Ktl-icon-tai-lieu

Những cách nuôi dạy trí tuệ và kỹ năng của trẻ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 190 trang   |   Lượt xem: 773 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÛÄNG CAÁCH NUÖI DAÅY TRÑ TUÏÅ VAÂ KYÄ NÙNG CUÃA TREÃ 1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
M
M
M
U
U
U
Å
Å
Å
C
C
C
L
L
L
U
U
U
Å
Å
Å
C
C
C
KYÄÄ NÙNG CHUNG.................................................................................. 5
Muöën con viïët chûä àeåp..........................................................................6
Baån coá daåy cho con yïu thñch viïåc àoåc saách?...................................... 8
Àïí khuyïën khñch treã àaä àoåc thaåo ...................................................... 11
Hoåc àoåc theo caách nghe....................................................................... 14
Hoåc àoåc bùçng caách nhòn......................................................................15
10 caách giuáp treã tûå tin trûúác nhûäng con sö....................................... 16
ë..................................................................................................................
10 caách giuáp treã phaát triïín kyä nùng àoåc...........................................19
10 àiïìu giuáp con baån nêng cao hiïåu quaã àoåc saách...........................22
Caác hoaåt àöång thuá võ àïí phaát triïín kyä nùng viïët.............................24
Caác hoaåt àöång vui giuáp phaát triïín kyä nùng nghe............................27
Àoåc saách: Con baån àang úã giai àoaån naâo?.........................................29
Laâm thïë naâo àïí giuáp con phaát triïín vöën tûâ vûång?...........................31
Khuyïën khñch nhûäng treã yïu thñch viïåc viïët laách............................34
Caác hoaåt àöång thuá võ thuác àêíy kyä nùng noái cuãa treã ........................36
Nhûäng neát veä àêìu tiïn........................................................................40
Sûãa têåt noái ngoång................................................................................ 44
Những cách nuôi dạy trí tuệ và kỹ năng của trẻ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những cách nuôi dạy trí tuệ và kỹ năng của trẻ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
190 Vietnamese
Những cách nuôi dạy trí tuệ và kỹ năng của trẻ 9 10 182