Ktl-icon-tai-lieu

Nhà lãnh đạo trong bạn

Được đăng lên bởi son Hn
Số trang: 277 trang   |   Lượt xem: 1204 lần   |   Lượt tải: 2 lần
The Leader in You: Copyright © 1993 by Dale Carnegie & Associates,
Inc. All rights reserved. Baãn tiïëng Viïåt àûúåc xuêët baãn theo sûå nhûúång
quyïìn cuãa: Simon & Schuster, Inc.

BIEÅU GHI BIEÂN MUÏC TRÖÔÙC XUAÁT BAÛN ÑÖÔÏC THÖÏC HIEÄN BÔÛI THÖ VIEÄN KHTH TP.HCM

Levine, Stuart R.
Nhaø laõnh ñaïo trong baïn / Stuart R. Levine, Michael A. Crom ; Buøi Xuaân Tröôøng [vaø nh.ng.
khaùc] d. - T.P. Hoà Chí Minh : Treû, 2008
280tr. ; 21cm. - (Tuû saùch Kinh teá)
Nguyeân baûn : The leader in you.
1. Laõnh ñaïo. 2. Giao tieáp 3.Quaûn lyù nhaân söï. I. Crom, Michael A. II. Buøi Xuaân Tröôøng
d. III. Ts. IV. Ts: The leader in you.
158.7 -- dc 22
L665

STUART R. LEVINE, CEO & MICHAEL A. CROM, VP
Ngûúâi dõch: Buâi Xuên Trûúâng
Trêìn Nguyïîn Thanh Ngên
Nguyïîn Thõ Thu Phûúng
Lï Ngoåc Lan Vy

NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ

Daânh tùång nhûäng àûáa con beá boãng cuãa chuáng töi
– Jesse Levine, Elizabeth Levine vaâ Nicole Crom
– nhûäng öng böë cuãa chuáng àaä khöng coá nhiïìu thúâi gian
àïí quan têm vaâ chùm soác cho chuáng.

Vaâ daânh tùång nhûäng ngûúâi vúå àaáng yïu cuãa chuáng töi
– Nancy Crom – sûå höî trúå vïì mùåt tinh thêìn cuãa cö êëy
khöng bao giúâ phai nhaåt caã, vaâ Harriet Levine
– nghõ lûåc vaâ taâi töí chûác cuãa cö êëy àaä giuáp cuöën saách ra àúâi.

4

Baån muöën laänh àaåo?
Haäy àoåc nhûäng gò caác nhaâ laänh àaåo kinh doanh
chia seã trong Nhaâ Laänh Àaåo Trong Baån
“Cuöën saách naây khöng coá gò phûác taåp, bñ êín hay khoá hiïíu caã. Nhûng
noá coá thïí giuáp baån trúã thaânh nhaâ laänh àaåo trong möåt thïë giúái phûác
taåp, khoá hiïíu vaâ àöi khi thêåt bñ êín. Biïët caách laänh àaåo chñnh laâ chòa
khoáa cho sûå thaânh cöng.”

– BURT MANNING, CHUÃ TÕCH VAÂ CEO, J. WALTER THOMPSON
“Vêîn theo àuáng phong caách cuãa Dale Carnegie, quyïín saách naây àaä
cho moåi ngûúâi thêëy rùçng: phaát triïín taâi nùng laänh àaåo tiïìm êín trong
con ngûúâi laâ hïët sûác àún giaãn vaâ dïî daâng. Nhûäng doanh nhên ngaây
nay cêìn phaãi àoåc quyïín saách naây àïí biïën nhûäng-gò-chûa-chùæc-chùæn
thaânh nhûäng thaânh-cöng-thêåt-sûå trong cöng viïåc.”

– GIAÁO SÛ IRWIN L. KELLNER, NHAÂ KINH TÏË HOÅC,
TÊÅP ÀOAÂN CHEMICAL BANKING
“Möåt cú höåi chûa tûâng coá àïí hoåc têåp tûâ nhûäng ngûúâi taâi gioãi nhêët:
nhûäng nhaâ-vö-àõch thêåt sûå trong caác lônh vûåc àaä chia seã nhûäng cêu
chuyïån riïng tû cuãa hoå vaâ qua àoá cho thêëy nhûäng chiïën lûúåc àaä
àûúåc chûáng minh bùçng nhûäng thaânh cöng cuãa hoå. Töi cho cuöën saách
naây möåt àiïím mûúâi tuyïåt àöëi!”

– MARY LOU RETTON
“Laänh à...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhà lãnh đạo trong bạn - Người đăng: son Hn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
277 Vietnamese
Nhà lãnh đạo trong bạn 9 10 714