan tâm và chú trọng hơn nữa. Do đó
mà việc tìm hiểu và rèn luyện, nâng cao các kĩ năng ứng xử nơi công sở là rất cấp thiết và
cần thiết.
vậy, đề tài Nghệ thuật ứng xử đẹp nơi công sở” sẽ phân tích văn hóa ứng x
như một hệ thống, nhận diện thực trạng, những biểu hiện tiêu cực tìm ra những
nguyên nhân tác động đến hiệu quả hoạt động tiếp dân nơi công sở, qua đó đề xuất
phương hướng cải thiện, những cách thức ứng xử khôn khéo, thông minh để nâng cao
chất lượng hoạt động giao tiếp. Giải quyết tốt các mối quan hệ thông qua cách ứng xử nơi
công sở sẽ tạo nên những nét đẹp văn a riêng của công sở đóng góp đến sự thành
công trong công việc.
II. Nội dung
1. Cơ sở lí luận
Nghệ thuật ứng xử đẹp nơi công sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghệ thuật ứng xử đẹp nơi công sở - Người đăng: quyencaroo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Nghệ thuật ứng xử đẹp nơi công sở 9 10 392