Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nhân sự

Được đăng lên bởi nga-ngo
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1315 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quaûn Trò Nhaân Söï

QUAÛN TRÒ
NHAÂN SÖÏ
Thaûo Soaïn: Buøi Hoaøng Lôïi

Tuû Saùch Cuûa Nhaø Quaûn Trò Kinh Doanh
Trang 1

Quaûn Trò Nhaân Söï

Phaàn moät: Toång quaùt
Chöông moät: Ñaïi cöông veà Quaûn Trò Nhaân Söï
I. Ñieåm xuaát phaùt
•
•
•
•

Caáp Quaûn Trò Nhaân Söï chöa trang bò ñuû kieán thöùc veà nhöõng nhoùm höôûng lôïi ích (coå ñoâng, khaùch haøng,
nhaân vieân, chính quyeàn, ñoaøn theå)
Thieáu phoái hôïp giöõa caùc chöùc naêng trong Quaûn Trò Nhaân Söï
Thieáu phoái hôïp giöõa caáp quaûn trò vaø nhaân vieân ñeå öùng duïng Quaûn Trò Nhaân Söï
Thaønh quaû chöa ñaùnh giaù khaùch quan

Boán baät quaûn trò nhaân söï
1#. Giôùi haïng trong ñieàu haønh quaûn lyù
2#. Tröôûng boä phaän aùp duïng phöông thöùc Quaûn Trò Nhaân Söï theo chæ ñaïo cuûa laõnh ñaïo, khoâng taïo ñöôïc aûnh
höôûng haäu thuaån
3#. Quaûn trò tröïc tuyeán kieâm luoân ñieàu haønh nhaân söï, tröôûng boä phaän chæ boå sung thieáu soùt
4#. Tröôûng boä phaän laø ñoái taùc chieán löôïc, thaønh vieân cuûa ban laõnh ñaïo. Tröôûng boä phaän ñaïi dieän cho toaøn theå
nhaân vieân trong doanh nghieäp tröïc tieáp laøm vieäc vôùi ban laõnh ñaïo nhaèm thieát keá, kieåm nghieäm vaø öùng duïng
nhöõng moâ hình quaûn trò nhaân söï vaøo chieán löôïc phaùt trieån cuûa doanh nghieäp.
Coù moâ thöùc Quaûn Trò Nhaân Söï thì thieáu khaûo nghieäm chi tieát coù khaûo nghieäm chi tieát thì thieáu moâ thöùc -,nhaø
nghieân cöùu thì thieáu: toång theå, hoäi nhaäp, so saùnh ña vaên hoaù
Moâ hình tuaàn hoaøn quan ñieåm toång theå ñònh höôùng vieãn caûnh QTNS

Tuyeån duïng

Phaùt trieån

Ñaùnh giaù
thaønh tích

Khaùch haøng-Nhaân
vieân-Coå ñoâng-Moâi
tröôøng

Möùc löông

II. Ñònh nghóa

Trang 2

Quaûn Trò Nhaân Söï
QTNN laø söï phoái hôïp moät caùch toång theå caùc hoaït ñoäng hoaïch ñònh, tuyeån moä, tuyeån choïn, duy trì, phaùt trieån,
ñoäng vieân vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho taøi nguyeân nhaân söï thoâng qua toå chöùc, nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu
chieán löôïc vaø ñònh höôùng vieãn caûnh cuûa toå chöùc.
• Taøi nguyeân nhaân söï laø taát caû moïi coù nhaân tham gia baát cöù hoaït ñoäng naøo
• Toå chöùc coù theå lôùn nhoû ñôn giaûn hay phöùc taïp, laø chính trò hay tranh cöû
• Quaûn trò nhaän söï hieän dieän khaép moïi phoøng ban

III. Muïc tieâu QTNS

Quaûn trò nhaän söï nhaèm phuï vuï
• Khaùch haøng: QTNS ñònh höôùng thò tröôøng
• Coå ñoâng: QTNS ñònh höôøng lôïi nhuaän
• Nhaân vieân: QTNS ñònh höôùng nhaân baûn
• Moâi tröôøng: QTNS ñònh höôøng sinh thaùi
Ñònh höôùng theo taàm nhìn chieán löôïc, taøi nguyeân nh...
Quaûn Trò Nhaân Söï
Trang 1
QUAÛN TRÒ
NHAÂN SÖÏ
Thaûo Soaïn: Buøi Hoaøng Lôïi
Tuû Saùch Cuûa Nhaø Quaûn Trò Kinh Doanh
Quản trị nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nhân sự - Người đăng: nga-ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Quản trị nhân sự 9 10 976