Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG CẠM BẪY KHI CHỌN NGHỀ

Được đăng lên bởi letuanlinh996
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Những 'bẫy ảo' khi lựa chọn nghề
Khi lựa chọn công việc cho mình, rất nhiều người đã mắc phải những sai lầm mà chính
bản thân họ cũng không dễ dàng nhận ra.

Rất đơn giản để chọn lấy một cái nghề?
Việc chọn được một nghề đúng phải suy nghĩ, nghiên cứu qua một quá trình, đòi hỏi rất
nhiều nỗ lực của bạn. Hơn nữa, có vô số bước trong việc chọn nghề, vì vậy bạn nên cNn
trọng và tìm kiếm đầy đủ thông tin.
Cố vấn nghề nghiệp là người tư vấn tốt nhất?
Người tư vấn việc làm chỉ có thể gợi ý cho bạn một nghề phù hợp, và có thể cung cấp cho
bạn hướng dẫn để thăng tiến. Tuy nhiên, bạn cần có những nỗ lực của chính mình để
phân tích những lựa chọn phía trước.
Không "đoái hoài" đến sở thích
Bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tìm thấy các cách để biến sở thích của mình thành nghề
nghiệp theo lựa chọn của mình. Hơn nữa, nếu bạn chọn việc gì đó thích làm, thì khả năng
thành công sẽ tăng lên gấp bội.
Loá mắt vì “Những nghề tốt nhất”
Trên thực tế, bạn rất dễ bị ảnh hưởng bởi hàng loạt các mNu tin hay sách báo liệt kê ra
“những nghề hot”. Tuy nhiên, rõ ràng là bạn nên gạt bỏ những danh sách như vậy nếu
không có ngành nào trong số đó thu hút bạn. Tại sao bạn cho phép ai đó khác có quyền
bó hẹp bạn theo lựa chọn của họ? Có thể bạn không bao giờ dự đoán trước được rằng một

vài năm nữa thì nghề hot nhất bây giờ sẽ ra sao. Vậy, bạn nên xem xét sở thích, kĩ năng,
giá trị xã hội của mình trong khi chọn việc.
Tiền là số 1?
Dù tiền bạc là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống của bất kì ai, nhưng chắc chắn nó
không phải là yếu tố duy nhất chi phối quyết định của bạn khi chọn nghề. Theo nhiều
nghiên cứu và khảo sát đã chỉ ra rằng tiền bạc không làm ra sự hài lòng trong công việc.
Nhiều người nghĩ rằng thích thú với công việc mới là điều quan trọng khác.

...
Nhng 'by o' khi la chn ngh
Khi la chn công vic cho mình, rt nhiu người đã mc phi nhng sai lm mà chính
bn thân h cũng không d dàng nhn ra.
Rt đơn gin để chn ly mt cái ngh?
Vic chn được mt ngh đúng phi suy nghĩ, nghiên cu qua mt quá trình, đòi hi rt
nhiu n lc ca bn. Hơn na, có vô s bước trong vic chn ngh, vì vy bn nên cNn
trng và tìm kiếm đầy đủ thông tin.
C vn ngh nghip là người tư vn tt nht?
Người tư vn vic làm ch có th gi ý cho bn mt ngh phù hp, và có th cung cp cho
bn hướng dn để thăng tiến. Tuy nhiên, bn cn có nhng n lc ca chính mình để
phân tích nhng la chn phía trước.
Không "đoái hoài" đến s thích
Bn hoàn toàn có th d dàng tìm thy các cách để biến s thích ca mình thành ngh
nghip theo la chn ca mình. Hơn na, nếu bn chn vic gì đó thích làm, thì kh năng
thành công s tăng lên gp bi.
Loá mt vì “Nhng ngh tt nht”
Trên thc tế, bn rt d b nh hưởng bi hàng lot các mNu tin hay sách báo lit kê ra
“nhng ngh hot”. Tuy nhiên, rõ ràng là bn nên gt b nhng danh sách như vy nếu
không có ngành nào trong s đó thu hút bn. Ti sao bn cho phép ai đó khác có quyn
bó hp bn theo la chn ca h? Có th bn không bao gi d đoán trước được rng mt
NHỮNG CẠM BẪY KHI CHỌN NGHỀ - Trang 2
NHỮNG CẠM BẪY KHI CHỌN NGHỀ - Người đăng: letuanlinh996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
NHỮNG CẠM BẪY KHI CHỌN NGHỀ 9 10 597