Ktl-icon-tai-lieu

Những bài học hay

Được đăng lên bởi hungmanh371905
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Theo đuổi sự tò mò: “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”
2. Đơn giản hóa: "Nếu bạn không thể giải thích điều gì đó cho một đứa trẻ 6 tuổi thì chính bạn cũng
không hiểu điều đó."
3. Làm việc chăm chỉ: "Có một cách chắc chắn để không mắc phải sai lầm đó là không có ý kiến mới
nào của riêng bạn."
4. Và phạm sai lầm: “Một người không bao giờ mắc lỗi sẽ không cố tìm tòi điều mới lạ.”
5. Sống trong hiện tại: "Tôi không bao giờ suy nghĩ về tương lai, nó đến sớm thôi."
6. Tưởng tượng là sức mạnh: “Trí tưởng tượng là tất cả. Nó là sự xem trước của những gì sẽ xảy ra.
Trí tưởng tượng còn quan trọng hơn cả kiến thức.”
7. Hãy khác biệt: "Tôi không bao giờ có được những khám phá của mình bằng những suy nghĩ truyền
thống."
8. Làm những điều không thể: "Chỉ những ai nỗ lực hết mình mới có thể đạt được những điều dường
như là không thể."
9. Tính kiên nhẫn là vô giá: “Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi nghiên cứu vấn đề lâu hơn
thôi.”
10. Hiểu rõ luật để chơi tốt hơn: “Ta phải biết luật chơi. Và sau đó ta phải chơi tốt hơn tất cả những
người khác.”
11. Sống có giá trị: “Đừng cố gắng để thành công, hãy cố gắng sống có giá trị.”
12. Tôn trọng mọi người: "Chung ta học từ cu ôc sống thường ngày là sống cho những người xung
quanh mình trước, cho những người luôn nở nụ cười và khiến ta hạnh phuc."

...
 !
"#$%&'()*+,-.%/01,)*2
+&
345&6-788+89%:;:<(=
>%/?)*&
@A9*%:;B-CD)%D8:EFGH=:*!
IJG/5*&)%DKLC$:%M(=&
1CNCO:.*/,CNCO:P':Q/C=>%RFQK/%
/,CNCOS%/T$(.!
UVWK7)5&)%DCOR797>%)XRKL/K
G&
Y4R+&6R%E:(=+*CORZCD
C:+&
[,?\:7]9:S7M:?.P:^$
!
_V+/`:a+$G$%9)(:a$A%%9$G$PR
CD7!
JG7/b#cG8+MWKG8G7/b!
"/TTCD&6d%Tc GCDK:GRCDQô
S%/C=MRCD:NeCD(%*9d&
Những bài học hay - Người đăng: hungmanh371905
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Những bài học hay 9 10 679