Ktl-icon-tai-lieu

Tại sao nói quản trị nhân lực vừa là khoa học vừa là nghệ thuật

Được đăng lên bởi Trần Nhân
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tại sao nói quản trị nhân lực vừa là khoa học vừa là nghệ thuật?

- Khoa học là một hệ thống kiến thức và tính quy luật của sự phát triển tự nhiên.
xã hội và tư tưởng nói chung cũng như kiến thức về một lĩnh vực riêng nào đó
- Nghệ thuật là sự phản ánh sáng tạo, sự tái hiện thực tế bằng các hình tượng, là
một trong những hình thức của nhận thức hiện thực những chứa đựng sáng tạo.

+ điều kiện để QTNL trở thành khoa học:

Một là:phải qua quá trình tìm hiểu, nhận biết tức là quá trình tích luỹ kiến thức.

Hai là: những hiểu biết (kiến thức) phải có tính hệ thống, tính quy luật phản ánh
thực tế, được thực tế kiểm nghiệm chấp nhận

QTNL phát triển qua nhiều thế kỷ được các nhà khoa học tìm hiểu đúc kết thành
nhiều trường phái và đuợc thực tiễn chấp nhận áp dụng vào nhiều mặt của đời
sống xã hội. Vì vậy QTNL trở thành một khoa học.

- những biểu hiện tính nghệ thuật của QTNL:

QTNL liên quan đến con người là vì con người đối tượng của quản lý. Mà con
người trong quá trình hiện tại tương lai con người luôn luôn thay đổi, luôn luôn
phát triển. Con người có văn hoá , có kiến thức, có kinh nghiệm, luôn phấn đấu
vươn lên những điều kiện tốt đẹp hơn, không ngừng sáng tạo cải tiến những kỹ
thuật công nghệ, đấu tranh vì tự do bình đẳng, bảo đảm cho sản xuất ngày càng
hiệu quả hơn, đời sống được nâng cao. Người QT phải tính đến những biến đổi về
chất của đối tượng quản lý, đồng thời cũng tính đến những điều kiện khách quan,
bằng những trí tưởng tượng sáng tạo, có những dự đoán chính xác đúc kết thành
lý luận, kinh nghiệm để áp dụng kiến thức đó. Mọi biến đổi phải đòi người quản lý
thay đổi tư duy, phương pháp nhằm đem lại hiệu quả cao.

QTNL là chức năng của QT mà QT đã là khoa học và nghệ thuật suy ra QTNL
cũng là khoa học nghệ thuật.
(Giải thích thêm : Trước tiên quản lý nguồn nhân lực vừa là nghệ thuật vừa là
khoa học làm cho những mong muốn của doanh nghiệp và mong muốn của nhân
viên của bạn tương hợp với nhau và cùng đạt đến mục tiêu. Nhân viên của bạn
trông đợi từ phía bạn một mức lương thoả đáng, điều kiện làm việc an toàn, sự
gắn bó với tổ chức, những nhiệm vụ có tính thách thức, trách nhiệm và quyền
hạn. Mặt khác, bạn với tư cách là chủ lao động mong muốn nhân viên của mình

sẽ tuẩn thủ quy định tại nơi làm việc và các chính sách kinh doanh, thực hiện tốt
mọi nhiệm vụ, đóng góp sáng kiến vào các mục tiêu kinh doanh, chịu trách
nhiệm về cả việc tốt và việc dở, liêm khiết và trung thực.

Thứ hai, quản lý nguồn nhân lực là những hoạt động (một quy trình) mà bạn v...
Tại sao nói quản trị nhân lực vừa là khoa học vừa là nghệ thuật?
- Khoa học là một hệ thống kiến thức và tính quy luật của sự phát triển tự nhiên.
xã hội và tư tưởng nói chung cũng như kiến thức về một lĩnh vực riêng nào đó
- Nghệ thuật là sự phản ánh sáng tạo, sự tái hiện thực tế bằng các hình tượng, là
một trong những hình thức của nhận thức hiện thực những chứa đựng sáng tạo.
+ điều kiện để QTNL trở thành khoa học:
Một là:phải qua quá trình tìm hiểu, nhận biết tức là quá trình tích luỹ kiến thức.
Hai là: những hiểu biết (kiến thức) phải có tính hệ thống, tính quy luật phản ánh
thực tế, được thực tế kiểm nghiệm chấp nhận
QTNL phát triển qua nhiều thế kỷ được các nhà khoa học tìm hiểu đúc kết thành
nhiều trường phái và đuợc thực tiễn chấp nhận áp dụng vào nhiều mặt của đời
sống xã hội. Vì vậy QTNL trở thành một khoa học.
- những biểu hiện tính nghệ thuật của QTNL:
QTNL liên quan đến con người là vì con người đối tượng của quản lý. Mà con
người trong quá trình hiện tại tương lai con người luôn luôn thay đổi, luôn luôn
phát triển. Con người có văn hoá , có kiến thức, có kinh nghiệm, luôn phấn đấu
vươn lên những điều kiện tốt đẹp hơn, không ngừng sáng tạo cải tiến những kỹ
thuật công nghệ, đấu tranh vì tự do bình đẳng, bảo đảm cho sản xuất ngày càng
hiệu quả hơn, đời sống được nâng cao. Người QT phải tính đến những biến đổi về
chất của đối tượng quản lý, đồng thời cũng tính đến những điều kiện khách quan,
bằng những trí tưởng tượng sáng tạo, có những dự đoán chính xác đúc kết thành
lý luận, kinh nghiệm để áp dụng kiến thức đó. Mọi biến đổi phải đòi người quản lý
thay đổi tư duy, phương pháp nhằm đem lại hiệu quả cao.
QTNL là chức năng của QT mà QT đã là khoa học và nghệ thuật suy ra QTNL
cũng là khoa học nghệ thuật.
(Giải thích thêm : Trước tiên quản lý nguồn nhân lực vừa là nghệ thuật vừa là
khoa học làm cho những mong muốn của doanh nghiệp và mong muốn của nhân
viên của bạn tương hợp với nhau và cùng đạt đến mục tiêu. Nhân viên của bạn
trông đợi từ phía bạn một mức lương thoả đáng, điều kiện làm việc an toàn, sự
gắn bó với tổ chức, những nhiệm vụ có tính thách thức, trách nhiệm và quyền
hạn. Mặt khác, bạn với tư cách là chủ lao động mong muốn nhân viên của mình
Tại sao nói quản trị nhân lực vừa là khoa học vừa là nghệ thuật - Trang 2
Tại sao nói quản trị nhân lực vừa là khoa học vừa là nghệ thuật - Người đăng: Trần Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tại sao nói quản trị nhân lực vừa là khoa học vừa là nghệ thuật 9 10 767