Ktl-icon-tai-lieu

Những "tuyệt chiêu" trong Excel

Được đăng lên bởi kthdk2013-gmail-com
Số trang: 184 trang   |   Lượt xem: 3464 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Những "tuyệt chiêu"
trong Excel
Mục lục
Lời nói đầu: ................................................................................................................................................... 2
Chiêu thứ 01: Tùy biến cửa sổ làm việc của bảng tính ................................................................................ 4
Chiêu thứ 02: Nhập dữ liệu đồng thời vào nhiều sheet.............................................................................. 9
Chiêu thứ 03: Ngăn chận người sử dụng thực hiện một số hành động nào đó nhất định ...................... 13
Chiêu thứ 04: Ngăn chặn các nhắc nhở không cần thiết .......................................................................... 19
Chiêu thứ 05: Ẩn sheet sao cho người dùng không thể dùng lệnh unhide để hiện ra ............................. 23
Chiêu thứ 06: Tự thiết kế một bảng tính mẫu (template) ........................................................................ 26
Chiêu thứ 07: Tạo chỉ mục cho các Sheet trong Workbook ....................................................................... 36
Chiêu thứ 08: Giới hạn vùng cuộn của bảng tính ...................................................................................... 42
Chiêu thứ 09: Khóa và bảo vệ những ô có chứa công thức ...................................................................... 47
Chiêu thứ 10: Sử dụng định dạng theo điều kiện để tìm dữ liệu trùng.................................................... 54
Chiêu thứ 11: Tìm dữ liệu xuất hiện 2 hoặc nhiều lần bằng công cụ Conditional Formating .................. 58
Chiêu thứ 12: Tạo riêng một thanh công cụ cho riêng một bảng tính cụ thể ........................................... 62
Chiêu thứ 13: Sao chép công thức giữ nguyên tham chiếu tương đối ..................................................... 65
Chiêu thứ 14: Gỡ bỏ những liên kết ma .................................................................................................... 66
Chiêu thứ 15: Giảm kích thước file Excel bị phình to bất thường ............................................................ 70
Chiêu thứ 16: Cứu dữ liệu từ một bảng tính bị lỗi .................................................................................... 74
Chiêu thứ 17: Sử dụng Data-Validation khi danh sách nguồn nằm trong một Sheet khác ....................... 78
Chiêu thứ 18: Điều khiển Conditional Formating bằng checkbox. ............................................................ 81
Chiêu thứ 19: Đánh dấu những ô...
Nhng "tuyt chiêu"
trong Excel
Mc lc
Li nói đu: ................................................................................................................................................... 2
Chiêu th 01: Tùy biến ca s làm vic ca bng tính ................................................................................ 4
Chiêu th 02: Nhp d liu đng thi vào nhiu sheet. ............................................................................. 9
Chiêu th 03: Ngăn chn người s dng thc hin mt s hành đng nào đó nht đnh ...................... 13
Chiêu th 04: Ngăn chn các nhc nh không cn thiết .......................................................................... 19
Chiêu th 05: n sheet sao cho người dùng không thng lnh unhide đ hin ra ............................. 23
Chiêu th 06: T thiết kế mt bng tính mu (template) ........................................................................ 26
Chiêu th 07: To ch mc cho các Sheet trong Workbook ....................................................................... 36
Chiêu th 08: Gii hn vùng cun ca bng tính ...................................................................................... 42
Chiêu th 09: Khóa và bo v nhng ô có cha công thc ...................................................................... 47
Chiêu th 10: S dng đnh dng theo điu kin đm d liu trùng .................................................... 54
Chiêu th 11: Tìm d liu xut hin 2 hoc nhiu ln bng công c Conditional Formating .................. 58
Chiêu th 12: To riêng mt thanh công c cho riêng mt bng tính c th ........................................... 62
Chiêu th 13: Sao chép công thc gi nguyên tham chiếu tương đi ..................................................... 65
Chiêu th 14: G b nhng liên kết ma .................................................................................................... 66
Chiêu th 15: Gim kích thước file Excel b phình to bt thường ............................................................ 70
Chiêu th 16: Cu d liu t mt bng tính b li .................................................................................... 74
Chiêu th 17: S dng Data-Validation khi danh sách ngun nm trong mt Sheet khác ....................... 78
Chiêu th 18: Điu khin Conditional Formating bng checkbox. ............................................................ 81
Chiêu th 19: Đánh du nhng ô cha công thc bng Conditional Formatting..................................... 88
Chiêu th 20: Đếm hoc cng nhng ô đã được đnh dng có điu kin................................................ 89
Chiêu th 21: Tô màu dòng xen k ............................................................................................................ 93
Chiêu th 22: To hiu ng 3D trong các bng tính hay các ô .................................................................. 98
Những "tuyệt chiêu" trong Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những "tuyệt chiêu" trong Excel - Người đăng: kthdk2013-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
184 Vietnamese
Những "tuyệt chiêu" trong Excel 9 10 699