Ktl-icon-tai-lieu

SAP 200

Được đăng lên bởi Thanh Luu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 1 lần
3.2 Phần tử thanh ( Frame)
− Theo quan điểm của kết cấu một cấu kiện có một chiều lơn hơn 8 lần 2 chiều còn lại thì ta có
thể coi nó là phần tử thanh. Vì vậy, phần tử thanh dùng để mô hình hóa cho các kết cấu dầm, dàn,
khung phẳng (2D), khung không gian (3D), thanh giằng, dây cáp...
− Trong sơ đồ tính phần tử thanh biểu diễn qua một đoạn thẳng là trục của các cấu kiện, mỗi
phần tử có hai nút, nút đầu ký hiệu là i và nút cuối ký hiệu là j (theo trật tự vẽ phần tử).

Hình 1.5 Hệ tọa độ riêng phần tử thanh
− Mỗi thanh có một hệ tọa độ địa phương riêng, dùng khi mô tả cho các đại lượng: tiết diện, khai
báo tải trọng trên phần tử và biểu thị các kết quả nội lực. Cấu trúc hệ tọa độ riêng PT có 3 trục :
Trục 1 (đỏ ) nằm dọc theo trục thanh, chiều đi từ i đến j, trục 2 (trắng), trục 3 (xanh) hợp với trục1
theo qui tắc bàn tay phải.

2

1

3
Hình 1.6 Hệ tọa độ riêng phần tử thanh
Trong SAP2000 khi vẽ các phần tử trực giao, nên theo trật tự từ dưới lên trên, từ trái sang phải.
− Trong những trường hợp với phần tử xiên và người dùng muốn khai báo hệ tọa độ riêng không
theo mặc định trên, có thể dùng khai báo “Góc toạ độ phần tử”. Khai báo này có thể :
+ Đổi chiều của trục 1.
+ Khai báo giá trị góc quay, cho phép
quay trục 2&3 quanh trục 1 tạo ra
hệ tọa độ mới so với hệ mặc định.
Góc là dương khi quay ngược chiều
kim đồng hồ nếu nhìn từ chiều
dương trục 1.
Hình 1.7 Thanh có tiết diện thay đổi
− Các thanh coi là thẳng đứng nếu góc nghiêng với trục Z<= 100.
− SAP2000 cho phép khai báo nhiều loại tiết diện thanh khác nhau, với hai nhóm chính: thanh
có thể có tiết diện không đổi ( thanh lăng trụ - Primastic ) hoặc thanh có tiết diện thay đổi trên
chiều dài thanh ( Non- Primastic ).
− Giao điểm giữa các thanh, ngoài các liên kết cứng thông thường (không cần khai báo), SAP
cho phép khai báo một số liên kết đặc biệt tại các nút để mô tả cho các đầu thanh có khớp, các
thanh qui tụ tại nút không đồng qui hoặc độ dài phủ lấp của các thanh lớn . . . (Release, Rigid ).

− Khi tính toán, nếu dùng các tiết diện mẫu chương trình SAP tự động tính các đặc trưng hình
học của phần tử thanh A, I22, I33, J, Section modulus (mô men chống uốn), Plastic modulus (mô
men dẻo), Radius of Gyration (bán kính quán tính)…
− Các loại tải trọng tác dụng lên PT thanh :
TT tập trung trên phần tử , TT phân bố (đều hoặc không đều), Trọng lực, TT bản thân, TT
nhiệt, TT US trước, TT động (Response Spectrum & Time History), TT di động.
− Nội lực của phần tử thanh: 6 thành phần : P,V1,V2,T, M22, M33 .Với bà...
3.2 Phn t thanh ( Frame)
Theo quan đim ca kết cu mt cu kin mt chiu lơn hơn 8 ln 2 chiu còn li thì ta
th coi là phn t thanh. Vì vy, phn t thanh dùng để hình hóa cho các kết cu dm, dàn,
khung phng (2D), khung không gian (3D), thanh ging, dây cáp...
Trong sơ đồ tính phn t thanh biu din qua mt đon thng trc ca các cu kin, mi
phn t có hai nút, nút đầu ký hiu là i và nút cui ký hiu là j (theo trt t v phn t).
Hình 1.5 H ta độ riêng phn t thanh
Mi thanh có mt h ta độ địa phương riêng, dùng khi mô t cho các đại lượng: tiết din, khai
báo ti trng trên phn t biu th các kết qu ni lc. Cu trúc h ta độ riêng PT 3 trc :
Trc 1 (đỏ ) nm dc theo trc thanh, chiu đi t i đến j, trc 2 (trng), trc 3 (xanh) hp vi trc1
theo qui tc bàn tay phi.
2 1
3
Hình 1.6 H ta độ riêng phn t thanh
Trong SAP2000 khi v các phn t trc giao, nên theo trt t t dưới lên trên, t trái sang phi.
Trong nhng trường hp vi phn t xiên và người dùng mun khai báo h ta độ riêng không
theo mc định trên, có th dùng khai báo “Góc to độ phn t”. Khai báo này có th :
+ Đổi chiu ca trc 1.
+ Khai báo giá tr góc quay, cho phép
quay trc 2&3 quanh trc 1 to ra
h ta độ mi so vi h mc định.
Góc dương khi quay ngược chiu
kim đồng h nếu nhìn t chiu
dương trc 1.
Hình 1.7 Thanh có tiết din thay đổi
Các thanh coi là thng đứng nếu góc nghiêng vi trc Z<= 10
0
.
SAP2000 cho phép khai báo nhiu loi tiết din thanh khác nhau, vi hai nhóm chính: thanh
th tiết din không đổi ( thanh lăng tr - Primastic ) hoc thanh tiết din thay đổi trên
chiu dài thanh ( Non- Primastic ).
Giao đim gia các thanh, ngoài các liên kết cng thông thường (không cn khai báo), SAP
cho phép khai o mt s liên kết đặc bit ti các nút để t cho các đu thanh khp, c
thanh qui t ti nút không đồng qui hoc độ dài ph lp ca các thanh ln . . . (Release, Rigid ).
SAP 200 - Trang 2
SAP 200 - Người đăng: Thanh Luu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
SAP 200 9 10 321