Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên nhân của việc lắng nghe kém

Được đăng lên bởi moon.vu.238
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyên nhân của việc lắng nghe kém
I.

Không tập trung (tốc độ suy nghĩ)

Mọi người cứ tưởng rằng khi người ta nói mình nghe rất chăm chú nhưng thực
tế tốc độ tư duy của chúng ta cao hơn nhiều so với tố độ người ta nói, nên rất
dễ bị phân tán tư tưởng, vì thời gian dư ra thường được dung để suy nghĩ về
một cái gì khác. Chúng ta nói với tốc độ 120 đến 150 từ trong một phút, bộ
não có thể xử lí 400 đến 800 từ trong một phút. Một sự quan tâm đến những
vấn đề khác cần thiết hơn sẽ không tập trung được rư duy và là lí do của
những thói quen nghe kém.
II.

Cố gắng lắng nghe quá mức ( sự phức tạp của vấn
đề)
Đôi khi chúng ta lắng nghe quá khó nhọc. Chúng ta thường dễ nghe người mà
chúng ta thích và những vấn đề mà mình quan tâm hơn. Khi có sự khó khan
trong sự theo dõi một vấn đề người ta thường chọn con đường dễ nhất là bỏ
đi, không them để ý tới nó nữa.

III.

Vội đi đến kết luận

Vội đi đến kết luận là hấp tấp phản đối ý kiến của người nói vì nhàm chán hoặc
bị lạc đề. Chúng ta có thể sớm quyết định rằng người nói không có gì giá trị để
nói. Điều đó sẽ là một sai lầm. Bạn có thể tiếp thu được những thong tin mà
có thể củng cố hoặc bổ sung suy nghĩ vốn có của bạn. Trên một tình huống
khác, bạn có thể vội đi đến kết luận rằng đề tài nhàm chán.
IV.

Do không được tập luyện

Đa số người ta nghe không có hiệu quả vì không bao giờ được dạy về cách lắng
nghe. Từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành, thường thì người ta dành nhiều thời gian
cho việc tập nói, tập viết, tập đọc, chứ tập lắng nghe thì không. Đó là một nghịch
lý, vì như chúng ta đã biết là trong giao tiếp thì thời gian để nghe lại là rất nhiều.
V.

Thiếu sự quan tâm và sự kiên nhẫn

Thiếu sự quan tâm & kiên nhẫn đối với ý nghĩ của người khác, hoặc không hợp với
họ, làm cho nhiều người trở thành nghe kém. Với tình cảm như vậy thì các từ sẽ đi
từ tai này sang tai kia và bay luôn ra ngoài.

VI.

Thiếu sự quan sát bằng mắt

Khi nghe cần phải nắm bắt được cả những thong tin không bằng lời, như ánh mắt,
nét mặt, dáng điệu, cử chỉ,… để biết thêm về thái độ và suy nghĩ của đối phương.
VII.

Những thành kiến tiêu cực

Thường người ta có khuynh hướng lắng nghe một cách chủ quan, nên những
thành kiến tiêu cực khiến người ta không chú ý lắng nghe nữa. Những thành kiến
đó có thể xuất phát từ cách ăn mặc, tóc tai, dáng vẻ bên ngoài, giọng nói, cách sử
dụng từ ngữ.,… của đối tượng. Chủng tộc và giới tính đôi khi cũng cản trở tới việc
lắng nghe. Khi đã có những thành kiến tiêu cực thì người ta thường dung thì giờ
để tìm những lí...

  !"#$
%&'()'*+'(,-./0'1
2 !'30456"47 !'(,8.
39:;<''*8-(3''( '=3 >"#6
!<-<?0,7 !@AB 2@CBD4!08:!
E4,>FGHIBB 2JBBD4!0%!"1K 2L
. 6<M25"N '='3OOH34
L,K
 ?K<)"1)P.
6$
Q0K<,&?0'(39'(O
0HOL. 6O-K5,"1,
4"143R!. 6'('(&4 '(39.O:S
8 >T7,L
 U!  22
U!  22O..V T2'(,-O<4W
:;P 6?0,>"7K2 ;+'(,,-<; >
,Q6 ,"NO!"MXP,>Y2 '=L4YO
,>4W:Z""#,:P[!\
<8:P,>!  22+ 6OO<
U ]4 '=
Q"'(,KV-:4( '=3P6<
[DS470'*O8'(-'(3O6(
4,828 &8)-Q,O!;
T8-'0 E:2O44Y2-( >PO.6
U [2"1KO"1^
[2"1K_^ 7T#'(<84W=7
&8O46'(*OU7\V'-<D"N 
DO"O:4O
Nguyên nhân của việc lắng nghe kém - Trang 2
Nguyên nhân của việc lắng nghe kém - Người đăng: moon.vu.238
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nguyên nhân của việc lắng nghe kém 9 10 610