Ktl-icon-tai-lieu

NGUYÊN TẮC KHÁCH QUAN

Được đăng lên bởi Bảo Ngọc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơ sở lý luận của Nguyên tắc khách quan :
1/Cơ sở khách quan của nguyên tắc khách quan
Thế giới vật chất bao gồm giới tự nhiên và xã hội, trong đó mọi sự vật hiện
tại tồn tại, vận động biến đổi và phát triển theo quy luật khách quan vốn có của
thế giới vật chất, không phụ thuộc vào ý muốn, ý nguyện chủ quan của con
người, cũng không lệ thuộc vào bất kỳ một đảng phái, một tập đoàn xã hội hay
một vĩ nhân nào.
Con người trước hết là sản phẩm lâu dài của giới tự nhiên. Tự nhiên là thân
thể vô cơ của con người. nhưng con người khác với con vật ở chỗ: con vật hoạt
động theo bản năng còn con người hoạt động có ý thức chỉ đạo, nhờ đó con
người có thể nhận thức được các quy luật khách quan của sự vật, các điều kiện và
quy luật phát sinh tác dụng nếu điều đó có cơ hội cho con người và ngược lại,
nếu điều đó không có lý cho con người thì con người có thể tạo ra các điều kiện
để các quy luật đó không phát huy tác dụng hay hạn chế tác dụng, chứ con người
không thể tùy tiện xóa bỏ quy luật khách quan của sự vật, nhờ đó mà con người
cũng đã tạo ra giới tự nhiên của mình, xã hội của mình. Như vậy, con người chỉ
có tự do khi nhận thức được quy luật khách quan của tự nhiên- xã hội và biêt
hành động theo quy luật đó. Vì thế tự do là tất yếu được nhận thức và hành động
theo tất yếu đó.
2/ Yêu cầu nguyên tắc khách quan
Khi nghiên cứu, xem xét sự vật hiện tượng phải phản ánh đúng như nó có,
không được áp đặt ý muốn nguyện vọng chủ quan của chủ thể nhận thức vào sự
vật hiện tượng.
Sự vật, hiện tượng có vô vàn thuộc tính. Mỗi thuộc tính là một chất, do đó
sự vật có vô vàn chất, mỗi chất lại có đặc tính riêng, những quy luật riêng. Do đó
nhận thức sự vật phải có tính hệ thống.
Bất kì sự vật nào cũng có đặc điểm cấu trúc, tức là có các yếu tố cấu thành
riêng của nó. Giữa các yếu tố đó có sự liên hệ hữu cơ với nhau. Do đó, cũng
những yếu tố như nhau nhưng sắp xếp theo những cách thức khác nhau sẽ tạo ra

những sự vật khác nhau về chất. Vì vậy nguyên tắc khách quan đòi hỏi nhận thức
sự vật phải phản ánh đặc điểm cấu trúc của nó.
Nhận thức sự vật phải nhận thức được quy luật của nó ở 3 cấp độ: những
quy luật phổ biến nhất chi phối sự vật; những quy luật chung tức là những quy
luật của một ngành, một lĩnh vực nào đó chi phối sự vật; quy luật riêng của bản
thân sự vật đó.
Dựa trên tất cả những yêu cầu nói trên mà rút ra kết luận của sự vật. Trên
cơ sở đó mà định ra phương hướng, kế hoạch, biện pháp cải biến sự vật vì lợi ích
của con người.
3/Vận dụng:
Hoạt động nhóm là một hình thức đư...
Cơ sở lý luận của Nguyên tắc khách quan :
1/Cơ sở khách quan của nguyên tắc khách quan
Thế giới vật chất bao gồm giới tự nhiên và xã hội, trong đó mọi sự vật hiện
tại tồn tại, vận động biến đổi và phát triển theo quy luật khách quan vốn có của
thế giới vật chất, không phụ thuộc vào ý muốn, ý nguyện chủ quan của con
người, cũng không lệ thuộc vào bất kỳ một đảng phái, một tập đoàn xã hội hay
một vĩ nhân nào.
Con người trước hết là sản phẩm lâu dài của giới tự nhiên. Tự nhiên là thân
thể vô cơ của con người. nhưng con người khác với con vật ở chỗ: con vật hoạt
động theo bản năng còn con người hoạt động có ý thức chỉ đạo, nhờ đó con
người có thể nhận thức được các quy luật khách quan của sự vật, các điều kiện và
quy luật phát sinh tác dụng nếu điều đó có cơ hội cho con người và ngược lại,
nếu điều đó không có lý cho con người thì con người có thể tạo ra các điều kiện
để các quy luật đó không phát huy tác dụng hay hạn chế tác dụng, chứ con người
không thể tùy tiện xóa bỏ quy luật khách quan của sự vật, nhờ đó mà con người
cũng đã tạo ra giới tự nhiên của mình, xã hội của mình. Như vậy, con người chỉ
có tự do khi nhận thức được quy luật khách quan của tự nhiên- xã hội và biêt
hành động theo quy luật đó. Vì thế tự do là tất yếu được nhận thức và hành động
theo tất yếu đó.
2/ Yêu cầu nguyên tắc khách quan
Khi nghiên cứu, xem xét sự vật hiện tượng phải phản ánh đúng như nó có,
không được áp đặt ý muốn nguyện vọng chủ quan của chủ thể nhận thức vào sự
vật hiện tượng.
Sự vật, hiện tượng có vô vàn thuộc tính. Mỗi thuộc tính là một chất, do đó
sự vật có vô vàn chất, mỗi chất lại có đặc tính riêng, những quy luật riêng. Do đó
nhận thức sự vật phải có tính hệ thống.
Bất kì sự vật nào cũng có đặc điểm cấu trúc, tức là có các yếu tố cấu thành
riêng của nó. Giữa các yếu tố đó có sự liên hệ hữu cơ với nhau. Do đó, cũng
những yếu tố như nhau nhưng sắp xếp theo những cách thức khác nhau sẽ tạo ra
NGUYÊN TẮC KHÁCH QUAN - Trang 2
NGUYÊN TẮC KHÁCH QUAN - Người đăng: Bảo Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
NGUYÊN TẮC KHÁCH QUAN 9 10 319