Ktl-icon-tai-lieu

phát triển nguồn nhân lực trong ngành công nghệ thông tin

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Từ những thập niên cuối thế kỷ XX đã diễn ra cuộc cách mạng khoa học
- công nghệ hiện đại mà một trong những đặc trưng nổi bật là cách mạng
trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT). Có thể nói, CNTT là một trong
những động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành
công nghệ cao khác, đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã
hội của thế giới. Nền kinh tế công nghiệp đang chuyển sang nền kinh tế tri
thức.
Là một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, đầu
mối giao lưu quốc tế, TP.HCM phải phát triển CNTT, con đường tất yếu để
hình thành xã hội thông tin, góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh, mạnh, bền
vững, tạo khả năng đi tắt, đón đầu, rút ngắn quá trình CNH, HĐH và chủ
động hội nhập kinh tế thế giới. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực CNTT
chất lượng cao là khâu đột phá, có ý nghĩa quyết định thành công.
TP.HCM hiện chiếm gần 50% tổng số trường đại học và cao đẳng có
chức năng đào tạo về CNTT của cả nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp
CNTT trên địa bàn luôn than phiền là việc tuyển dụng nhân sự CNTT rất khó
và quá tốn thời gian, tỷ lệ tuyển dụng được chỉ đạt dưới 10% số lượng ứng
viên. Việc phát triển ngành công nghiệp non trẻ này đang bị khủng hoảng
thiếu nguồn nhân lực trầm trọng.
Do vậy, việc nghiên cứu các vấn đề về phát triển nguồn nhân lực
CNTT ở TP.HCM là rất cần thiết, có tính cấp bách về ý nghĩa khoa học và
giá trị thực tiễn. Đó là lý do tác giả chọn đề tài "Phát triển nguồn nhân lực
CNTT trong tiến trình CNH, HĐH ở TP.HCM đến năm 2020” làm luận
án Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Do tầm quan trọng và mang tính chiến lược của đề tài, nên đã có một số
công trình nghiên cứu, sách và bài báo, bài tham luận ở nhiều cuộc hội thảo
liên quan đến đề tài luận án từ nhiều góc độ khác nhau.
Về phát triển nguồn nhân lực nói chung
H. John Bernardin (2007), Human resource management ; Nolwen
Henaff, Jean Yves Martin ( 2001), Labour, employment and human
resources in Viet Nam after 15 years of renovation; William J. Rothwell,
Robert K. Prescott và Maria W. Taylor (2010), Human resources
transformation; PGS. Trần Văn Tùng, Lê Ái Lâm (1996), Phát triển nguồn
nhân lực - kinh nghiệm thế giới và thực tiễn Việt Nam; PTS. Mai Quốc
Chánh chủ biên (1999), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu
cầu CNH, HĐH đất nước; TS Phạm Đức Chính (2005), Thị trường lao động
– cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt Nam ; TS. Nguyễn Trần Dương chủ nhi...
1
M ĐẦU
1. Tính cp thiết của đề tài
T nhng thp niên cui thế k XX đã diễn ra cuc cách mng khoa hc
- công ngh hin đại mt trong những đặc trưng nổi bt cách mng
trong lĩnh vực công ngh thông tin (CNTT). th nói, CNTT mt trong
những động lc quan trng nht ca s phát trin, cùng vi mt s ngành
công ngh cao khác, đang làm biến đổi sâu sắc đời sng kinh tế, văn hoá,
hi ca thế gii. Nn kinh tế công nghiệp đang chuyn sang nn kinh tế tri
thc.
mt trung tâm ln v kinh tế, văn hóa, khoa hc - công ngh, đầu
mối giao lưu quốc tế, TP.HCM phi phát trin CNTT, con đường tt yếu để
hình thành hi thông tin, góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh, mnh, bn
vng, to kh năng đi tắt, đón đầu, rút ngắn quá trình CNH, HĐH ch
động hi nhp kinh tế thế gii. Trong đó, phát triển ngun nhân lc CNTT
chất lượng cao là khâu đột phá, có ý nghĩa quyết định thành công.
TP.HCM hin chiếm gn 50% tng s trường đại học cao đẳng có
chức năng đào tạo v CNTT ca c nước. Tuy nhiên, các doanh nghip
CNTT trên địa bàn luôn than phin là vic tuyn dng nhân s CNTT rt khó
quá tn thi gian, t l tuyn dụng đưc ch đạt i 10% s ng ng
viên. Vic phát trin ngành công nghip non tr này đang bị khng hong
thiếu ngun nhân lc trm trng.
Do vy, vic nghiên cu các vấn đề v phát trin ngun nhân lc
CNTT TP.HCM là rt cn thiết, tính cp bách v ý nghĩa khoa hc và
giá tr thc tin. Đó là lý do tác gi chọn đề tài "Phát trin ngun nhân lc
CNTT trong tiến trình CNH, HĐH TP.HCM đến năm 2020làm lun
án Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính tr.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Do tm quan trng mang tính chiến lược của đề tài, nên đã một s
công trình nghiên cu, sách bài báo, bài tham lun nhiu cuc hi tho
liên quan đến đề tài lun án t nhiều góc độ khác nhau.
V phát trin ngun nhân lc nói chung
H. John Bernardin (2007), Human resource management ; Nolwen
Henaff, Jean Yves Martin ( 2001), Labour, employment and human
resources in Viet Nam after 15 years of renovation; William J. Rothwell,
Robert K. Prescott Maria W. Taylor (2010), Human resources
transformation; PGS. Trần Văn Tùng, Ái Lâm (1996), Phát triển nguồn
nhân lực - kinh nghiệm thế giới thực tiễn Việt Nam; PTS. Mai Quốc
Chánh chủ biên (1999), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu
cầu CNH, HĐH đất nước; TS Phạm Đức Chính (2005), Thị trường lao động
cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt Nam ; TS. Nguyn Trần Dương chủ nhim
(2005), Đề tài Hiện trạng cung cầu nguồn lao động kỹ thuật TP.HCM
phát triển nguồn nhân lực trong ngành công nghệ thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phát triển nguồn nhân lực trong ngành công nghệ thông tin - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
phát triển nguồn nhân lực trong ngành công nghệ thông tin 9 10 270