Ktl-icon-tai-lieu

Sống theo phương thức 8020

Được đăng lên bởi Trong Nguyen Thanh
Số trang: 226 trang   |   Lượt xem: 887 lần   |   Lượt tải: 2 lần
© Richard Koch 2004. Taác phêím “Living The 80/20 Way: Work Less,
Worry Less, Succeed More, Enjoy More” xuêët baãn lêìn àêìu búãi Nicholas
Brealey Publishing, London and Boston, 2004. Baãn dõch àûúåc xuêët baãn
theo thoãa thuêån vúái Nicholas Brealey Publishing.

Muåc luåc

Lúâi tûåa

7

Phêìn 1

GIÚÁI THIÏÅU
1.
2.

YÁ tûúãng lúán laâ gò?
Saáng taåo nhiïìu tûâ söë ñt

17
31

3.

Chuáng ta súã hûäu toaân böå thúâi gian
trong thïë giúái naây

45

Phêìn 2

TAÅO NÏN CAÁCH SÖËNG VAÂ CUÖÅC SÖËNG
4.

Têåp trung vaâo 20 phêìn trùm
töët nhêët cuãa baån

65

5.
6.

Vui vúái cöng viïåc vaâ thaânh cöng
Veán maân bñ êín cuãa àöìng tiïìn

93
116

7.
8.

Nhûäng möëi quan hïå theo caách 80/20
Cuöåc söëng àún giaãn vaâ tûúi àeåp

139
167

5

Phêìn 3

HAÄY ÀÏÍ ÀIÏÌU ÀOÁ DIÏÎN RA
9.

Sûác maånh cuãa haânh àöång

tñch cûåc khöng laäng phñ
10. Kïë hoaåch haånh phuác
80/20 cuãa baån

6

191
199

Lúâi tûåa

N

ïëu baån biïët rùçng mònh coá thïí coá nhiïìu àiïìu tuyïåt
vúâi hún maâ thïë giúái coá thïí mang laåi, vúái chó cêìn ñt

cöng sûác vaâ chi phñ, thò baån coá muöën khöng?
Nïëu baån coá thïí laâm viïåc hai ngaây möîi tuêìn maâ vêîn coá kïët
quaã töët hún nhiïìu vaâ àûúåc traã lûúng cao hún laâ laâm viïåc
nguyïn tuêìn nhû bêy giúâ, baån coá muöën khöng?
Nïëu baån coá thïí tòm ra giaãi phaáp àún giaãn cho vêën àïì cuãa
mònh bùçng caách tuên theo möåt phûúng caách luön luön hiïåu
quaã, baån coá muöën khöng?
Nïëu phûúng caách naây àûúåc aáp duång khöng chó àöëi vúái viïåc
kiïëm söëng, kiïëm tiïìn, vaâ sûå thaânh àaåt, maâ coân aáp duång àûúåc
ngay caã trong caác lônh vûåc quan troång hún cuãa cuöåc söëng nhûäng ngûúâi mònh quan têm lo lùæng, cuäng nhû haånh phuác vaâ
thaânh tûåu – thò baån coá muöën khöng?
Chùæc chùæn laâ baån seä muöën. Vaâ baån coá thïí biïën àöíi cuöåc àúâi
cuãa mònh nïëu baån tuên theo Phûúng thûác 80/20.
Phûúng thûác 80/20 liïn quan àïën möåt thay àöíi thûåc sûå vïì
caách chuáng ta caãm nhêån sûå viïåc vaâ giaãi quyïët sûå viïåc, song
theo Phûúng thûác 80/20 thò àún giaãn vaâ dïî daâng hún chuáng
ta nghô nhiïìu.

7

Sao laåi thïë àûúåc? Nïëu chuáng ta hiïíu àûúåc thïë giúái töí chûác
theo caách thûác naâo – cho duâ noá coá thïí ngûúåc hoaân toaân vúái
nhûäng gò chuáng ta nghô – thò chuáng ta cuäng coá thïí thñch ûáng
vúái caách àoá vaâ thu nhêån àûúåc nhiïìu hún nhûäng gò chuáng ta
nhùæm àïën maâ laåi tiïu hao ñt nùng lûúång hún. Laâm ñt laåi, nhûng
chuáng ta vêîn coá thïí vui söëng vaâ àaåt àûúåc nhiïìu hún.

Cuöën saách naây noái vïì haânh àöång, nhûn...
© Richard Koch 2004. Taác phêím “Living The 80/20 Way: Work Less,
Worry Less, Succeed More, Enjoy More” xuêët baãn lêìn àêìu ãi Nicholas
Brealey Publishing, London and Boston, 2004. Baãn dõch àûúåc xuêët baãn
theo thoãa thuêån vúái Nicholas Brealey Publishing.
Sống theo phương thức 8020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sống theo phương thức 8020 - Người đăng: Trong Nguyen Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
226 Vietnamese
Sống theo phương thức 8020 9 10 223