Ktl-icon-tai-lieu

Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

Được đăng lên bởi hxthang1000
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG THÁI TÂY

Số: 134A/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hồng Thái Tây, ngày 24 tháng 10 năm
2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật – dự toán
Công trình: Đường nội đồng xã Hồng Thái Tây
Hạng Mục: Tuyến từ nhà ông Bo thôn 5 đi Đầm Chũng
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG THÁI TÂY
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/ NĐ - CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/ NĐ - CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/ NĐ - CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về
quản lý chất lượng công trình xây dựng ;
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT - BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng
"Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày
12/2/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình";
Căn cứ Quyết định số 4170/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh
Quảng Ninh "V/v quy định thực hiện phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư và
hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách
địa phương đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh";
Căn cứ quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng chính phủ về
ban hành chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;
Căn cứ thông tư số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011
của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ kế hoạch và đầu tư; Bộ tài chính;
C¨n cø th«ng t sè 28/2012/TT-BTC ngµy 24/2/2012 cña Bé tµi chÝnh vÒ viÖc
Quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.
Xét tờ trình số 17/TTr-BQLXDNTM ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Ban
quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hồng Thái Tây “V/v xin phê duyệt báo cáo
kinh tế kỹ thuật – dự toán Công trình: Đường nội đồng xã Hồng Thái Tây; Hạng
Mục: Tuyến từ nhà ông Bo thôn 5 đi Đầm Chũng”,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật – dự toán; công trình đường nội
đồng xã Hồng Thái Tây.
1. Tên công trình: Đường nội đồng xã Hồng Thái Tây;
Hạng mục: Tuyến từ nhà ông Bo thôn 5 đi Đầm Chũng
2. Chủ đầu tư: UBND xã Hồng Thái Tây.
3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Hoàn thiện cở sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu
sử dụng của nhân dân và đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã .
4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng :
Quy mô xây dựng: Tổng chiều dài 1.056,5m với kết cấu nền đường bằng đất
cấp III, độ chặt K = 0,95 (Trong đó: Mặt đường bê...
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG THÁI TÂY
Số: 134A/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hồng Thái Tây, ngày 24 tháng 10 năm
2013
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật – dự toán
Công trình: Đưng nội đng xã Hng Thái y
Hạng Mục: Tuyến từ nhà ông Bo thôn 5 đi Đầm Chũng
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG THÁI TÂY
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/- CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ v
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/ NĐ - CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/ NĐ - CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về
quản lý chất lượng công trình xây dựng ;
Căn cứ Thông số 03/2009/TT - BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng
"Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày
12/2/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình";
Căn cứ Quyết định số 4170/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tnh
Quảng Ninh "V/v quy đnh thực hiện phân cấp thẩm quyền quyết định đầu
hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách
địa phương đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh";
n cứ quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 ca Thủ tướng chính phv
ban nh cơng tnh MTQG y dng nông thôn mới;
n c thông tư số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011
của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ kế hoạch và đầu tư; Bộ tài chính;
C¨n cø th«ng t sè 28/2012/TT-BTC ngµy 24/2/2012 cña Bé tµi chÝnh vÒ viÖc
Quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.
Xét tờ trình số 17/TTr-BQLXDNTM ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Ban
quản xây dựng nông thôn mới Hồng Thái Tây “V/v xin phê duyệt báo cáo
kinh tế kỹ thuật dự toán Công trình: Đưng ni đng xã Hng Thái Tây; Hạng
Mục: Tuyến từ nhà ông Bo thôn 5 đi Đầm Chũng”,
Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật - Trang 2
Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật - Người đăng: hxthang1000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 9 10 860