Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tuyển dụng nhân sự

Được đăng lên bởi Dũng Huỳnh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Mục đích của hệ thống

 !"# $%&'()*+
,&$-# +.&$-+
/+.+
0( $+
1"23)*+
0))*+
4&$-5*.+
65*.+
,&7+
II. Yêu cầu
1.Đặt tả yêu cầu:
(0188$29:&
$-;"23;))*;:&$-5*.;%5
*.;&7+
2.Danh sách acotor
o <=>?# 
1@A:&$-;5;))*;:&$-
5*.;%5*.;&7+
o <B>1
0( $;"23)*;))*
o <B>1@AC70D
1@A7:E*'$-.F
3.Danh sách use case
- G9&$-
- 09&$-
- H5&$-
- $&$-
- .
- 0( $
- 1"23)*
Phân tích tuyển dụng nhân sự - Trang 2
Phân tích tuyển dụng nhân sự - Người đăng: Dũng Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phân tích tuyển dụng nhân sự 9 10 613