Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ tư duy

Được đăng lên bởi nkh2111
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Khái niệm
Kỹ thuật hình hoạ

Sơ ñồ tư duy

Khai phá tiềm năng bộ não
Kết hợp các năng lực tư duy
Sử dụng hiệu quả quỹ thời gian

Sơ ñồ tư duy
40-50
nghìn
suy nghĩ
mỗi ngày

Mọi thứ rối tung

Suy nghĩ
&

1

Lịch sử

Lịch sử
Hàng tri u
người

Tony Buzan

sử dụng

Giảng viên. ðại sảnh.Văn nghệ. Loa.

Chia sẻ về
Cách học
Sơ ñồ hoá

ðèn.Thi cử.Sinh viên.Sân bãi.Micrô.
Cây cối.Giao lưu.Ghế ñá.Liên hoan.
Hiệu phó.Giảng ñường. Máy tính.
Học tập . Quạt . Bí thư . Vườn hoa
Bảo vệ . Bàn ghế. Bạn bè. Nhà tập.
Thể thao . Máy chiếu . Nghiên cứu.,.

Ý

Ý con

ín
h

Ý con

1

Ý

Ý con

4

CHỦ ðỀ

ính
3

2

Ý con

ch

Ý

n
co

Ý

ính
ch

h 2
chín

Ý

3

Ý con 1
Ý
co
n
Ý
2
co
n
3

1
con

CHỦ ðỀ

ch

3

1

Ýc
on

Ý

2
co n

Ý

Ý

h 2
chín

Ý con

4

ính

Ýc
on
3

1

Ý

ính
ch

Ýc
on

Ý con

ch

1
con

2

ín
h

Ý

Ý
Ý

n
co

ch

Ýc
on
3

Ý

Ý
1

Ýc
on
3

Ýc
on
2
co n

Ý con 1
Ý
co
n
Ý
2
co
n
3

2

Hứng
thú!!!

Giải quyết vấn ñề

Sáng tạo

Sáng tạo

Tăng sức mạnh

sáng
tạo
Tập hợp
&

Lưu giữ
ý tưởng
D li u kh ng l

khả thi

3

Khi có sơ ñồ tư duy
Hạn chế?

Số lượng
hay

Khổ giấy

Hàng trăm nghìn ý tưởng

kết nối?

Chi tiết

Hệ thống ý tưởng

BT xem bản ñồ
Tìm chợ
ðồng Xuân

4

Chi tiết & Tổng thể

Tăng khả năng

Ghi nhớ
Thuận tiện
ThÓ thèng nhÊt
Tèi ®a ho¸
2 b¸n cÇu n o

Nhìn
ðọc
Suy ngẫm
Ghi nhớ

Người ñi học

Ghi chép

Ghi nhớ
Ghi chép

Không lệ thuộc vào trình tự

Viết luận
Viết báo cáo

Giảm thiểu tối ña câu chữ

Thuyết trình
Suy nghĩ
Tập trung

Phát huy trí nhớ thị giác

5

Cá nhân
Lên kế hoạch
Tổ chức
Phân tích vấn ñề
Giải quyết vấn ñề
Khởi tạo ý tưởng
Lập danh sách
...

Trong tổ chức
Lên kế hoạch
Làm dự án
Tổ chức
ðàm phán
Hội họp
ðào tạo
Phỏng vấn
ðánh giá
Miêu tả khái quát

BT lập kế hoạch
sử dụng công cụ

6

...
1
Sơ ñồ tư duy
Khái nim
K thut hình ho
Khai phá tim năng b não
Kết hp các năng lc tư duy
S dng hiu qu qu thi gian
Sơ ñồ tư duy
40-50
nghìn
suy nghĩ
mi ngày
Suy nghĩ
&
Mi thri tung
Sơ đồ tư duy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sơ đồ tư duy - Người đăng: nkh2111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sơ đồ tư duy 9 10 191