Ktl-icon-tai-lieu

Những câu hỏi phỏng vấn thú vị

Được đăng lên bởi trungnguyenchi92
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1114 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn
Việc bước vào vòng phỏng vấn thường làm cho người tìm việc rất hồi hộp và lo lắng. Dưới đây
là những câu hỏi phỏng vấn thường gặp và những gợi ý trả lời phù hợp có thể giúp ích cho bạn:

1. Hãy tự giới thiệu về Anh/Chị!
Hãy bao quát 4 lĩnh vực trong cuộc sống của bạn: những năm đầu đời, học vấn, kinh nghiệm làm
việc và vị trí hiện tại. Nội dung trình bày không nên vượt quá 2 phút, đừng lan man hay quá chau
truốt. Câu hỏi này thường được nêu lên khi bắt đầu cuộc phỏng vấn, vì thế, nếu trả lời tốt, bạn sẽ
có nhiều sự tự tin hơn.
2. Anh/chị có thể mang đến cho chúng tôi điều gì mà các ứng viên khác không có?
Nếu câu hỏi này được đặt ra khi vừa bắt đầu cuộc phỏng vấn, bạn có thể phản hồi bằng cách
trình bày về các kỹ năng và kinh nghiệm sẽ làm lợi cho công ty. Ngoài ra, bạn cũng nên tìm hiểu
trước một số thông tin về vị trí công việc. Tránh các câu trả lời dựa trên các giả định chủ quan
của bạn.
Tuy nhiên, nếu nhà tuyển dụng đưa ra câu hỏi này sau khi đã mô tả về vị trí phỏng vấn, họ đang
muốn tìm hiểu những thành công trong quá khứ của bạn. Đây chính là cơ hội tốt để thể hiện khả
năng giải quyết vấn đề đấy!
3. Điểm mạnh của Anh/Chị?
Bạn nên liệt kê từ 3 đến 4 điểm mạnh liên quan đến các nhu cầu của nhà tuyển dụng, dựa trên
quá trình tìm hiểu và thông tin có được về công ty.
4. Anh/Chị đã từng gặt hái thành công chưa?
Hãy xác định các thành công đã đạt được của bạn và trả lời. Hãy cố gắng chọn lựa những thành
công liên quan đến các nhu cầu và giá trị của công việc.
5. Giới hạn của Anh/Chị?
Một câu trả lời quá mạnh mẽ có thể gây phản tác dụng và trở thành yếu điểm. Bạn có thể nói như
sau: "Tôi luôn mong muốn hoàn thành tất cả các công việc, vì thế thỉnh thoảng trở nên quá hăng
hái và đòi hỏi khắt khe đối với công ty. Tuy nhiên, tôi đang cố gắng để khắc phục yếu điểm này."
hay đề cập đến một khoá huấn luyện bổ sung nghề nghiệp nào đó. Đừng bao giờ tỏ ra là người
hoàn hảo, tuy nhiên cũng đừng nên đề cập một cách quá cụ thể.

Cổng thông tin việc làm hàng đầu Việt Nam - 

6. Mức lương mong muốn của Anh/Chị?
Hãy có gắng trì hoãn câu trả lời cho đến khi bạn biết được các thông tin cụ thể về công việc và
mức lương mà công ty trả cho các vị trí tương tư. Nếu tình thế quá bắt buộc, bạn có thể trả lời
như sau: "Ông đã biết được mức lương của tôi ở công ty Ajax, tôi hy vọng là sẽ có một bước tiến
khi đến làm việc tại Accme. Có lẽ, chúng ta nên bàn bạc thêm về các nghĩa vụ và phạm vi công
việc mà tôi phải đảm n...
Cng thông tin vic làm hàng đầu Vit Nam - http://tuyendung.com.vn
Nhng câu hi thư
ng gp khi phng vn
Vic bước vào vòng phng vn thường làm cho người tìm vic rt hi hp và lo lng. Dưới đây
là nhng câu hi phng vn thường gp và nhng gi ý tr li phù hp có th giúp ích cho bn:
1. Hãy t gii thiu v Anh/Ch!
Hãy bao quát 4 lĩnh vc trong cuc sng ca bn: nhng năm đầu đời, hc vn, kinh nghim làm
vic và v trí hin ti. Ni dung trình bày không nên vư
t quá 2 phút, đừng lan man hay quá chau
trut. Câu hi này thường được nêu lên khi bt đầu cuc phng vn, vì thế, nếu tr li tt, bn s
có nhiu s t tin hơn.
2. Anh/ch có th mang đến cho chúng tôi điu gì mà các ng viên khác không có?
Nếu câu hi này được đặt ra khi va bt đầu cuc phng vn, bn có th phn hi bng cách
trình bày v các k năng và kinh nghim s làm li cho công ty. Ngoài ra, bn cũng nên tìm hiu
trước mt s thông tin v v trí công vic. Tránh các câu tr li da trên các gi định ch quan
ca bn.
Tuy nhiên, nếu nhà tuyn dng đưa ra câu hi này sau khi đã mô t v v trí phng vn, h đang
mun tìm hiu nhng thành công trong quá kh ca bn. Đây chính là cơ hi tt để th hin kh
năng gii quyết vn đề đấy!
3. Đim mnh ca Anh/Ch?
Bn nên lit kê t 3 đến 4 đim mnh liên quan đến các nhu cu ca nhà tuyn dng, da trên
quá trình tìm hiu và thông tin có được v công ty.
4. Anh/Ch đã tng gt hái thành công chưa?
Hãy xác định các thành công đã đạt được ca bn và tr li. Hãy c gng chn la nhng thành
công liên quan đến các nhu cu và giá tr ca công vic.
5. Gii hn ca Anh/Ch?
Mt câu tr li quá mnh m có th gây phn tác dng và tr thành yếu đim. Bn có th nói nh
ư
sau: "Tôi luôn mong mun hoàn thành tt c các công vic, vì thế thnh thong tr nên quá hăng
hái và đòi hi kht khe đi vi công ty. Tuy nhiên, tôi đang c gng để khc phc yếu đim n
ày."
hay đề cp đến mt khoá hun luyn b sung ngh nghip nào đó. Đừng bao gi t ra là người
hoàn ho, tuy nhiên cũng đừng nên đề cp mt cách quá c th.
Những câu hỏi phỏng vấn thú vị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những câu hỏi phỏng vấn thú vị - Người đăng: trungnguyenchi92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Những câu hỏi phỏng vấn thú vị 9 10 750