Ktl-icon-tai-lieu

Phép lịch sự

Được đăng lên bởi datnguyen-0217
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Noäi Dung
1. Pheùp Lòch Söï laø gì ?.........................................................................2
2. Taïi Sao Phaûi Giöõ Pheùp Lòch Söï.......................................................2
3. Söï Caàn Thieát Cuûa Pheùp Lòch Söï.....................................................2
4. Lôïi Ích Cuûa Lòch Söï.........................................................................3
5. Toùm löôïc...........................................................................................3
LÒCH SÖÏ TRONG VIEÄC CHAØO HOÛI................................................4
LÒCH SÖÏ TRONG VIEÄC GIÔÙI THIEÄU..............................................6
LÒCH SÖÏ TRONG CÖÛ CHÆ VAØ AÊN MAËC.........................................8
LÒCH SÖÏ TRONG LÔØI NOÙI..............................................................10
LÒCH SÖÏ KHI RA ÑÖÔØNG..............................................................13
LÒCH SÖÏ NÔI COÂNG COÄNG............................................................15
LÒCH SÖÏ NÔI COÂNG SÔÛ VAØ NHAØ RIEÂNG...................................17
LÒCH SÖÏ QUA THÖ TÖØ VAØ QUAØ TAËNG......................................19
LÒCH SÖÏ QUA ÑIEÄN THOAÏI...........................................................21
LÒCH SÖÏ KHI ÑI DÖÏ TIEÄC..............................................................23
LÒCH SÖÏ KHI ÑI CAÉM TRAÏI HAY DU NGOAÏN..........................24
1
Phép lịch sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phép lịch sự - Người đăng: datnguyen-0217
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Phép lịch sự 9 10 876